Предмет
Вид работы

Тема: Необхідність капіталу підприємства

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:бакалавра
Об’єм роботи:57 стр.
Ціна:350 грн.

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………    3

1. Теоретико-методологічні основи дослідження капіталу торгівельних підприємств…6

1.1. Економічний зміст та значення капіталу…………………………………….       6

1.2. Особливості формування капіталу торгівельних підприємств…………....          11

1.3. Методика аналізу капіталу підприємств…………………………………….        18

2. Аналіз стану капіталу ТОВ «Елліс Коммунікейшинз»……………………….        26

2.1. Загальна характеристика підприємства та результатів його діяльності…….     26

2.2. Аналіз динаміки та структури капіталу підприємства………………………       29

2.3. Аналіз ефективності використання капіталу та його впливу на фінансовий стан підприємства……………       32

3. Напрямки підвищення ефективності формування та використання капіталу торгівельного підприємства…………………38

3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності управління капіталом ТОВ «Елліс Коммунікейшинз» та оцінка їх впливу на фінансовий стан  підприємства………….44

Висновки……………………………………………………………………………      50

Перелік використаних джерел……………………………………………………..      53

Додатки………………………………………………………………………………    57

     

 

Вступ

 

Актуальність дослідження.

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої фінансової діяльності.

Важливим елементом системи управління фінансами підприємств є аналіз фінансового стану. Велика роль показників, що характеризують різні аспекти фінансового становища підприємства повязана з тим, що вони не тільки характеризують результативність його діяльності, але й надають інформацію про ефективність тих чи інших методів, механізмів та інструментів управління фінансами, сприяють більш глибокому дослідженню усіх процесів, які відбуваються на підприємстві, характеризують його стосунки із зовнішнім середовищем, є відправним пунктом багатьох стратегічних рішень.

Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни, тому фінансовий стан підприємств  визначає фінансовий стан країни у цілому.

В свою чергу фінансовий стан підприємств находиться в безпосередній залежності від ступеню ефективності використання фінансових ресурсів, які є в розпорядженні підприємства. Зміни, що відбуваються в фінансово-кредитній системі країни визначають значні трансформування сутності фінансових ресурсів підприємств. Саме тому вивчення особливостей фінансування поточної діяльності підприємств з визначенням перспектив оптимізації використання фінансових ресурсів є важливим напрямком наукових досліджень, а також практичної діяльності керівників підприємств та їх підрозділів.

Актуальність дослідження окремих аспектів, що характеризують формування та використання  капіталу субєктами господарської діяльності повязана ще й з незадовільним фінансовим станом більшості з них. Це вимагає  пошуку напрямків розвязання проблем, більшість з яких повязана саме з управлінням капіталом підприємств.

Метою роботи є вироблення комплексного підходу до вирішення завдань управління капіталом шляхом вдосконалення його оптимальної структури.

Досягнення даної мети потребує рішення таких задач:

1)   визначення складу капіталу та його економічної сутності;

2)   здійснити теоретичний аналіз підходів щодо визначення сутності, складу, структури капіталу, напрямків його використання та оцінки ефективності управління ним;

3)   проведення аналізу складу, структури та динаміки капіталу підприємства;

4)   визначення найбільш важливих показників, що характеризують ефективність управління капіталом підприємства;

5)   дослідження удосконалення  системи управління капіталом підприємства;

6)   обгрунтування напрямків підвищення ефективності формування та використання капіталу підприємства.

Предметом дослідження є фінансові відносини, які виникають у процесі формування капіталу.

Об’єктом дослідження обрано ТОВ «Елліс Коммунікейшинз».

Джерелами інформації для проведення аналізу фінансового стану базового підприємства є дані фінансової звітності за період 2003-2005 років.

Методичною основною дослідження є системний підхід у розгляді проблем, які вирішуються під час обгрунтування напрямків удосконалення фінансової роботи на підприємстві з приводу оптимізації розміру, складу, структури та напрямків використання капіталу.

В роботі були використані різноманітні джерела інформації, як стосовно виробничо-господарської діяльності базового підприємства, так і стосовно розгляду економічної сутності фінансових ресурсів й методики їх аналізу. Слід відзначити, що на сьогодні не існує загально визначеного підходу до методики аналізу фінансових ресурсів та ефективності їх використання. Тому в роботі ми намагалися поєднувати іноді дуже різні підходи, які знайшли свого відображення в вітчизняній та зарубіжній теорії та практиці фінансового менеджменту, в працях В.Ковальова, Е.Стоянової, І.Балабанова, Є.Брігхема, А.Поддєрьогіна, Р.Холта та багатьох інших.

Взагалі, необачливе використання світового досвіду в проведенні фінансового аналізу та визначенні шляхів оптимізації фінансового стану підприємств несе в собі іноді дуже негативний вплив. Це відбувається тому, що вихідні умови, за яких здійснюють фінансово-господарську діяльність підприємства провідних країн світу іноді дуже відрізняються від тих, що склалися в Україні. Тому копіювання підходів до фінансового аналізу та методів управління фінансовими ресурсами в сучасних умовах нашої держави в повному обсязі неможливо. Але це не свідчить про те, що світовий досвід взагалі не треба вивчати та використовувати в практичній діяльності. Треба лише зважено до цього відноситися, повніше використовувати багатий досвід вітчизняних вчених та практиків.

У процесі написання роботи використовувались як традиційні методики (літературний, графічний, порівняльний) так і наукові (методи бухгалтерського обліку, економічного аналізу, економічно-математичні методи, методи групування, балансовий та інші). Так само в роботі був використаний практичний матеріал обліку та аналізу капіталу ТОВ «Елліс Коммунікейшинз», а так само фінансова звітність, розглянуті та вивчені нормативні та законодавчі документи України, що регулюють формування та використання капіталу.

 

 

………………………………………

 

 

 

Перелік використаних джерел

 

1.   План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція щодо його застосування, наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291

2.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.04.99 р. № 87.

3.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.04.99 р. № 87.

4.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.04.99 р. № 87.

5.   Анализ хозяйственной деятельности в промышленности // Под. ред. В.И. Стражева. – Минск: Высшая школа, 1995.

6.   Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ – М.: ДИС, 1999–148 с.

7.   Батехин С. Финансовая инженерия и оптимизация финансовых потоков // Финансы. - 2003. - №1. - C. 68-69.

8.   Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы – М.: Инфра-М, 1999 – 298 с.

9.   Бланк И. А. Управление использованием капитала. - К.: Ника-Центр-Эльга, 2002. -651 с.

10. Бондарева Е. и др. Национальные стандарты бухгалтерского учета: Нормативно-методическая база, комментарии/ Бондарева, Е., Самарченко, Е., Щербак, Н.. -Дн-ск: Изд-кий Дом "Владимир Дудник", 2002. -191 с.

11. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту – К.Молодь, 1997р.- 1000 с.

12. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами – М.: Финансы и статистика, 1996.

13. Вартанов А.С. "Экономическая диагностика деятельности предприятия": организация и методология: -М.: Финансы и статистика, 2005.

14. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприя¬тии. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

15. Воробйов Ю. Особливостi формування фiнансового капiталу пiдприємств // Фiнанси України. - 2003. - №2. - C. 77-86.

16. Гринів Б.В.Фінансова стійкість споживчих товариств // Фінанси України № 10, 1999, с. 109-113

17. Дельбинский Н.В. "Анализ экономики промышленного предприятия". – Минск: Беларусь, 1979.

18. Ефимова О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия. - М.: АО Бизнес-школа «Интелл-синтез», 1994, 154 с.

19. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: Бухгалтерский учет, 1998.

20. Жуков В.Н. "Вопросы учёта дополнительного капитала и ресурсов"//Бухгалтерский учёт 1997 №7 стр. 21-25.

21. Заварский А., Кирий "Методологические проблемы автоматизации учёта" //Бухгалтерский учёт и аудит – 1994 №12 стр. 35-38.

22. Завгородний В.П., Савченко В.Я. "Бухгалтерский учёт, контроль и аудит в условиях рынка" //к.:Блиц-информ – 1995 стр. 832.

23. Золотый Л. Методика анализа баланса и финансового состояния на ПЭВМ// Бухгалтерский учет и аудит.- 1995.- № 5.- с.12-15.

24. Іванов Ю. "Формування і зміни статутного фонду підприємства" //Податки і бухгалтерський облік №17, 18, 1997р. – с.52.

25. Каракоз И.И., Самборский В.И. "Теория экономического анализа". – Киев: Высшая школа, 1989.

26. Карлоф Б. Деловая стратегия. – М.: Экономика, 1991.

27. Качмарик Я.Д., Хуткий Р.І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України № 10, 1999, с.138-144

28. Керимов В.Э., Батурин В.М. Финансовый леверидж как эффективный инструмент управления финансовой деятельностью предприятия // Менеджмент в Росии и за рубежом. - 2002. - №2. - C. 30-34.

29. Ковалев В.В. Управление финансами: учебное пособие – М.: ФБК-Пресс, 1998.

30. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 1997 г.–365 с.

31. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчётности. –М.: Финансы и статистика, 1996.

32. Ковбасюк М.Р. Анализ финансовой деятельности предприятия с использованием ПЭВМ –М.: Финансы и кредит, 1990.

33. Кодраков Н.П. Бухгалтерский учёт, анализ хозяйственной деятельности и аудит. – 2-е изд. –М.: Перспектива, 1994.

34. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства // Бухгалтерський облік і аудит - 1995 - № 4 - с.2-5.

35. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. - К.:Либідь, 1995 р. – 215 с.

36. Кравченко Л.И. Анализ финансового состояния предпрятия. –Минск: ПКФ "Экаунт", 1994.

37. Крамаренко Г. А. Финансовый анализ: Учеб. пособие. - Дн-ск: Академия управления бизнеса и права, 2002. - 150 с.

38. Крейнина М.Н. Финансовая устойчивость предприятия: оценка и принятие решения // Финансовый менеджмент. - 2003. - №2. - C. 3-12.

39. Основи фiнансового аналiзу: Навч. Посiбник / Єлейко Я.I. та iнш. - Львiв: Львiвський банкiвський iнститут НБУ, 2002. - 141 с.

40. Останiна Н. Iнформацiйнi системи в фiнансовому менеджментi // Банкiвська справа. - 2002. - №2. - C. 37-39.

41. Петленко Ю.В.Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств // Фінанси України № 6, 2001, с. 91-95

42. Розанова Е.Ю. Информационная база финансового менеджмента // Менеджмент в Росссии и за рубежом. - 2002. - №2. - C. 54-78.

43. Финансовый менеджмент /Под ред. Е.С.Стояновой – М.:Перспектива, 1998, 656 с.

44. Фінанси підприємств/ за ред А.М.Поддєрьогіна – К.:КНЕУ, 1998 – 368 с.

45. Холт Р.Н.. Основы финансового менеджмента. - М : Дело, 1994 – 754 с.

46. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА - М, 1995. - 176с.

47. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий – М.: Инфра – М, 1999 - 343 с.

48. Шим Д.К., Сигел Д.Г. Финансовый менеджмент – М.: Филинъ, 1997-400 с. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ