Предмет
Вид работы

Тема: Конкурентоспроможність потенціалу

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:дипломна
Об’єм роботи:105 стр.
Ціна:550 грн.

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………

3

Розділ 1 Теоретичні засади  конкурентоспроможності потенціалу підприємства………………………………………………………………………

 

6

1.1

Сутнісна характеристика конкурентоспроможності потенціалу підприємства…………………………………………………………………

 

6

1.2

Методичні підходи до визначення рівня  конкурентоспроможності  потенціалу підприємства…………………………………………………….

 

15

1.3

Стратегія забезпечення конкурентоспроможності  потенціалу підприємства…………………………………………………………………

 

26

Розділ 2  Аналітична оцінка діяльності та  конкурентоспроможності  потенціалу підприємства ЗАТ «Київмлин»……………………………………...

 

37

2.1

Організаційно–економічна характеристика діяльності ЗАТ    «Київмлин»…………………………………………………………………..

 

37

2.2

Діагностика стану та рівня  конкурентоспроможності потенціалу підприємства ЗАТ «Київмлин»……………………………………………...

 

51

Розділ 3 Обґрунтування стратегічних напрямків забезпечення  підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства ЗАТ «Київмлин»………..

 

71

3.1

Вибір стратегії підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства…………………………………………………………………

 

71

3.2

Економічний ефект від впровадження стратегії………………………….

80

Висновки………………………………………………………………………….

98

Список використаної літератури………………………………………………..

101

Додатки……………………………………………………………………………..

105

 

 

 

 

Вступ

 

 

Актуальність теми дослідження. Існуюче законодавство України надало економічним суб’єктам господарювання більше прав та свобод. Разом з тим, багато підприємств не змогли ефективно використати наявні у них кошти і налагодити прибуткову для себе діяльність через відсутність якісної, конкурентоспроможної продукції та відсутність стратегічного мислення. Це питання є сьогодні одним з найскладніших. Досвід останніх років засвідчив, що не всі вітчизняні підприємства придатні до ведення ефективної конкурентної боротьби. Навіть наявність конкурентоспроможної продукції не дозволяє багатьом з них реалізовувати ці переваги внаслідок відсутності практики використання  всього комплексу заходів. Слід вказати і на дестабілізуючі зовнішні фактори, що оточують українських товаровиробників: неефективна податкова система, несприятливий інвестиційний клімат, недосконалість законодавства та ін.

В такій ситуації для кожного виробника стає необхідним аналіз конкурентоспроможності і розробка дієвих засобів щодо її підвищення. У зв’язку з цим дану роботу,  присвячену розробці та реалізації стратегії підвищення рівня конкурентоспроможності  підприємства можна вважати актуальною на сьогоднішній день.

Важливою умовою забезпечення конкурентоспроможності підприємств є ефективне використання ресурсів, кваліфікації та здібностей персоналу, досягнень сучасного менеджменту, інноваційних, інформаційних та фінансових можливостей підприємства, що у сукупності являє собою його потенціал, який повинен бути конкурентоспроможним. Теоретичні і методологічні питання формування конкурентоспроможного потенціалу промислових підприємств, його структури, організації використання, розробки методів діагностики, вибір напряму розвитку потенціалу поки ще не отримали свого вирішення.

Конкурентоспроможний потенціал промислового підприємства може бути використаний у повній мірі у тому випадку, коли розроблено раціональну систему управління ним, побудувати яку доцільно з використанням принципів та методів стратегічного управління.

Стратегічне управління, його принципи та методи, управління конкурентоспроможністю одержали значний розвиток у працях зарубіжних вчених, серед яких перевага належить вченим США. Незважаючи на високий рівень та різноманітність зарубіжних положень з цих питань, їх не можна використовувати у незмінному вигляді стосовно стратегічного управління конкурентоспроможним потенціалом вітчизняних промислових підприємств.

Об'єктивна необхідність розвитку методологічної бази стратегічного управління конкурентоспроможним потенціалом промислових підприємств, розробки практичних рекомендацій з формування стратегії зміцнення і розвитку конкурентоспроможного потенціалу обумовила актуальність теми дипломної роботи, її мету і задачі.

Питання забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства висвітлені у працях Ареф’єва О.В., Балабанової Л.В., Бузько І.Д., Воронкової А.Є., Іщука С.О., Отенко І.П., Радченко В.В.,  Хомякова В.І., Шершньової З.Є та ін.

Метою дипломної роботи  є обґрунтування концептуальних засад забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства та розробка на цій основі рекомендацій методологічного та практичного спрямування, спрямованих на досягнення сталих конкурентних позицій підприємства в умовах непередбачуваного зовнішнього середовища.

Для досягнення зазначеної мети нами було поставлено і вирішено наступні завдання:

-                      визначено сутність понять «стратегія», «стратегічний набір» підприємства,  проаналізовано кожну зі стратегій: загальні та загальноконкурентні стратегії; продуктово-товарні стратегії; ресурсні стратегії; функціональні стратегії; комплексні стратегії;

-                      визначено ступінь та взаємозв’язок понять “ конкуренція “ та “ конкурентоспроможність продукції та підприємства”, «конкурентоспроможність потенціалу підприємства»  з урахуванням існуючих теоретичних концепцій;

-                      проведено аналіз із зазначенням переваг та недоліків основних підходів щодо оцінки конкурентоспроможності потенціалу  підприємства та його продукції;

-                      проведено внутрішню діагностику підприємства;

-                      проведено аналіз зовнішнього середовища та аналіз рівня конкурентоспроможності потенціалу підприємства в галузі;

-                      запропонована низка практичних рекомендацій щодо забезпечення  стратегії конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Об’єктом дослідження є потенціал промислових підприємств, які діють за умов конкурентного середовища.

Предметом дослідження є теоретичні питання, основні принципи, методи і прикладні аспекти стратегічного управління конкурентоспроможним потенціалом промислових підприємств.

Методи дослідження. Дослідження теоретичних і методологічних завдань дипломної роботи ґрунтується на загальнонаукових принципах проведення комплексних досліджень, положеннях економічної теорії, роботах провідних вітчизняних і зарубіжних вчених - економістів з питань формування та ефективного використання потенціалу промислових підприємств, стратегічного управління та його організації, конкурентоспроможності та шляхів її забезпечення.

Інформаційною базою роботи є законодавчі і нормативні документи, що регламентують діяльність суб'єктів господарювання в Україні, офіційні статистичні матеріали, дані звітності ЗАТ «Київмлин».

.............................

 

Список використаної літератури

 

1.       Абрютина А. С. Экономический анализ торговой деятельности.- М.: Дело и сервис, 2000 - 512 с.

2.       Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика,     1989. – 678 с.

3.       Ареф'єва О.В., Коренков О.В. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств. — К. : Грот, 2004. — 200с

4.       Арутюнов Ю.А., Смайловская М.С. Оценка экономического потенциала на предприятиях / Хабаровская гос. академия экономики и права; Приамурское географическое общество. — Хабаровск, 2000. — 198 с.

5.       Балабанова Л.В., Мажинський Р.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. Школа маркетингового менеджменту. — Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. — 144 с.

6.       Бузько И.Д., Дмитренко И.Е., Сущенко Е.А. Стратегический потенциал и формирование приоритетов в развитии предприятий / Восточноукраинский национальный ун-т им. Владимира Даля; Донбасский горно-металлургический ин-т. — Алчевск : Издательство ДГМИ, 2002. — 217с.

7.       Воронкова А.Е. Стратегічне управління конкурентоспроможним потенціалом промислових підприємств: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2001. — 32с.

8.       Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентноспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация / Восточноукраинский национальный ун-т. — Луганск : ВНУ, 2000. — 315с.

9.       Воронкова А.Э. Методологические основы формирования механизма управления конкурентоспособным потенциалом предприятия // Вісник Східноукраїнського державного університету. – 2000. – №4(26). – С. 33-41.

10.   Гавва В.Н.. Оценка потенциала предприятия и отрасли / Национальный аэрокосмический ун-т им. Н.Е.Жуковского "Харьковский авиационный ин-т". — Х. : ХАИ, 2004. — 288с.

11.   Гнатушенко В.В.. Управління конкурентним потенціалом підприємств: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2006. — 38с.

12.   Должанский И.З., Загорная Т.О., Удалых О.А., Герасименко И.Н., Ращупкина В.Н. Управление потенциалом предприятия: Учеб. пособие для студ. экон. спец. / Макеевский экономико-гуманитарный ин-т. — Донецк : Норд-пресс, 2005. — 350с.

13.   Іщук С. О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л. : ІРД НАН України, 2006. — 278с.

14.   Костырко Л.А.. Диагностика потенциала финансово-экономической устойчивости предприятия / Восточноукраинский национальный ун-т им. Владимира Даля. — Луганск : Издательство ВНУ им. В. Даля, 2004. — 240с.

15.   Котлер Филип, Армстронг Гари, Сондерс Джон, Вонг Вероника. Основы маркетинга: Пер. с англ.. — 2. европ. изд. — М.; СПб.; К. : Издательский дом "Вильямс", 2006. — 943с.

16.   Лапин Е.В. Оценка экономического потенциала предприятия. — Сумы : Университетская книга, 2004. — 359с.

17.   Лысенко Ю. Г., Гузь Н. Г., Садеков А. А., Гнатушенко В. В., Иванов Н. Н. Управление маркетинговым потенциалом предприятия / Донецкий национальный ун- т / Ю.Г. Лысенко (ред.), Н.Г. Гузь (ред.). — Донецк : Юго-Восток, 2005. — 352с.

18.   МинцбергГ., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратеги / Пер.  С анг. Под. ред.. Ю.М. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2000. – 336 с.

19.   Мец В. О. Экономический анализ: Навч. пособ,- К.: КНЕУ, 2001.-236с.

20.   Осовська Г.В. та ін. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г.В.Осовська, О.Л.Фіщук, І.В.Жалінська. — К.: Кондор, 2003. —  190, [3] с

21.   Отенко И.П. Методологические основы управления потенциалом предприятия. — Х. : ХНЭУ, 2004. — 216с.

22.   Отенко И.П., Малярец Л.М. Механизм управления потенциалом предприятия. — Х. : ХГЭУ, 2003. — 220с.

23.   Портер, Майкл Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / [Пер. с англ. И.Минервина; Науч. ред. О.Нижельская]. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 452, [1] с

24.   Рєпіна І. М.  Визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства // Стратегія економічного розвитку України. — К., 2002. — Вип.4 (11). — С.114–117.

25.   Регулирование рыночной экономики: Сб. науч. тр. / Научно- исследовательский экономический ин-т Министерства экономики Украины / В.Ф. Беседин (ред.кол.). — К., 1992. — 146с.

26.   Родченко В. В.  Комплексний підхід до стратегічного управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. — К., 2003. — Вип.10. — С.228–234.

27.   Федонін О.С,, Рєпіна І.М., Олексюк О.І Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2005. — 261с.

28.   Хомяков В.І., Бакум І.В.. Управління потенціалом підприємства. — Черкаси : ЧДТУ, 2005. — 323с.

29.   Череп А. В. Сучасні напрямки формування інвестиційного про­цесу в Україні // 3б. наук. праць наук.-практ. конф. - Запоріжжя: ЗНГУ- 2003.- С. 39 - 42.

30.   Череп А. В. Управління собівартістю й ціною в умовах ринкової економіки // Держава та регіони. Сер. Державне управління.- За­поріжжя, 2003.- № 1.- С. 119 - 120.

31.   Щелкунов В.И. Деловые стратегии и менеджмент Украины XXI века. — К. : Наукова думка, 2002. — 416с.

32.   Шестакова Я. Механізм державного регулювання інвестування в Україні. Наскільки він досконалий? // Економіка. Фінанси. Пра­во.-2002.-№ 6.-С. 13-21.

33.   Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник / Київ. нац. екон. ун-т. — 2-е вид., перероб. і допов.. — К., 2006. — 699 с

34.   Яркина Т. В. Основы экономики предприятия: краткий курс.- К.: Вища шк., 1999.-278с.

35.   www.ukrstat.gov.ua

  On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ