Предмет
Вид работы

Тема: Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:реферат
Об’єм роботи:38 стр.
Ціна:175 грн.

Зміст

                                                                                                                        

Вступ ....................................................................................................................

1. Теоретико-методологічні засади використання науково-технічного прогресу підприємством ……………………………………………………….  

       1.1. Суть та особливості використання досягнень науково-    

       технічного прогресу підприємством...........................................................

       1.2. Сучасні тенденції організаційного процесу..............…………..........

       1.3. Показники оцінки ефективності технічних та організаційних            

       нововведень..............................................................................................….    

2. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень Товариства з обмеженою відповідальністю "Контакт"……………………....

        2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Контакт"     

        та основні показники його діяльності………………………....................

        2.2. Аналіз рівня і динаміки ефективності використання технічних та

        організаційних нововведень………………………………………………

        2.3. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень товариства…….....................................................................................................

3. Шляхи підвищення показників ефективності технічних та

організаційних нововведень на підприємстві...................................................

Висновки ..............................................................................................................

Список використаної літератури ....................................................................... 

Додатки ……………………………………………………………………...….

 

 

3

 

5

 

5

9

14

 

 

21

 

21

 

23

 

26

29

 

34

36

38

 

 

 

 

ВСТУП

 

Актуальність дослідження. У ринковій економіці фінансові ресурси вкладаються у будь-які види діяльності виключно за кри­терієм максимуму прибутку. Власник капіталу підприємства та його менеджери повинні оцінювати будь-які рішення у сфері управління наявними коштами щодо технічних та організаційних нововведень, порівнюючи витрати з прибутком, тим більше, що фінансові ресурси завжди обмежені певними обсягами, а одержаний прибуток — це фінансовий ресурс для здійснення нових вкладень і одержання нових прибутків.

Потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва визначаються передусім науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами. Що цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення науки і техніки, котрі є першоджерелами розвитку продуктивних сил, то успішніше вирішуються пріоритетні (щодо виробничих) соціальні завдання життєдіяльності суспільства.

Рівень розвитку виробництва та його ефективності, якість виготовленої продукції, рівень соціального розвитку колективу і суспільства в цілому, у визначальній мірі залежить від рівня розвитку та досконалості засобів праці, та які на їх основі технології використовуються. Епохи відрізняються не тим, що виробляється, а тим як виробляється, якими засобами праці.

У сучасній вітчизняній і зарубіжній аналітичній практиці застосовується безліч показників здійснення оцінки ефективності технічних та організаційних нововведень, які з різних позицій характеризують прибутковість діяльності підприємств.

Отже, актуальність дослідження даної курсової роботи полягає у необхідності визначення оцінки ефективності технічних та організаційних нововведень, що є надзвичайно важливим питанням. Це і обумовило вибір теми курсової роботи.

Об’єктом дослідження було обрано стан використання досягнень науково-технічного прогресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Контакт".

Предметом дослідження є теоретичні, методичні, методологічні та практичні проблеми оцінки ефективності технічних та організаційних нововведень товариства.

Мета курсової роботи полягає в оцінці ефективності технічних та організаційних нововведень ТОВ "Контакт".

Для досягнення зазначеної мети нами були поставлені і вирішені наступні завдання:

-  розглянуто теоретичні основи використання досягнень науково-технічного прогресу підприємством;

-  обгрунтувано систему методів для оцінки ефективності технічних та організаційних нововведень;

-  здійснено аналіз ефективності технічних та організаційних нововведень;

-  здійснено оцінку ефективності технічних та організаційних нововведень;

-  визначено основні проблеми використання технічних та організаційних нововведень підприємством та визначено шляхи підвищення їх ефективності.

Методологічною основою є сукупність принципів, загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів досліджень, використання яких зумовлено метою та завданнями. Основою дослідження є базові принципи, наукові положення та сучасні здобутки в розділі "Економіка підприємств".

Інформаційною базою є праці вітчизняних і закордонних фахівців, періодичні видання, статистичні збірки, звітні матеріали, надані адміністрацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Контакт" (м. Тернопіль).

 

 

………………………………………..

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України „Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р. із змінами та доповненнями// Закони України. Київ: 1996, – С. 310-332.

2. Закон України „Про власність” від 7 лютого 1991 року із змінами та доповненнями// Відомості Верховної Ради України. – 1991, №20, с. 129-131.

3. Андрушків М.І., Раєвська Т.О., Реверчук Н.Й. Економіка фірми. – К.: НБУ, 1998. – 438 с.

4. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства : Підручник. – К. : Либідь, 2003. – 384с.

5. Башнянин Г.І. та ін. Політична економія: Підручник для вузів / Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв. – К.: Ніка-Центр, Ельга, 2000. – 442 с.

6. Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємства// Фінанси України. – 2005. - № 3. - С.117-128.

7. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. – К.: КНЕУ, 2000. – 392 с.

8. Геєць В.М. Ще раз про складові економічного піднесення в Україні // Економіка України. – 1998. – №12. – С.14-16.

9. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.

10. Економіка підприємства: Підручник /За ред. С.Ф.Покропивного. -Вид. друге. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с.

11. Епіфанов А.О., Москаленко В.П., Шипунова О.В. Обґрунтування фінансового механізму підприємства // Фінанси України. - 2004. - № 1. - С.3-11.

12. Захарченко В.О., Счасна С.І. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2005, № 1. - С.137-144.

13. Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.

14. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самост. вивчення дисципліни. - X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. - 208 с.

15. Кучер М.М., Бобровська О.Ю, Тривалість виробничо-комерційного циклу як критерій ефективності використання організаційних ресурсів підприємства // Материали Ш межд.науч.конф. "Экономика третьего тысячелетия”. - Том 2. – Донецк: ДонГТУ Минобразования и науки Украины, ИЭП НАН Украины, ИЭНИ НАН Украины. -2000. – С.117-119.

16. Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Плахотнюк О.Я. Сутність фінансів у контексті економічних відносин // Фінанси України. – 2005. - № 3. - С .16-22.

17. Плікус І.Й., Слободяник Ю.Б. Баланс інтересів: критерій раціональності фінансових відносин// Фінанси України.- 2005.- № 1.- C.118-124.

18. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 458 с.

19. Петрович Й.М. Економіка виробничого підприємництва. – К.: Знання, 2001. – 462 с.

20. Ревенко Н.Г., Кучер М.Н. Организационные рычаги управления эффективностью производства // Матеріали міжвуз. конф. "Проблеми активізації регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах". – Том 2. – Дніпропетровськ: ДДФЕІ. – 2000. – С. 287-288.

21. Ревенко Н.Г., Кучер М.Н. Эволюция составных элементов функции организации управления производством // Материалы УІ Міжн. наук.-практ.конф. "Теорія управління організацією: стан та перспективи". - Київ - Трускавець: НУТУ "КПІ"; КНЕУ; ДДПУ. – 2000. - С.150-151.

22. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. - Хм.: ТОВ Тріада-М, 2000. - 211 с.

23. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посібник, - К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

24. Хачатурян Е.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація// Фінанси України. – 2003. - № 4. - C.77-81.

25. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз. – К. : КНЕУ. 2003. – 556 с.

26. Чухно А. Актуальні проблеми стратегії економічного і соціального розвитку на сучасному етапі // Економіка України. – 2004. - №4. – С.15 – 23. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ