Предмет
Вид работы

Тема: ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:бакалавра
Об’єм роботи:55 стр.
Ціна:200 грн.

Зміст

ВСТУП ………………………………………………………………………...           3

1. Джерела збільшення вартості підприємства............................................. 6

1.1. Джерела грошових потоків підприємства..............................................  6

1.2. Збільшення вартості підприємства за рахунок самофіна¬нсування......   7

1.3. Збільшення статутного капіталу підприємства без залучення додаткових внесків...........11

1.4. Збільшення вартості підприємства за рахунок забезпечення наступних витрат і платежів...................................13

2. Аналіз грошових потоків підприємства в рамках різних видів діяльності з метою управління грошовими потоками для максимізації його вартості на прикладі сучасного підприємства....................18

2.1. Поняття і сутність Cash-flow в діяльності сучасного підприємства та методи його розрахунку.............................................................18

2.2. Аналіз руху гро¬шових коштів акціонерного товариства «Акваріус-Дельта»....21

3. Аналіз основних фінансових показників з урахуванням та заходи щодо підвищення ефективності управління грошовими потоками.......................35

3.1. Аналіз основних фінансових показників з урахуванням Cash-flow з метою управління грошовими потоками підприємства для максимізації його вартості………….35

3.2. Заходи щодо підвищення ефективності управління грошовими потоками……..41

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.........................................................................         43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................................           48

ДОДАТКИ.......................................................................................................       

 

 

ВСТУП

 

Актуальність дослідження. Управління грошовими потоками підприємства з метою максимізації його вартості здійснюється за рахунок управління грошовими потоками підприємства, які отримуються як із зовнішніх, так і з внутрішніх джерел фінансування, але саме внутрішні джерела фінансування в першу чергу підвищують вартість підприємства.

У науково-практичній літературі можна зустріти дві основних концепції управління грошовими потоками підприємства із внутрішніх джерел фінансування з метою максимізації його вартості. Перший підхід зорієнтований на управління фінансовими резуль¬татами, другий — на управління рухом грошових потоків.

Це зумовлено тим, що не завжди доходи та витрати підприємства, відображені у звіті про фінансові результати, збігаються з грошовими надходжен¬нями (видатками) в рамках операційної та інвестиційної діяльно¬сті відповідного періоду.

Наприклад, величина виручки від реалі¬зації продукції, відображена у звітності, може не збігатися з грошовими надходженнями від реалізації в тому ж періоді. З іншо¬го боку, не всі витрати, які враховуються при визначенні фінансо¬вих результатів певного періоду, пов'язані з грошовими видатками.

До джерел фінансування за рахунок грошових потоків підприємства із внутрішніх джерел фінансування з метою максимізації його вартості здебільшого відносять такі:

• чистий прибуток;

• амортизаційні відрахування;

• забезпечення наступних витрат і платежів.

 Дискусійним є питання віднесення до внутрішніх джерел фінансування грошових надходжень від інвестиційної діяльності, зокрема, процентів, дивідендів, виручки від реалізації необорот¬них активів, фінансових інвестицій тощо. Прихильники відне¬сення зазначених надходжень до зовнішніх фінансових джерел обґрунтовують свою позицію тим, що дезінвестиції та фінансові доходи не є результатом операційної діяльності, а отже, не мо¬жуть розглядатися як внутрішнє фінансування грошовими потоками підприємства з метою максимізації його вартості.

Віднесення згаданих надходжень до внут¬рішніх є виправданим, оскільки за їх рахунок можна покрити потребу підприємства в капіталі, не вдаючись до зовнішніх фінансових джерел, які мобілізуються на ринку капіталів. Принциповим є те, що при внутрішньому фінансуванні капі¬тал, який був вкладений в необоротні та оборотні активи (за винятком грошових еквівалентів), вивільняється і трансфор¬мується в ліквідні засоби, у вигляді частини виручки від реалізації та інших доходів, які залишаються на підприємстві піс¬ля сплати всіх податків і тим самим збільшують вартість підприємства.

Інакше кажучи, це та частина фінан¬сових ресурсів підприємства, джерелом формування якої є операційна та інвестиційна діяльність і яка не пов'язана із за¬лученням ресурсів на ринку капіталів.

Предмет дослідження – управління грошовими потоками підприємства .

Об’єкт дослідження – вхідні і вихідні грошові потоки акціонерного товариства «Акваріус-Дельта» (м. Київ).

Мета дослідження - розглянути та проаналізувати стан управління грошовими потоками акціонерного товариства «Акваріус-Дельта» та запропонувати заходи щодо підвищення ефективності їх управлінням.

Для досягнення зазначеної мети нами були поставлені і вирішені наступні завдання:

      розглянуто сутність та надана характеристика джерел збільшення вартості підприємства (вітчизняний та зарубіжний досвід);

      здійснено аналіз грошових потоків підприємства в рамках різних видів діяльності з метою управління грошовими потоками для максимізації його вартості на прикладі сучасного підприємства;

      проаналізовані основні фінансові показники з урахуванням Cash-flow з метою управління грошовими потоками підприємства для максимізації його вартості;

      запропоновані заходи щодо підвищення ефективності управління грошовими потоками.

Методологічною основою є сукупність принципів, загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів досліджень, використання яких зумовлено метою та завданнями. Основою дослідження є базові принципи, наукові положення та сучасні здобутки в даному розділі науки.

Інформаційною базою є праці вітчизняних і закордоних фахівців, періодичні видання, статистичні збірки, звітні матеріали, надані адміністрацією акціонерного товариства «Акваріус-Дельта» (м. Київ).

 

 

………………………………

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.   Ансофф Р. Л. Планирование будущего корпорации/Пер, с англ. -М.: Прогресс, 1985. - 326 с.

2.   Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финан¬сы и статистика, 1997. - 248 с.

3.   Ансофф И. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989.

4.   Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование. Учебник. - М.: Инфра-М, 1999.-392 с.

5.   Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприя¬тии. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

6.   Виханский О. С. Стратегическое управление. —М. Изд-во Моск. ун-та, 1995.

7.   Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы. - М.: Высшая школа, 1994. - 272 с.

8.   Гончаров В. В. В поисках совершенства управления: Руководство для высшего управленческого персонала. — М. МП «Сувенир», 1993.

9.   Економіка підприємства: Підручник /За ред. С.Ф.Покропивного. -Вид. друге. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с.

10. Карлоф Б. Деловая стратегия. - М.: Экономика, 1991.

11. Мазаракі А. А. та інші. Економіка торговельного підприємства. -К.: Хрещатик, 1999. - 800 с.

12. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1992.

13. Николаева С. А. Особенности учета издержек в условиях рынка:«Директ-костинг». Теория и практика. - М.: Финансы и статисти¬ка, 1993. -с. 128.

14. Осипов В. И., Ягодзинский А. И., Граждан В. Д., Никифоренко А. Т. Экономика предприятия. Практическое пособие. - Одес¬са: Астропроект, 1998. - 356 с.

15. Орлов О., Рясных Е., Ларионова Е. Планирование себестоимости продукции // Экономика Украины, 1999, № 2. - С. 39-48.

16. Ру Д; Сульє Д. Управління / Пер. з фр. — К.: Основи, 1995.

17. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. - Хм.: ТОВ Тріада-М, 2000. - 211 с.

18. Самуельсон П. Економіка. Підручник. -Львів: Світ, 1993. -495 с.

19. Стратегическое управление. Учебник /Под ред. Уткина Э. Л. - М.; Тандем изд-во ЭКМОС, 1998. - 440 с.

20. Теория управления / Под ред. О. В. Козловой. — М.: Экономика, 1985.

21. Хентце Й. Основные идеи стратегического менеджмента / Проблемы теории и практики управления. — 1989. — № 2.

22. Финансовый менеджмент. Учебник /Под ред. Стояновой Е. С. -М.: Перспектива, 1996. - 405 с.

23. Хоскинг А. Курс предпринимательства. Практическое пособие: Пер. с англ. - М.: Международные отношения. 1993. - 352 с.

24. Хобчан М. І., Харів П. С., Бойчик I. М., Лотиш О. Л. Організація і планування виробництва: теорія і практика. Навчальний посібник. - Тернопіль: ТАНГ, 1996. - 193 с.

25. Шим Д. К., Сигел Д. Г. Методы управления стоимостью и анализа затрат/Пер, с англ. - М.: Филинь, 1996. - 344 с.

26. Экономическая стратегия фирмы / Под. ред. А. П. Градова С-Пб.: Спец. лит-ра, 1995.

27. International accounting standards 1997: deutsche Fassung / International Accounting Standards Committee. — Stuttgart: Schafer-Poeschel, 1998.

28. Olfert О. Finanzierung. Kompendium der praktischen Betriebswirt-schaft. — Ludwigshafen: Friedrich Kiehl Verlag GmbH, 1999.

29. Volkart R. Unternehmensfinanzierung und Kreditpolitik.— Ludwigshafen: Friedrich Kiehl Verlag GmbH, 2003. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ