Предмет
Вид работы

Тема: Система управління витратами підприємства

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:курсова
Об’єм роботи:34 стр.
Ціна:160 грн.

Зміст

Вступ..............................................................................................................3

1.  Основи  системи управління  витратами  ........................................5

1.1.  Сутність і  класифікація  витрат  підприємства ................................5

1.2.  Основні поняття та процедури в системі управління витратами...13

2.  Функції  системи управління витратами .......................................15

2.1.  Планування витрат .............................................................................15

2.2. Нормування витрат .............................................................................16

2.3.  Облік  і калькулювання витрат..........................................................17

2.4. Аналіз  і  контроль  витрат .................................................................18

2.5. Пошук  резервів  зниження  витрат ...................................................19

3. Вдосконалення  системи управління витратами на підприємствах….21

3.1.  Проблемні  питання  управління   витратами на підприємствах ..21

3.2.  Механізм створення  системи   управління   витратами

підприємства…………………………………………………………...…22

Висновки ……………………………………………….………………..30

Список використаних  джерел ………………..………………………32

Додатки…………………………………………………………………...34

                                                                  Вступ

 

Одним з елементів цілісної системи управління є управління витратами підприємств і організацій. Раціональне управління витратами є запорукою фінансової стабільності та стійкості у роботі вітчизняних товаровиробників. Недооцінка ролі управління витратами зумовлює значні витрати підприємств і організацій, що у кінцевому випадку негативно впливає на рівень виробничих витрат та на результати господарювання.

Управління витратами передбачає управління процесами та факторами, що впливають на формування витрат, їх рівень та склад, головне в якому – попередження нераціонального використання ресурсів.

Актуальність проблем, пов’язаних з управлінням витратами і калькулюванням собівартості продукції дозволили  висунути  гіпотезу: традиційна  система управління витратами  відірвана  від практичних потреб управління ними ж. Традиційна система управління витратами  не відповідає потребам управління  в частині: точності і своєчасності формування витрат, оцінки  структури і динаміки витрат, організації надання інформації керівництву підприємства для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Внаслідок цього  управління  витратами  носить формальний характер, а пошук шляхів їх  скорочення  є  несистемним.

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних та методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління витратами  підприємства.

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:

-     з’ясувати економічний зміст  та  структуру   витрат підприємства;

-     критично проаналізувати традиційну   систему управління витратами;

-     розробити механізм вдосконалення  системи управління витратами на підприємствах.

Предметом дослідження є методологічні й прикладні аспекти системи    управління  витратами  підприємства.

У процесі дослідження використані такі методи проведення економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків),  монографічний (розробка методики управління витратами на підприємстві), розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка стратегічних напрямів управління витратами на перспективу) та інші.

Матеріалами для дослідження стали: спеціальна література з проблем теорії та практики удосконалення управління витратами підприємств, нормативні документи.

 Дослідження теоретичних основ та практичного застосування різних систем управління витратами знайшли своє відображення в працях вітчизняних і закордонних учених: О. Байдика, К. Вілсона, С. Голова, Дж. Горрігана, К. Ларіонової, С. Ніколаєвої, Л. Нападовської, О. Орлова, Є. Рясних, С. Сінка, С. Стукова, В. Суржика, Р. Хілтона, Л. Хлапенова, М. Чумаченка та ін. При всій значимості проведених наукових досліджень, окремі питання підвищення ефективності управління витратами підприємства вивчені недостатньо. Зокрема, спостерігаються різні підходи до факторів впливу на витрати підприємства, маються розходження в методиках розрахунку, аналізі, основних показниках і комплексній оцінці витрат підприємства. Вимагають подальшого розвитку питання розробки конкретних механізмів пошуку і реалізації внутрішніх резервів економії витрат підприємств.

 

 

 

………………………………………

 

 

 

 

Список використаних  джерел

 

1.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Наказ Мінфіну України від 31.03.99 р. №87.

2.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати”, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 31.01.99р. №318.

3.   Белоусова И. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах / Бухгалтерський облік та аудит. – 2005. - №5. с.12-16

4.   Бланк И.А. Управление активами. – Киев: “Ника-Центр”, 2000. – 720 с.

5.   Бутинець Ф.Ф.  та  ін.  Бухгалтерський  управлі-нський   облік.  – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

6.   Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006. - 350 с.

7.   Володькіна М. В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 196 с.

8.   Голов С.Ф. Управлінський облік. - К: Лібра, 2003.-243с.

9.   Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер.с англ.:Учебник.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-409с.

10. Котляров С.А. Управление затратами: Учебное пособие. – СПб.: ПИТЕР, 2001. – 160с.

11. Лабзунов П. Оргнизация управления затратами в условиях рыночной экономики России / Экономист. – 2002. -  №9. - с. 82-85

12. Лишиленко О.В.Бухгалтерський управлінський облік.-К.:ЦНЛ,2004.-157с.

13. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 580 с.

14. Мишин Ю.А.Управленческий учет: управление затратами и результатами производственной деятельности . - М.: Дело и сервис, 2002.-362с.

15. Молвинский А. Кобенко А. Как разработать систему управления затратами / Финансовый директор. – 2003. - №11. – с.5-8

16. Нападовська Л.В. Управлінський облік. - К.: Книга, 2004.-298с.

17. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 219 с.

18. Партин Г. О., Загородній А. Г., Ясінська А. І. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. - К.: Знання, 2006. - 235 с.

19. Семернікова I.О., Мешкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. - 312 с.

20. Цал -Цалко Ю.С. Витрати підприємства. – К., 2002. - 656 с.

21. Управленческий учет /Под ред. В.Палия и Р.Вандер Вила.- М.: ИНФРА-М, 1997.- 480 с.

22. Шашурин Ю.С., Черезов А. В. Себестоимость в оперативном управлений предприятием, - М.: ООО Издательско-Консалтинговая Компания "ДеКА", 2000. - 212 с.

23. Швиданенко О.А., Покропивний С.Ф., Клименко С.М. та ін. Економіка підприємства. — К.: КНЕУ, 2000. - 363с.

24. Шваб Л.І. Економіка підприємства. – К.: Каравела, 2004. – 568 с.

25. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий.- М.:ИНФРА-М, 1997.- 343 с. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ