Предмет
Вид работы

Тема: Кредитування підприємств установами банків в сучасних умовах

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:курсова
Об’єм роботи:41 стр.
Ціна:175 грн.

Зміст

ВСТУП…………………………………………………………………………..    3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН МІЖ ПІДПРИЄМСТВОМ І БАНКОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ………………………5

1.1. Економічний зміст та значення розрахунково-кредитних відносин між підприємством та банком в ринковій економіці……………………………5

1.2. Методика організації розрахунково-кредитних відносин між підприємством та банком………………………………………….11

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ВАТ «КИЇВСЬКИЙ МОТОЦИКЛЕТНИЙ ЗАВОД»…..26

2.1. Техніко-економічна характеристика об'єкту дослідження………………      26

2.2. Аналіз фінансово-економічних показників і стану підприємства……….       27

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА……………32

3.1. Розрахунок доцільності залучення банківських кредитів в будівництво нового цеху……32

3.1. Розрахунок кредитування варіанту програми заходів з автоматизації виробництва……34

3.3. Розрахунок доцільності залучення банківських кредитів для налагодження виробництва мета¬ловиробів………………………………35

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………    38

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ……………………………...      41

 

 

ВСТУП

 

Актуальність  теми дослідження

На сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей у сти¬мулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банків¬ський кредит як головне джерело забезпечення грошовими ре¬сурсами поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання для здійснення підприємством внутрішньої економічної політики. Незважаючи на те, що кризові явища в економічній системі практично підірвали фінансово-економічну стійкість більшості вітчизняних підприємств, внаслі¬док чого різко скоротилась кількість надійних фірм-позичаль¬ників (на фоні падіння прибутковості банківських операцій), кре¬дитні операції залишаються головним видом активних операцій комерційних банків, в який вкладається переважна більшість за¬лучених банками ресурсів. Так, станом на 01.12.06 кредитні вкла¬дення становили 64% загальної суми робочих активів україн¬ських банків [26].

Як економічна категорія кредит — це сукупність відповідних економічних відносин між кредитором та позичаль¬ником з приводу поворотного руху вартості. Суб'єктами кредит¬ної угоди можуть виступати будь-які юридичне самостійні гос¬подарюючі одиниці, що вступають у відносини тимчасового за¬позичення вартості в грошовій або товарній формі. Об'єкт кре¬дитної угоди — позикова вартість, відокремлення якої пов'язано з характером руху від кредитора до позичальника та від пози¬чальника до кредитора. При цьому основними стимулюючими мотивами кредитних угод з боку банка-кредитора є одержання доходу у вигляді позикового процента, а з боку підприємства-позичальника — покриття нестачі власних ресурсів виробництва і отримання доходу в результаті використання позикової вартості для виробництва товарної продукції та подальшої її реалізації.

Мета дослідження – розглянути та проаналізувати кредитування підприємств установами банків в сучасних умовах.

Предмет дослідження – розрахунково-кредитні відносини між підприємством і банком.

Об’єкт дослідження – використання кредитів у ВАТ «Київський мотоциклетний завод» .

Завдання дослідження:

      Розглянути загальні основи організації розрахунково-кредитних відносин між підприємством і банком в сучасних умовах.

      Розглянути  методику організації розрахунково-кредитних відносин між підприємством та банком.

      Дати техніко-економічну характеристику об'єкту дослідження.

      Проаналізувати фінансово-економічні показники і стан підприємства.

      На прикладі ВАТ «Київський мотоциклетний завод» дослідити шляхи та ефективність залучення банківських кредитів для розвитку виробництва та підвищення ефективності економічної політики підприємства.

У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити абстрактно-теоретичний, діалектичний, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, що були використанні при визначенні та узагальненні теоретико-методологічних практичних рекомендацій щодо розрахунково-кредитних відносин між підприємством і банком в сучасних умовах.

Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, опублікована у наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, науково-практичних конференціях, періодичних виданнях, інформаційно-аналітичних бюлетенях галузевих інтеграційних утворень, мережі Інтернет, а також фінансово-господарська документація підприємства ВАТ «Київський мотоциклетний завод» за 2005-2006 роки.

 

 

………………………………

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.   Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Законо¬давчі та нормативні акти з банківської діяльності. - К., 1996. -Вип.1.

2.   Закон України «Про фінансові послуги та державне регулю¬вання ринків фінансових послуг» від 11.07.2001 № 2664-ІІІ.

3.   Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 21.11.1996. - № 543/96 -ВР.

4.   Лист Національного банку України «Рекомендації щодо оцінки комерційними банками кредитоспроможності та фінансової стабільності позичальника» від 01.06.1994. - № 23011/79.

5.   Бутук О. Проблеми кредитно-грошової політики в Україні // Банківська справа. - 1998. -№ 5. - С. 45.

6.   Василик ОД. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС. — 2000. — С. 84.

7.   Вовчок О.Д. Роль банків в економіці України // Фінанси України. - 1999.-№ 10.

8.   Вітлиньський В.В., Пернарівський О.В. Оцінка кредитоспроможності позичальника та ступеня кредитного ризику банку // Фінанси України. - 1999. - № 11.

9.   Василик О. Проблеми вдосконалення бюджетної та банківсь¬кої системи України // Банківська справа. - 1998. - № 3. - С. 44.

10. Вступ до банківської справи / Савлук М.І., Мороз А.М. та ін -К.:Лібра, 1998.

11. Гнат В.М. Теоретичні аспекти стратегії комерційного банку // Фінанси України. - 2000. -№ 3. - С. 121-124.

12. Гончаренко В. Про кредитну кооперацію // Економіка України. 2000. - № 4. - С. 24-30.

13. Дерев'янко О.Г. Фінансово-кредитний механізм у системі  стратегічного управління // Фінанси України. - 1998,- № 7. - С. 28-33.

14. Єрмоленко Г.Г., Коршакова Г.В. Аналіз кредитних операцій банків // Фінанси України. - 2001. - № 3.

15. Заїка А. Проблеми взаємовідносин банку і позичальника // Економіка України. - № 6. - С. 33-37.

16. Зимовець В. Сукупний банківський кредит та дисконтна став¬ка у перехідній економіці // Економіка України - 1998 - № 7 С. 29-35.

17. Зятковський і. В. Теоретичні засади фінансів підприємств // Фінанси України. — 2000. — № 4. - С. 25.

18. Клименко Т. Кредитна діяльність банків України // Економіка України. - 2000. - № 3. - С. 34-39.

19. Коваленко В.В. Особливості кредитування підприємств і організацій в сучасних умовах // Фінанси України. - 1998. -№10. -С. 84-88.

20. Комаров В. Міжнародний лізинг у СНД: становлення і про¬блеми розвитку // Економіка України. - 1998. - № 11. - С. 76-81.

21. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. - К.: Знання, 2000. -Гл. 1,1.

22. Олексієнко М. та ін. Кредит і кредитні правовідносини: еконо¬мічна природа і практика законодавчого регулювання. - К.: Козаки, 1996.

23. Пугачев М.І. Фонди гарантій повернення кредитів // Фінан¬си України. - 1999. -№11.

24. Рибіна Л.О Роль безготівкових розрахунків в поліпшенні фінансового становища підприємств АПК // Вісник ССГІ 1999 с.155-157

25. Слав'янюк Р.А. Кооперативні кредитні установи у фінансово¬му забезпеченні розвитку фінансового бізнесу // Фінанси і   України. - 2000. - № 1. - С. 96-105.

26. Сусіденко В. Принципи банківського кредитування: зміст і ре¬алізація в умовах перехідної економіки // Банківська справа. -1999.-№3.-С.37.

27. Чухно А. Переростання товарно-грошових господарств у товарно-кредитні // Економіка України. - 1998. - № 1. - С.  4-15. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ