Дипломна робота з господарського процесу

 

У програмах ВНЗ тематика дипломних, магістерських робіт з господарського права ( господарського процесу ) може бути  різноманітною.

Отже, на прикладі теми дипломної роботи «Запобіжні заходи - у заходи щодо забезпечення позову в господарському процесі» спробуємо розкрити коротко дану проблему.

Як відомо, правові норми не визначають умови переходу дії запобіжних заходів у заходи щодо забезпечення позову, що на практиці призводить до того, що судами допускаються помилки при вирішенні питання про продовження дії, чи скасування запобіжних заходів . Це істотно впливає на права та інтереси сторін , так як залишення в силі запобіжних заходів без наявності для того підстав настільки ж шкідливе, як і їх безпідставне припинення. Отже, наявність умов трансформації запобіжних заходів є гарантією дотримання прав учасників судочинства при трансформації запобіжних заходів до заходів щодо забезпечення позову.

Вжиття запобіжних заходів в господарському процесі досліджуються багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими , зокрема, даному питанню приділено увагу Є. А. Беляневич, В. С. Щербиною , Н. В. Павлової , та ін. У той же час це не було предметом окремого дослідження.

Метою дипломної роботи з господарського процесу може бути деяке дослідження і в свою чергу виявлення умов дії запобіжних заходів до заходів щодо забезпечення позову.

Єдність правовідносин допускає прийняття позивачем позиції третьої особи із самостійними вимогами на предмет позову. Це ми згадаємо в у своїй дипломній роботі з господарського процесу . Правовий статус третьої особи із самостійними вимогами на предмет позову аналогічний правовому статусу позивача. Даний учасник процесу допускається з метою процесуальної економії , що не може обмежувати його прав. Тому, якщо позов з приводу предмета спору до особи, щодо якої застосовано запобіжні заходи  вже пред'явлено, заявник має право вступити у вже розпочатий процес в якості третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору. У цьому випадку попереджувальні заходи повинні зберігати свою дію.

Запобіжні заходи і позов повинні мати єдиний об'єкт. При застосуванні запобіжних заходів це мета попередньої судового захисту. Для позову це спірне матеріальне благо . Оскільки запобіжні заходи допускаються з метою , наприклад , припинити або запобігти заподіяння шкоди, об'єкт характеризує, насамперед, те право або інтерес , якій завдано або може бути завдано шкоди . У загальних рисах це благо визначається вже у заяві про застосування запобіжних заходів і конкретизується судом при його вирішенні . Проте в позові це право або інтерес позначено з усією можливою конкретизацією , що включає вид, спосіб, міру судового захисту. При визначенні достатнього зв'язку між попереджувальними заходами і позовом слід встановити збіги характеру права або інтересу , його родових і видових озна .

Дипломна робота повинна грунтуватися на конкретній інформації. Підстави запобіжних заходів та позову різняться як у фактичній , так і в правовій площині. Якщо підстави застосування запобіжних заходів обумовлюють необхідність термінової , але короткочасного захисту , то підстави позову вказують на необхідність остаточного захисту права . Тому для доведення правомірності застосування запобіжних заходів та задоволення позову наводиться різний фактичний склад, що має відношення до справи. Деякі факти, що свідчать про наявність загрози порушення права, зовсім непридатні для обгрунтування позовної вимоги і навпаки. І вже тим більше різняться правові підстави застосування запобіжних заходів та позову . Однак єдність правовідносини вимагає наявності загального фактичного складу , що лежить в основі правовідносини .

Таким чином, для встановлення достатнього зв'язку запобіжних заходів з пред'явленим позовом необхідно встановити єдність спірних правовідносин , з яких слідують названі процесуальні дії. Встановлення єдності відбувається шляхом зіставлення елементів попереджувальних  заходів та позову, виявлення в них спільного і різного.

Отже, в дипломній роботі ми повинні згадати, що при прийнятті позовної заяви суддя обов'язково повинен вирішити питання - відповід ствуют чи попереджувальні заходи суті позовної вимоги . Для встановлення правової визначеності з цього питання суд при прийнятті позовної заяви повинен вказати, як він вирішує питання щодо переходу запобіжних заходів у заходи забезпечення позову.

Умовою , якій  повинен задовольняти позов , - це своєчасність пред'явлення , Н. В. Павлова називає встановлення судом розумного строку для пред'явлення позову загальноприйнятою світовою тенденцією. З нею погоджуються більшість дослідників цієї теми. У світовій практиці застосування запобіжних заходів існує кілька варіантів встановлення строку пред'явлення позову. Так , у російському арбітражному процесі тривалість такого терміну встановлюється суддею у визначенні про застосування попередніх забезпечувальних заходів в межах п'ятнадцяти днів з дня винесення ухвали.

Відповідно до норм Угоди TRIPS термін подачі позовної заяви щодо спору, у зв'язку з яким судом вжито заходів з досудового забезпечення позову, не повинен перевищувати 20 робочих днів або 31 календарного дня залежно від того, який з періодів є тривалішим.

Однак не завжди законодавством встановлюється термін звернення з позовом. Наша дипломна робота повинна це показати. Так, у німецькому ЦПК передбачено встановлення судом строку подачі позову тільки за клопотанням боржника. Німецький законодавець відмовляється від права суду на встановлення з власної ініціативи терміну подачі позову заявником і розглядає таке клопотання в тому необхідному випадку, коли самим боржником буде прийнято рішення про використання засобу , для захисту його прав. Пояснюється це тим, що боржник може побоюватися програти справу по суті і відшкодувати високі судові витрати , тому він може бути не зацікавлений у розгляді справи по суті.

Отже, чи доцільно встановлювати строк для подальшого звернення заявника з позовом в якості імперативного припису законодавця або залишити за особою, щодо якої вжито запобіжні заходи , право клопотати про встановлення такого терміну? Що ми може констатувати у своїй дипломній . На нашу думку , перша позиція більш відповідає вітчизняній процесуальної традиції. На підтвердження цього наведемо думку російських процесуалістів, які вважають , що сувора рег ¬ аментація процесуальних строків у російському цивільному ( арбітражному ) процесі є традиційною , виступає гарантією прав та інтересів учасників справи , нерідко за рахунок обмеження суддівського розсуду (у тій же Німеччині більшість процесуальних строків у справі визначається суддею , виходячи з внутрішнього переконання ступеня готовності справи до розгляду ) . Тому в умовах , коли прийняття досудових забезпечувальних заходів , по суті , запускає « маховик » судового розгляду , встановлення процесуального строку для подання позовної заяви представляється доцільним і обгрунтованим.

Дипломна робота з господарського процесу буде не повноцінною , якщо ми не згадаємо про те, що сказане буде справедливим і щодо української моделі господарського процесу . Чинне законодавство і проект Господарського процесуального кодексу України № 4157-2 встановлює десятиденний фіксований термін для пред'явлення позову. Таке рішення на даний момент слід визнати правильним , оскільки є важливою гарантією прав особи , щодо якої застосовуються запобіжні заходи. Можливо, з часом в силу розвитку змагального початку регулювання строків і буде піддано певних змін .

На нашу думку, у випадках залишення заяви без руху суд повинен встановити строк для виправлення недоліків. Якщо у справі приймались попереджувальні заходи, цей термін повинен бути по можливості коротший. Протягом встановленого судом терміну заходи повинні зберігати свою дію. Для усунення розбіжностей з даного питання найбільш доцільним буде закріплення відповідного роз'яснення ВГСУ .

Таким чином, послідовність захисту інтересів суб'єктів господарювання з необхідністю викликає до життя встановлення в якості гарантій прав учасників судочинства при правонаступництві заходів судового захисту в рамках єдиних охоронних правовідносин. Умовами трансформації необхідно виділити: 1) належне пред'явлення позову з дотриманням строків 2) тотожність предмета захисту застосованих запобіжних заходів з сутністю позовної вимоги . Відображаючи функціональний взаємозв'язок різних заходів судового захисту, дані умови трансформації реалізують взаємодію запобіжних заходів з іншими процесуальним середовищем господарського процесу.

Отже, наша дипломна робота з господарського процесу (тема) має своє обгрунтування та стислий виклад.Новости

 

Наши новости

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

- Заказать контрольную

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать исследование

- Заказать реферат

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ