Предмет
Вид работы

Тема: Методи управління непрямими витратами

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:курсова
Об’єм роботи:41 стр.
Ціна:175 грн.

Зміст

Вступ...........................................................................................................3

1. Витрати підприємства: економічний зміст та класифікація …..5

1.1. Характеристика  витрат  та  їх  класифікація....................................5

1.2. Економічний зміст та види непрямих  витрат ……………..........10

2.  Механізм   управління  непрямими витратами .........................16

3. Гнучке планування  і  контроль  непрямих  витрат...................28

3.1.  Основні  положення гнучкого планування....................................28

3.2. Застосування технології  гнучкого планування  непрямих  витрат.........................30

3.3. Використання АВС-методу для гнучкого планування непрямих  витрат...............31

Висновки..................................................................................................39

Список використаних джерел:.............................................................41

 

Вступ

 

 Непрямі витрати підприємства складають значну частину загальних витрат, тому управлінню непрямими витратами необхідно приділяти значну увагу. Неправильне визначення витрат не тільки спотворює фінансову картину, але може стати причиною помилкових рішень керівництвом. Особливо це стосується тих випадків, коли неможливо віднести непрямі витрати на собівартість продукції та розрахувати їх частку в ціні кожного виробу. 

Надзвичайно важливим завданням для підприємств стає формування такої інформації про витрати виробництва й собівартість продукції, яка б об'єктивно й оперативно відбивала господарську ситуацію в рамках підприємства, націлювала його керівництво на вибір найбільш ефективних шляхів розвитку й прийняття оптимальних управлінських рішень. Із цих позицій дослідження проблем управління непрямими витратами здобуває важливе теоретичне й практичне значення, що й визначило вибір теми курсової роботи.

Саме тому курсова робота на тему : «Методи управління непрямими витратами», досліджена на базі діяльності виробничого підприємства є досить актуальною, оскільки в ній розкрито суть непрямих витрат, методи  управління ними,  та  визначено напрями вдосконалення  економічного механізму  формування та розподілу непрямих  витрат.  

Широке коло завдань і методів їх вирішення, пов’язаних з управлінням витратами на промислових підприємствах, знайшло відображення у наукових роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед них: Ф. Бутинець, М. Вахрушина, С. Голов, М. Данилюк, К. Друрі, В. Керімов, Г. Козаченко, О. Орлов, Є. Рясних, В. Савчук,  Дж. Фостер, М. Чумаченко та ін.

Проте, незважаючи на значні зусилля вчених, що працюють над дослідженням проблеми, залишилися проблемні питання, що не одержали належного висвітлення. Так, не проведений аналіз темпів зміни питомих непрямих  витрат, не визначена оптимальна структура непрямих витрат, залишаються невирішеними питання щодо впливу непрямих витрат на формування  собівартості  продукції. 

 Основною метою курсової роботи  виступає наукове обґрунтування методичних основ і практичних рекомендацій з управління  непрямими витратами підприємства.

Для реалізації поставленої мети в курсовій роботі  визначені й вирішені  завдання:

- уточнити теоретичні положення, що пояснюють основні цілі й завдання управління непрямими витратами в сучасних умовах господарювання;

- розкрити поняття витрат, їх класифікацію  й визначити  взаємозв'язок  витрат у виробничому циклі підприємства,

- дослідити особливості управління непрямими витратами  на підприємствах;

-  застосувати технологію  гнучкого планування  непрямих  витрат з використанням АВС-методу.  

Об’єктом дослідження є процеси управління непрямими витратами  на промислових підприємствах.

Предметом дослідження виступають методологічні, методичні й організаційні особливості управління непрямими витратами. 

Інформаційною базою є : законодавчі та нормативні акти України, праці вітчизняних та зарубіжних економістів, публікації періодичних видань та матеріали наукових конференцій.

У процесі  дослідження застосовувалися різні методи, зокрема: методи теоретичного узагальнення та порівняння,    монографічний   та  аналітичний.

Гіпотезою, що потребує  підтвердження  є  припущення, що гнучке планування накладних витрат з використанням АВС-методу  забезпечує точність планування, ефективний контроль, простоту аналізу й об'єктивність оцінки непрямих  витрат.

 

 

 

………………………………….

 

 

 

Список використаних джерел:

 

1.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати”, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 31.01.99р. №318.

2.   Бланк И.А. Управление активами. – Киев: “Ника-Центр”, 2000. – 720 с.

3.   Буковинський С.А. Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану// Фінанси України. – 2006. - №3. – с.17-20

4.   Бутинець Ф.Ф.  та  ін.  Бухгалтерський  управлі-нський   облік.  – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

5.   Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006. - 350 с.

6.   Володькіна М. В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 196 с.

7.   Голов С.Ф. Управлінський облік. - К: Лібра, 2003.-243с.

8.   Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер.с англ.:Учебник.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-409с.

9.   Котляров С.А. Управление затратами: Учебное пособие. – СПб.: ПИТЕР, 2001. – 160с.

10. Лишиленко О.В.Бухгалтерський управлінський облік.-К.:ЦНЛ,2004.-157с.

11. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 580 с.

12. Мишин Ю.А.Управленческий учет: управление затратами и результатами производственной деятельности . - М.: Дело и сервис, 2002.-362с.

13. Нападовська Л.В. Управлінський облік. - К.: Книга, 2004.-298с.

14. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 219 с.

15. Партин Г. О., Загородній А. Г., Ясінська А. І. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. - К.: Знання, 2006. - 235 с.

16. Семернікова I.О., Мешкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. - 312 с.

17. Цал -Цалко Ю.С. Витрати підприємства. – К., 2002. - 656 с.

18. Шашурин Ю.С., Черезов А. В. Себестоимость в оперативном управлений предприятием, - М.: ООО Издательско-Консалтинговая Компания "ДеКА", 2000. - 212 с.

19. Швиданенко О.А., Покропивний С.Ф., Клименко С.М. та ін. Економіка підприємства. — К.: КНЕУ, 2000. - 363с.

20. Шваб Л.І. Економіка підприємства. – К.: Каравела, 2004. –    568 с. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ