Предмет
Вид работы

Тема: Інноваційні технології управілнгня поліграфії і видавничої справи як галузі соціально-культурної сфери

Предмет:Видавнича справа
Вид роботи:дипломна
Об’єм роботи:105 стр.
Ціна:595 грн.

Зміст

ВСТУП……………………………………………………………………….…..3

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО  СТАНУ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ…………….8

1.1  Загальна характеристика сучасного стану поліграфічної  та видавничої галузі  України…..8

1.2  Нормативно-правова база регулювання діяльності поліграфічної та видавничої галузі ..24

1.3  Інноваційні пріоритети для українських підприємств поліграфічної та видавничої галузі..33

 

РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОЛІГРАФІЧНОЮ  ГАЛУЗЗЮ  УКРАЇНИ………………………………...40

2.1  Державне регулювання інноваційної діяльності  в поліграфічній промисловості…….40

2.2  Стратегії розв’язання існуючих проблем у поліграфічній та видавничій сфері………..43

2.3  Напрямки підвищення інвестиційної привабливості поліграфічної галузі України……..50

 

РОЗДІЛ 3  ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДП «ПОЛІГРАФ СЕРВІС»………...60

3.1 Техніко-економічна характеристика підприємства ДП «Поліграф Сервіс»………… 60

3.2 Основні засади та механізм формування інноваційної політики на підприємстві ДП «Поліграф Сервіс»…………………………………………75

3.3 Інноваційні технології управління на підприємстві ДП «Поліграф Сервіс»……… …..82

 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………96

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ……………………………………100

ДОДАТКИ……………………………………………………………………..105

 

 

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. Культурна місія видавничо-поліграфічного комплексу полягає в тому, що діяльність видавництв, поліграфічних підприємств та книготорговельних організацій є важливим фактором створення культурного середовища країни, формує світогляд та свідомість суспільства. Розвиток поліграфічних підприємств має також велике значення для формування ринкових відносин, виходу українського виробника на зовнішні ринки. Ступінь забезпеченості інформацією керівників, вчених, спеціалістів значною мірою впливають на зростання продуктивності праці.

Видавничо-поліграфічний комплекс має тісні зв’язки з іншими галузями, які забезпечують його обладнанням, папером, фарбами та іншими засобами виробництва. Він також повинен мати розвинену інфраструктуру, тобто сукупність проектних, наукових, маркетингових, консультаційних та інших організацій.

Роль книги та друкованого слова у розбудові незалежної України має вирішальне значення, бо формує суспільно-громадську думку, ментальність українського народу, сприяє розвитку економіки, впливає на духовно-культурне життя та відродження українських традицій.

Процеси становлення Української держави проходять важко і поки що у більшості сфер життя спостерігається спад, який не обминув і книговидавничу галузь, хоча вона поряд з економікою є найважливішою у розбудові держави.

Поліграфічна галузь - одна з найпривабливіших для здійснення інвестицій в Україні. Це змушує підприємців цікавитись можливістю залучення коштів і власних здібностей саме у поліграфію. Але привабливість ця містить в собі приховану загрозу. Пройшовши коротке і бурхливе становлення, поліграфічний ринок швидко змінився, і якщо ще 2-3 роки тому нове поліграфічне виробництво могло розвиватись майже "з нуля", то сьогодні настав час великих, потужних поліграфічних комплексів.

За оцінками фахівців, поліграфічна галузь – одна із найбільш перспективних сфер економіки країн СНД і, зокрема, України. Поліграфічний бізнес завжди вважався досить рентабельним, а книговидавнича галузь займає четверте місце за річним обігом і поповнює мільярдами доларів бюджети розвинених країн.

Не можна уявити культурне життя нашої країни без сучасної української книжки. Видавнича справа є складовою інформаційної політики держави і служить для задоволення, насамперед, інформаційних, культурних, освітніх, професійних потреб громадян.

Проте, очевидно, існуюче зростання динаміки обсягів випуску поліграфічної та видавничої продукції не може нас задовольняти. Сучасна українська книжка поки що не посіла гідного місця в духовному житті нації, а тому й надалі необхідно нарощувати зусилля для того, щоб, врешті-решт, якісно змінити ситуацію на ринку книговидання, щоб українська книжка стала конкурентноздатною і загальнодоступною, тому дослідження   інноваційних технологій управління вважається актуальним в умовах сьогодення.

Цільовий підхід – система методів та методичних прийомів, що забезпечують постійну орієнтацію управлінської діяльності, планово-управлінських рішень, процес виконання цих рішень на кінцеві результати з урахуванням соціально-економічних характеристик, що постійно змінюються. Саме цільовий підхід буде використано у роботі.

Процес «управління за цілями» складається з наступних етапів:

-     визначення мети

-     планування заходів

-     самоконтроль

-     періодична звітність

Об’єкт дослідження  - поліграфічна  галузь України за умов виходу з кризового стану.

Предмет дослідження  - впровадження інноваційних технологій управління поліграфії та видавничої галузі в Україні.

Метою дослідження є комплексне вивчення  теоретико-прикладних проблем управління поліграфічною галуззю України та напрямків подолання кризи сучасного книговидання через призму інноваційних технологій управління.

Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження:

-     Дати загальну характеристику сучасного стану поліграфічної та видавничої галузі України;

-     Дослідити нормативно-правову базу поліграфічної галузі України;

-     Розглянути сутність поняття «інновації»,  охарактеризувати інноваційні пріоритети для українських поліграфічних підприємств;

-     Вивчити особливості розвитку сучасного стану національної поліграфії та виділити основні проблеми;

-     Проаналізувати здобутки та перспективи книговидавничої галузі України;

-     Спроектувати напрямки стратегії розв’язання існуючих проблем у видавничій сфері;

-     Розглянути проекти інноваційних технологій управління у діяльності поліграфічного підприємства ДП «Поліграф Сервіс»;

-     Проаналізувати сукупність заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості поліграфічної галузі України;

Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних фахівців з питань книговидання, поліграфічної промисловості, проблем і перспектив сучасної української книжки, інвестиційної привабливості української поліграфічної промисловості, найбільш повно ці проблеми висвітлені у роботах Афоніна О., Бережницької Х., Боженка О., Гламазди М., Горбаченка Т., Гузели П., Гунька С., Дишканта В., Євтушенка І., Забужка О., Зелінської Н., Зінченка Н., Ісаєвича Я., Ключковської Г., Коваля О., Копистинської І., Микити О., Омелянчука І., Осадчука П., Островського І., Семиноженка В., Семистяги Т., Снєгірьова Л., Стефановича Д., Броніцької Т., Швайки Л., Лазановського П., Масловатого М., Недашківського М., Данілова О. та ряду інших.

У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити аналізу й синтезу, порівняння та узагальнення.

Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, статистичні дані, опубліковані у наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, науково-практичних конференціях, періодичних виданнях.

Теоретична і практична цінність дипломної роботи. Теоретична цінність полягає  у вивченні теоретичних та методологічних основ дослідження сучасного стану поліграфічної галузі в Україні. Практична цінність дипломної роботи полягає  у розробці шляхів удосконалення управління поліграфічної галуззю  в Україні.

Апробація дипломної роботи. Матеріали дипломної роботи були передані на досліджуване підприємство  «Поліграф Сервіс». На підприємстві були впроваджені вибірково інноваційні технології управління.

Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; трьох розділів, перший з яких присвячений дослідженню теоретико-методологічних основ дослідження сучасного стану поліграфічної та видавничої  галузі в Україні, другий розділ  включає обґрунтування рекомендацій щодо покращення стану поліграфічної та видавничої галузі України та шляхи виходу із кризи; у третьому розділі проведено дослідження перспективних  інноваційних технологій управління на підприємстві ДП «Поліграф Сервіс».

Загальний обсяг роботи – 104 ст, з них основний текст 95 ст, список літератури – 55 найменувань.

Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.

 

 

………………………………………

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.   Закон України „Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні” від  06.03.2003 // Відомості Верховної Ради України

2.   Закон України «Про видавничу справу» від 05.06.1997//  Відомості Верховної Ради України

3.   Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002//   Відомості Верховної Ради України

4.   Закон України «Про інвестиційну діяльність» від  18.09.91//  Відомості Верховної Ради України

5.   Указ Президента України «Про державну програму розвитку національного книговидання та преси» від 26 лютого 1995 // Відомості Верховної Ради України

6.   Указ Президента України «Про деякі питання державного підтримки книговидавничої справи» від 23 липня 1988 // Відомості Верховної Ради України

7.   Указ Президента України «Про додаткові заходи державного підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження від 9 листопада 2000 // Відомості Верховної Ради України

8.   Аналіз фінансово-економічної діяльності поліграфічних підприємств: [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / З.М.Холод, Н.І.Передерієнко, Б.В.Никифорук, Н.М.Сухолитка; Укр. акад. друкарства. Каф. економіки, обліку і аудиту у ВПК. — К.: ВАТ «УкрНДІСВД», 2004. — 238 с.

9.   Афонін О.В. Національна книга // Друкарство. – 2005. – № 3-4 . – C. 28-31.

10. Афонін О.В., Глотова Г.І. Проблеми книговидання України в контексті розвитку громадянського суспільства // Українська академія друкарства. Наукові записки: Наук.-техн. зб. – Л., 2004. – С. 152-154.

11. Афонін О.В. Національна книга. Стан, причини, наслідки, перспективи // Вісник книжкової палати України. – № 2. – 2005. – С.13-17.

12. Бережницька Х. Книга звеличує і єднає // Українська газета. – 2002. – № 11. – С. 6.

13. Білякова Л. Українська книжка: політика чи економіка // Україна і світ сьогодні. – 2002. – 8 - 14 червня. – С.1,6.

14. Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент. – К.: Либідь, 2004. – С. 82-113.

15. Боженко О.М. Використання науково-технічного потенціалу для розвитку національного книговидання // Українська академія друкарства. Наукові записки: Наук.-техн. зб. – Л., 2003.– С.157–159.

16. Боженко О.М. Виробничий потенціал галузі: ефективність використання, проблеми розвитку // Поліграфія і видавнича справа: Наук.-техн. зб. – Л.: Укр. акад. друкарства, 2005. – № 32. – С. 143-147.

17. Броніцька Т. Видавнича діяльність України. //Вісник книжкової палати України. – № 6. – 2006. – С. 11-14.

18. Броніцька Т. Статистична інформація про випуск друкованої продукції в Україні // Вісник книжкової палати України. – № 1. – 2005. – С. 11-12.

19. Гламазда М. Джерела національного друкарства // Слово Просвіти. – 2003. – № 46. – C. 3.

20. Горбаченко Т. Книга і нація: Вплив українського книгодрукування на формування етнонаціональної свідомості // Людина і світ. – 2003. – № 7. – C. 23-27.

21. Гузела О. І.  Ще раз про видавничо-поліграфічний комплекс як систему // Українська академія друкарства. Наукові записки. — Львів, 2001. — Вип.4. — С.8–10.

22. Гузела П.М. Методичні аспекти визначення інвестиційної привабливості підприємств // Наук.-техн. зб. – Л.: Укр. акад. друкарства, 2006. – С. 14-17.

23. Гунько С. Засади видавничої справи в Україні і підготовка кадрів // Палітра друку, 2006. – № 5. – С. 3-4.

24. Довідник: видавці, книгорозповсюджувачі, поліграфісти України, 2001-2002. — К.: Торба, 2002. — 244 с.

25. Дышкант В.В поисках утраченных возможностей: Книгоиздание в Украине // Киев. телеграфъ. – 2006. – № 8 (150). – С. 20.

26. Євтушенко І. Мистецтво друкарства в Україні // Мистецтво та освіта. –2003. – № 2. – C. 28-40

27. Заблоцький Б.Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навч. посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2007. – 456 с.

28. Забужко О. "Те , що зробила українська держава з українським книгарством, можна назвати геноцидом ...": Про сучасне книгарство // Слово Просвіти. – 2005. – 31 трав-6 черв. – С. 10.

29. Закон України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні». – К.: Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 24. – С. 162-163.

30. Зелінська Н. Дзеркало сучасної науки: книговидання в Україні // Слово і час. – 2006. – № 9. – С. 75-82.

31. Зелінська Н.В. Наукове книговидання в Україні як чинник формування «культурної зрілості нації» // Українознавство – наука самопізнання українського народу: Матеріали щоріч. Міжнар. наук.-практ. конф. «Стан, пробл., перспективи розвитку українознав.» – К., 2005. – С.144–146.

32. Зінченко Н. "Книжковий сад" ніколи не розквітне, якщо не буде конкурентоспроможних творів і держава не знизить податків: Книговидавнича справа в Україні // Хрещатик. – 2006. – 24 трав. – С. 3.

33. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми // Розбудова держави. – 2005. – № 7. – С. 60-62.

34. Ісаєвич Я. Українське книговидання: Витоки. Розвиток. Проблеми. – К.: Либідь, 2005. – 515 с.

35. Коваль О. Книговидавничий бізнес в Україні: важко, але не безнадійно // Книга і преса в контексті культ.-іст. розвитку українського суспільства: Зб. наук. пр. – Л., 2005. – С. 145–151.

36. Копистинська І. Вітчизняне книговидання очима видавців // Друкарство. – 2006. – № 2. – C. 30-33.

37. Лазановський П.П. Основні фонди поліграфічних підприємств: проблеми використання та оновлення // Палітра друку. – 2005. – № 3. – С. 9-11.

38. Лазановський П.П. Тенденції технічного оновлення виробництва поліграфічних підприємств у структурі загальнопромислових інновацій // Наук.-техн. зб. – Л.: Укр. акад. друкарства, 2006. – С. 27-30.

39. Масловатий М., Стефківський А. Як будувати управління у видавничо-поліграфічному комплексі // Палітра друку, 2006. –№ 1. – С. 4-6.

40. Масловатий М.М. Основи маркетингу для видавничо-поліграфічного комплексу. Част. 1. – Х.: Олді-Плюс, 2006. – 64 с.

41. Микита О. Державна політика у сфері книговидання (політико-економічний аспект). – К.: Ґенеза, 2005. – 126 с.

42. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2006. – С. 184.

43. Недашківський М.М., Данілов О.Д. Інвестиційні процеси в Україні. – І.: АДПСУ, 2005. – С. 131.

44. Омелянчук І. Причастя книгою: Відродження національного книгодрукування // Уряд. кур'єр. – 2005. – 25 трав. – С. 6.

45. Омелянчук І. Стратегічний дефіцит чи стратегія дефіциту? // Літ. Україна. – 2005. – 19 верес. – С. 2.

46. Осадчук П. Право на загибель - відмінити: Про кризу в українському книговиданні // Літ. Україна. – 2004. - 10 жовт. – С. 2.

47. Островський І. Спроба підняти з колін вітчизняне книговидання // День. – 2006. – 7 лист. – С. 6.

48. Поліграфічні матеріали: Підручник / [Жидецький Ю.Ц., Лазаренко О.В., Лотошинська Н.Д. та ін.]; За заг. ред. Е.Т.Лазаренка; Наук.-метод. центр вищ. освіти, АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — Львів: Афіша, 2001. — 326, [1] с.

49. Практикум з оцінки якості поліграфічної продукції: Навч.-метод. посіб. / Гавенко С., Воржева О., Конюхова І., Мельников О.; За ред. Е.Т.Лазаренка. — Львів: Афіша, 2001. — 58, [1] с

50. Рак Ю. П.  Пошук рішень в оперативній поліграфії // Поліграфія і видавнича справа. — Львів, 1999. — N35. — С.104–109.

51. Семиноженко В. Книговидання в Україні - "відкрита книга"?: // Уряд. кур'єр. – 2002. – 9 листоп. – С. 6-7.

52. Семистяга Т. Видавничо-поліграфічна галузь України: динаміка й проблеми розвитку (2002-2005 роки) // Друкарство. – 2006. – № 2. – C. 5-8

53. Снєгірьов Л. Довга дорога до книги // Дзеркало тижня, № 23 (448) Субота, 21 - 27 Червня 2003 року. – С. 12-13.

54. Стефанович Д. На обочине государственных интересов оказалось сегодня национальное книгоиздание вкупе с книгораспространением // Новый век. – 2006. – 1-8 дек. – С.10.

55. Усе про книговидання в Україні: Універсальний довідник. – К.: Кн. вид-во Олексія Капусти, 2005. – 199 с.

56. Швайка Л.А. Досвід і сучасні проблеми реформування управління підприємницькими структурами книговидання // Українська академія друкарства. Наукові записки: Наук.-техн. зб. – Л., 2006.– С. 125–126.

57. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-гу вид., перероб.  І доп. – К.: КНЕУ, 204. – 699 с.

58. Экономическая стратегия фирмы / Под. Ред. А.П. Градова СПб.: Спец. л-ра, 1995. – 465с. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ