Предмет
Вид работы

Тема: Планування діяльності підприємств. Переробка молока. Бізнес-план

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:Бізнес-план
Об’єм роботи:54 стр.
Ціна:200 грн.

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………..           3

1. Оцінка ринку збуту…………………………………………………………….. 5

2. План маркетингу……………………………………………………………….. 11

3. Виробничий план……………………………………………………………….  15

4. Організаційний план……………………………………………………………. 22

5. Юридичний план та оцінка ризиків…………………………………………….  24

6. Фінансовий план………………………………………………………………..  28

7. Стратегія фінансування…………………………………………………………            30

Висновки…………………………………………………………………………..  52

Перелік використаних джерел……………………………………………………  54

 

Вступ

 

В умовах демократизації суспільного життя, економічної pефоpми, переходу до ринкових відносин підприємствам надані широкі права в сфері господарської діяльності. В цьому зв'язку на перший план виходить необхідність введення нової, раціональної системи управління, яка сприяла б виявленню і реалізації всіх наявних у підприємства pезеpвів. Виникає необхідність перегляду багатьох положень традиційної системи управління.

Одним з напрямків оптимізації ринкової поведінки підприємств є здійснення заходів з оптимізації виробничої політики, яка повинна бути спрямована на отримання не тільки максимальних прибутків та захоплення нових ринків, але й на рішення стратегічних завдань підприємства. З цієї точки зору велика увага повинна приділятися формуванню засад організації господарської діяльності та управління нею в межах будь-якого підприємства.

Актуальність дослідження процесів управління господарською діяльністю підприємства в нових економічних умовах визначається насамперед триваючим становленням ринкової економіки, що у свою чергу вимагає перебудови не тільки форм і методів управління виробництвом, але і мислення всіх категорій керуючих, що беруть участь у процесі управління господарством.

Слід зазначити, що в умовах конкурентних відносин на ринках товарів основним гравцем на ринку вважається саме споживач, зі своїми особливостями, манерами поведінки та мотивацією до купівлі продукції. Тому основна увага при проведенні досліджень у сфері організації виробничо-господарської діяльності приділяється саме вивченню особливостей попиту на продукцію підприємства на ринку. Вивчення проблем, пов’язаних з врахуванням особливостей попиту при формуванні виробничої політики підприємства є важливим напрямком як теоретичних досліджень, так й прикладних управлінських програм на діючих підприємствах.

За умов розвитку ринкової економіки в Україні все більше поширюється

підприємницька діяльність. Перехід економіки України до ринкового механізму вимагає значної уваги до процесу створення нових, передусім малих підприємств, які є основною ланкою конкурентного середовища в будь-якій країні.

Всебічне планування діяльності підприємства є важливим напрямком підготовки сучасних фахівців в галузі економіки. Нестабільна та кризова ситуація, яка склалася в Україні впливає не тільки на господарський та фінансовий стан діючих підприємств, але й зумовлює необхідність внесення суттєвих змін у систему підготовки керівних кадрів для потреб вітчизняної промисловості. Вона повинна враховувати особливості перехідного етапу розвитку української економіки, напрацьований вітчизняний та зарубіжний досвід управління фінансово-господарською діяльністю підприємства та бути спрямованою на вирішення різноманітних проблем, які постійно виникають перед підприємствами під час їх діяльності в умовах ринку.

Метою роботи є обґрунтування бізнес-плану виробництва молочних продуктів.

Предметом дослідження є доцільність створення підприємства з виробництва молочних продуктів.

Об’єктом дослідження обрано ТОВ «Молочна річка».

В дослідженні використовувалися наступні методи дослідження: аналізу та синтезу, передбачення, тактичного планування, аналізу ризиків та їх ймовірності, порівняння та ін.

При підготовці роботи були використані численні наукові статті та праці, серед яких особливо визначимо праці Ф.Котлета, В. Черенкова, В.Герасимчука, Є.Савельєва та ін.

 

 

………………………………………….

 

 

Перелік використаних джерел

 

1.   Цивільний Кодекс України

2.   Агафонова Л.Г.,Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум.-

К.:3нання, 2000. - 158с.

3.   Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика. М.: Фолиум, Информ-Студио, 1996.- 345 с.

4.   Бакаєв Л.О. Кількісні  методи в управлінні  інвестиціями. - К.:

КНЕУ, 2000-151 с.

5.   Бревнов А.А. Маркетинг малого підприємства., Київ: Віра: - Р, 1998.

6.   Герасименко В. Ценовая политика фирмы. - 1995.-192с.

7.   Економічний аналіз / За ред. М.Г. Чумаченка. К.: КНЕУ, 2001. -540 с.

8.   Жданов С.А. Основи теории зкономического управлення

предприятием.-М.ІФинпресс, 2000.- 384 с.

9.   Инновационный менеджмент / под ред. С.Д. Ильенковой, - М.:ЮНИТИ, 1997.

10. Кнорринг В.И. Искусство  управления М БЕК, 1997. - 288 с.

11. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності

підприємств. - К.: Знання, 2000.

12. Кулагина Н.А. Способы оценки конкурентоспособности продукции (работы услуги) как фактор роста эффективности производства. Проблемы статистики и рыночных отношений. М., 1992 г. С. 50-57

13. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской

деятельности.- М.: Инфра, 1998.-224 с.

14. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. - М.: Дело,

2000. - 392 с.

15. Москвін С.О., Бевз С.М., Дідик В.Г. та інші. Проектний аналіз.-

К.гЛібра, 1998.-366с.

16. Таранов П.С. «Золотая книга руководителя».-М.: Агенство «ФАИР», 1997.-496с.

17. Фатхутдинов Р. П. «Система менеджмента».-М.:АО «Бизнес-школа», 1996.-367с.

18. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Пер. с англ. - М.: «Международные отношения», 1993. - 352с.

19. Чубаков Г. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия.-1996.-224с.

20. Шинкаренко В.Г., Дмитриев И.А., Криворучко О.М. Маркетинг: Уч. пособие. – Харьков: ХНАУ, 2002. – 584 с.

21. Шубін О.О. Промисловий маркетинг: Навч. посіб. –К.: НМЦВО МОИН України, Студ-центр, 2002. – 586 с.

22. Шипшандлер З., Богун Л. Маркетинг и экономическое развитие в переходный период // Маркетинг в России и за рубежом, 1999.- N 1.

23. Шкардун В.Д. Об искажении маркетинговой информации на предприятии // Маркетинг в России и за рубежом, 1999. -N 2.

24. Шмитт Б. Эмпирический маркетинг: Как заставить клиента чувствовать, думать, действовать, а также соотносить себя с вашей компанией. Пер. с англ. М. 2001. – 654 с.

25. Юлдашева О.У. Промисловий маркетинг: теорія і практика. – Харків, ХНАУ, 2001. – 465 с.

26. www.ukrstat.gov.ua On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ