Предмет
Вид работы

Тема: Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо та її значення для формування оптимальної структури зовнішньої торгівлі

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:курсова
Об’єм роботи:49 стр.
Ціна:175 грн.

Зміст

ВСТУП     3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ КРАЇНИ  6

1.1. Зовнішня торгівля країни, як складова   зовнішньоекономічного сектора     6

1.2. Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо як основа формування структури зовнішньої торгівлі країни          8

1.3. Вплив ідей Д.Рікардо на   формування  зовнішньоторговельної політики      10

РОЗДІЛ  2. ЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ Д.РІКАРДО ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ           14

2.1. Динаміка товарної та географічної структури зовнішньої торгівлі України    14

2.2. Загальна характеристика  сучасного  стану  зовнішньої торгівлі України     26

2.3. Оптимізація структури зовнішньої торгівлі України на основі принципу порівняльних переваг         32

ВИСНОВКИ        44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ      46

ДОДАТКИ           49

 

ВСТУП

 

Актуальність дослідження. Міжнародна торгівля посідає особливе місце в складній системі світовогосподарських зв’язків. Вона опосередковує практично всі види та форми міжнародного співробітництва, включаючи спільну підприємницьку діяльність різнонаціональних суб’єктів, міжнародний трансферт технологій тощо.

У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави, як і окремі особи і регіони країни, можуть виграти за рахунок спеціалізації на виробах, що вони можуть робити з найбільшою відносною ефективністю, і наступного обміну на товари, що вони не в змозі самі ефективно робити.

Структурні зрушення, що відбуваються в економіці країн під впливом НТР, спеціалізація і кооперування промислового виробництва підсилюють взаємодію національних господарств. Це сприяє активізації міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля, опосередуючи рух усіх міждержавних товарних потоків, росте швидше виробництва. Відповідно до досліджень зовнішньоторговельного обороту, на кожні 10% росту світового виробництва приходиться 16% збільшення обсягу світової торгівлі. Тим самим створюються більш сприятливі умови для його розвитку. Коли ж у торгівлі відбуваються збої, сповільнюється і розвиток виробництва.

Процес розширення економічної та зовнішньоекономічної самостійності, що відбувається на сучасному етапі, ставить у центр уваги завдання дослідження та узагальнення внеску України у розвиток міжнародних контактів.

Актуальність теми дослідження обумовлена зростаючою інтернаціоналізацією світової економіки, її глобалізацією, найважливішою характеристикою якої стає утворення великих зон впливу тієї або іншої держави (або групи найбільш розвинених країн), що виступають своєрідними інтеграційними центрами, навколо яких групуються інші держави.

Актуальність дослідження зовнішньої торгівлі обумовлена й тим, що, незважаючи на значну кількість робіт, що пояснюють теоретичні й методологічні передумови формування зовнішньоторговельної політики, багато питань, пов'язані з її реалізацією, трансформацією у зв'язку з геополітичними змінами у світовому господарстві, із процесами його глобалізації й новим позиціюванням Європейського союзу і його торгово-економічних партнерів, у тому числі й України, вивчена недостатньо. Нові умови світогосподарського розвитку вимагають ясного й чіткого формулювання нових цілей і завдань єдиної зовнішньоторговельної політики.

Велику увагу дослідженню зовнішньої торгівлі приділяв Д.Рікардо, що є основоположником теорії порівняльних переваг, яка найбільш повно і послідовно теорія порівняльних переваг викладена у праці Д. Рікардо "Початки політичної економії й оподатковування" (1817 p.). Погляди Д.Рікардо, не дивлячись на деякі недоліки, слугували основою іншим теоріям, і мають вплив і до сьогоднішнього дня. Тому розгляд теорії порівняльних переваг Д.Рікардо та її значення для формування оптимальної структури зовнішньої торгівлі є актуальним для всебічного дослідження та аналізу.

 Метою дослідження є комплексний аналіз теорії порівняльних переваг Д.Рікардо та її значення для формування оптимальної структури зовнішньої торгівлі, дослідження зовнішньої торгівлі України у світлі теорії порівняльних переваг.

Об’єктом дослідження є зовнішня торгівля України, предметом дослідження виступають погляди Д.Рікардо на зовнішню торгівлю та зовнішньоторгівельну політику.

Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження:

-     Дослідити зовнішню торгівлю як складову зовнішньоекономічного сектора;

-     Охарактеризувати теорію порівняльних переваг Д.Рікардо як основу формування структури зовнішньої торгівлі країни;

-     Висвітлити вплив ідей Д.Рікардо на формування зовнішньоторговельної політики;

-     Простежити динаміку товарної та географічної структури зовнішньої торгівлі України;

-     Охарактеризувати  сучасний стан зовнішньої торгівлі України;

-     Визначити оптимізаційну  структуру зовнішньої торгівлі України на основі принципу порівняльних переваг.

Особливості розвитку МТ знайшли своє висвітлення в працях як зарубіжних так і вітчизняних вчених, а саме:Д.Рікардо, Агапової І.І., Блауга М., Булатова А.С., Вигодського С.Л., Афанасьєва В.С., Громеки В.І., Киреєва А.П., Кобзаря П.О., Розова О.М., Царицинського Ю., Ядагарова Я.С. та ряду інших.

 

 

 

………………………………………

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.   Агапова И.И.  История экономических учений. – М.: ЮРИСТЪ, 2001.

2.   Аникин А.В. Юность науки. Жизнь и идеи экономистов до Маркса. Издательство политической литературы. – М.: Мысль, 1975.

3.   Аніловська Г. Я., Яремко Л. А. Господарська глобалізація та управління зовнішньоекономічною сферою. – Л.: Видавництво ЛКА, 2006.

4.   Антология экономической классики: В. Петти. А. Смит. Д. Рікардо. – М.: Высшая школа, 2003.

5.   Бабанін О. Деякі проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України // Зовнішня торгівля. – 2006. –  №1.

6.   Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Академия, 2004.

7.   Булатов А.С. Экономика: учебник. – К.: Генеза, 2004.

8.   Выгодский С.Л., Афанасьев В.С., Громека В.И. История экономических учений. – М.: Мысль, 1965.

9.   Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за 2006 рік // Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – 2007. – www.ukrstat.gov.ua.

10. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень 2007 року // Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – 2007. – www.ukrstat.gov.ua.

11. Гохберг Ю.А. Украина в мировых интеграционных процессах. – Д.: Сфера, 2006.

12. Гриценко А., Пашков М.Украина на мировых рынках: добро пожаловать // Зеркало недели, 2000, №25 (298).

13. Губський Б., Лук'яненко Д., Сіденко В. Iнтернаціоналізація української економіки // Економіка України. –2006. – №9.

14. Зовнішня торгівля України у 2006 році (За даними ІАА «Статінформконсалтинг») // Дзеркало тижня. – № 15 (594). – 2006.

15. Кваша С., Патика Н. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір // Економіка України. – 2006. – №9.

16. Киреев А. П. Международная экономика: В 2 ч. – М.: Академия, 2004.

17. Кобзарь П.О. Мирохозяйственные связи Украины: вчера, сегодня, завтра // Зеркало недели. – № 18 (597). – 2006.

18. Ковалевський В.В. Розміщення продуктивних сил. – К.: Знання, 1999.

19. Марцинкевич В. Национальная модель социально-экономического развития // МЭ и МО. – 2006. – №1.

20. Основи світогосподарських  зв’язків: [Учб. посіб. для екон. вузів и фак./ В. Н. Гринева, В. В. Мамонова, В. В. Парамонов ]: Під ред. В. Н. Гриневой, В. В. Парамонова. – Х.: Основа, 2003.

21. Петрунин О. В. Особенности влияния внешней торговли на экономическое развитие ряда стран Восточной и Юго-Восточной Азии: (Препринт) / Дальневосточный гос.ун-т, Институт менеджмента и бизнеса ДВГУ. Кафедра мировой экономики. – В.: Издательство Дальневосточного ун-та, 2006. – 75 с.

22. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности. – М.: Высшая школа, 2005.

23. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект / Ю. В. Макогон и др. (ред. кол.); Донецкий гос.ун-т. – Д.: Донеччина, 2005. 

24. Рікардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. – М.: Просвещение, 1955. – Т. 1-4.

25. Розов О.М. Основи економічної теорії. – Х.: Олді-Плюс, 2003.

26. Рубан А. Про деякі питання і тенденції сучасної зовнішньої торгівлі України // Економіка України. – 2006. – №7.

27. Рындина М.Н., Алешина И.В., Аникин А.В. и др. История экономических учений. – М.: Высшая школа, 2003.   

28. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. Д. Г. Лук'яненка. К.: КНЕУ, 2006.

29. Україна і світова економіка: оцінка ризиків та рекомендації щодо економічної політики. – К.: Інст. екон. досл. та політ. консультацій, Німецька консультат. група з питань екон. реформ при Уряді України, 2006.

30. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С.Філіпенко, В. С.Будкін, А. С.Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2006. 

31. Царицинський Ю. Товарообіг між Україною та іншими країнами світу // Економіст. – 2006. – №7.

32. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 2005.

33. Ядагаров Я.С. История экономических учений. – М.: ИНФРА-М, 2006. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ