Предмет
Вид работы

Тема: Особливості формування та використання прибутку на підприємстві в умовах конкурентного середовища

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:дипломна
Об’єм роботи:107 стр.
Ціна:550 грн.

Зміст

Вступ

3

Розділ І. Теоретичні аспекти особливостей формування та використання прибутку на підприємстві

7

1.1. Економічна сутність прибутку та його значення в умовах конкурентоспроможності середовища

7

1.2. Інформаційне забезпечення управління прибутком підприємства

15

1.3. Системи й методи планування формування та розподілу прибутку

22

1.4. Зміст управління використанням прибутку підприємства в умовах конкурентоспроможності середовища

29

Розділ ІІ. Аналіз формування та використання прибутку ТОВ „Світанок”

37

2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ „Світанок”

37

2.2. Аналіз динаміки прибутку та джерел його формування 

52

2.3. Оцінка впливу факторів на формування та розподіл прибутку ТОВ „Світанок”

57

2.4. Аналіз показників рентабельності діяльності підприємства

63

Розділ ІІІ. Удосконалення управління прибутком ТОВ „Світанок” в умовах конкурентоспроможності середовища

70

3.1. Удосконалення системи організаційного забезпечення управління формуванням та використанням прибутку

70

3.2. Оцінка резервів максимізації прибутку ТОВ „Світанок”

81

3.3. Напрями фінансового оздоровлення підприємства

91

Висновки

98

Список використаних джерел

102

Додатки

107

 

ВСТУП

 

Удосконалення ринкових механізмів функціонування економіки України в умовах її активного включення в процеси світового господарювання вимагають корінного перегляду всієї сукупності економічних важелів, що використовуються системою управління як на макро-, так і на мікрорівні. Нагальною постала потреба в заглибленому теоретичному осмисленні широкого кола економічних проблем, включаючи мотиваційний аспект діяльності суб’єктів господарювання: об’єктивні закономірності формування і використання прибутку.

 Отримання запланованої величини прибутку від здійснення господарської діяльності є основною метою діяльності підприємства. З прибутком підприємства пов’язане вирішення важливих соціальних, економічних, політичних, етичних проблем суспільства. Його розмір повинен забезпечити існування та розвиток підприємства. Прибуток є показником, що створює стимул для інвестування в ті сфери, де можна одержати найбільшого приросту доданої вартості.

 Але в умовах економічної нестабільності отримання запланованої величини прибутку ускладнено. За інформацією Державного комітету статистики України за 2006 р. фінансовий результат суб’єктів господарювання  від звичайної діяльності до оподаткування становив 70236,8 млн. грн. (додаток А). В тому числі 69,1% суб’єктів господарювання одержало за звітний рік прибуток, а 30,9% - збиток. Найбільший позитивний внесок належить суб’єктам господарювання у промисловості (33656,8 млн грн), найменший – галузі охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (36,3 млн грн). Отже, реалізація напрямів економічних реформ в умовах конкурентоспроможності середовища спонукає підприємства до пошуку нових  моделей управління прибутком.

Основною метою управління прибутком підприємства виступає, як правило, забезпечення зростання його суми та рівня, а також ефективності розподілу за напрямами економічного розвитку. Об’єктом управління є як формування прибутку підприємства, так і його розподіл.

Сільське господарство є однією із важливих галузей України. Необхідність вирішення проблеми ефективності управління прибутком, специфіка господарських процесів, інвестиційна привабливість, широта асортименту продукції, велика залежність від кон’юнктури ринку зумовлюють необхідність чіткої організації управління формування і використання прибутку на підприємствах цієї галузі.

Але сучасний стан системи управління прибутком на підприємствах сільського господарства не завжди відповідає вимогам конкурентоспроможного середовища. Напрями формування та використання прибутку, що використовується, не відбивають впливу всіх можливих факторів, а отже – обмежують коло важелів управління ним. Тому актуальним є дослідження особливості формування і використання прибутку підприємств в умовах конкурентоспроможності середовища.

Значний внесок у розвиток теорії та методології управління прибутком зробили українські та зарубіжні вчені: Білик Л.Д., Буряк Л.Д., Нам Г.Г., Бланк І.А., Василик О.Д., Зарєчннєв А.М., Ковальов Т., Коробов М.Я., Мец В.О., Павловська О.В., Поддєрьогін А.М., Сухорукова Т., Терещенко О.О. та інші.

Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених, слід відзначити, що окремі питання формування та використання прибутку потребують подальшого наукового дослідження та уточнення. Виходячи з великої кількості різноманітних трактувань прибутку, виникає необхідність уточнення економічної сутності цієї категорії; існує потреба в дослідженні формування фінансових результатів підприємства в різних системах управління; актуальним є аналіз формування та використання прибутку для прийняття ефективних управлінських рішень тощо. Вирішення цих проблем дозволить перейти на новий рівень управління прибутком підприємства, підвищить ефективність системи управління діяльністю підприємства в цілому.

Все це зумовило вибір теми магістерської роботи, її актуальність, цільову спрямованість і структуру.

Метою магістерської роботи є теоретичне обґрунтування та науково-прикладна розробка напрямів удосконалення формування і використання прибутку підприємств в умовах конкурентоспроможності середовища.

........................ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.                   Господарський кодекс України від 07.02.91р.// www.nau.kiev.ua

2.                   Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97. №283/97 – ВР зі змінами та доповненнями.// www.nau.kiev.ua

3.                   Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.99 № 996 р.  / http://www.nau.kiev.ua

4.                   П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua

5.                   П(С)БО 2 „Баланс” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua

6.                   П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua

7.                   П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua

8.                   П(С)БО 5 „Звіт про власний капітал” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua

9.                   Абчук В.А. Прогнозирование в бизнесе, менеджменте и маркетинге. -Санкт-Петербург:Изд-во Михайлова В.А.,2005 .- 448с.

10.               Аналіз господарської діяльності / Укл. Барабаш Н.-Київ:КНЕУ,2002 . -  252 с.

11.               Аналіз    фінансово-господарської    діяльності    підприємства:    Навчальний
посібник
/ к.е.н., доц. Л.В. Руденко; доц. В.О. Подольська; О.В. Яріш. -
Ірпінь: НМЦ Укоопсовіта, 2000. - 422 с.

12.               Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: как управлять капиталом.- М.: Финансы и статистика, 1995.-350с.

13.               Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка .-Москва: ИНФРА-М, 2004 .-260с.

14.               Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: курс лекций. – М.: ИНФРА, 1998. – С. 64.

15.               Білоус О.С., Вовк В.М., Федорович Р.В. Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: методичний аспект: Монографія. -Тернопіль: Астон, 2005 .-224 с.

16.               Управление прибылью / д.э.н. И.А. Бланк. - К.: Ника - Центр, 2000. - 544 с.

17.               Василин О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НИОС, 2000. –76 с

18.               Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка -Москва: Дашков и К, 2006 .- 400 с.

19.               Гарбузов В.Ф Финансово-кредитный словарь. – Т. 2. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 988 с.

20.               Глівенко С.В., Сокололв М.О.,Теліженко О.М. Економічне прогнозування.- Суми: Університетська книга, 2001 .-207с.

21.               Глущенко В.В. Прогнозирование. - Москва: Вузовская книга, 2006 . - 208 с.

22.               Економічна енциклопедія: У 3 -х томах: енциклопедія. Т3 .-Тернопіль: Академія, 2002 .-951с.

23.               Економіка торгівельного підприємства: Підручник / проф. А.А. Мазаракі;
Л.О. Лігоненко; Н.М. Ушакова. - Ірпінь: Хрещатик, 1999. - 800 с.

24.               Єрмошенко М.М.. Плужников І.О. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів: Навчальний посібник .-2-ге вид. - Київ: Національна академія управління, 2006 . - 156 с.

25.               Загородный А.Г. и др. Финансовый словарь. – К.: Знания, 2000.

26.               Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств. // Фінанси україни. – 2000. - № 4. – С. 25.

27.               Климко Г.Н. Основи економічної теорії. – К.: Знання, 1997. - С. 742

28.               Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник .-2-ге вид.-Київ: Знання, 2005 .- 456 с.

29.               Ваша прибыль  в  условиях рынка / В.П.   Кодацкий.  - М.:   Финансы  и статистика, 1994. - 96 с.

30.               Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2000. – 627 с.

31.               Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С.. Добикіна О.К., Касьянюк С.В. Економічна діагностика:Практикум .- Київ: ЦУЛ, 2007 . - 186 с.

32.               Кузык Б.Н.,Кушлин В.И., Яковец Ю.В. Прогнозирование и стратегическое планирование социально - экономического развития: Учебник .- Москва: Экономика, 2006 .-427 с.

33.               Кэмпбелл Р. Макконнелл Стэнли Л. Брю. Экономикс Т.2 – М.: Республіка, 1995. - 400 с.

34.               Лазаришина І.Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика. -Тернопіль, 2006. - 434 с.

35.               Лучко М.Р., Десятнюк О.М. Контролінг: теоретичні основи організації. -Тернопіль: Тер Аудит, 2000 .-106 с.

36.               Лучко М.Р., Зорій Н.М., Мельник Н.Г. Економічний аналіз .-Тернопіль: ТАНГ, 2004. -111 с.

37.               Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. - Київ: Вища школа, 2003 .-   278 с.

38.               Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник / 2-ге вид. - Київ: ЦУЛ, 2005.- 472 с.

39.               Нікбахт Е. Гроппеллі А. Фінанси. – К.:  Основи, 1992. - 382 с.

40.               Ніпіаліді О.Ю.Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин: Спец. 08.06.04 - Бух.обл., аналіз та аудит .-Тернопіль, 2002. - 208 с.

41.               Обухов Н.П. Кредитный рынок и денежная політика – М.: Финансы, 1995. - 21 с.

42.               Опарін В.М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення. // Вісник НБУ. – 2000. - № 5. – С. 11.

43.               Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку.- Навч. пос. - Київ: ЦНЛ, 2005 .- 408 с.

44.               Поддерьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О., Куліш А.П. Фінанси підприємств:Підручник/Під ред. А.М.Поддерьогіна.-Київ: КНЕУ, 2005. - 546 с.

45.               Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб"єктів господарювання: Підручник .-Тернопіль: Економічна думка,2004 .

46.               Прибыль?! О рыночной экономике и эффективности капитала./ Н.В. Богачев. – М.: Финансы и статистика, 1993,- 287 с.

47.               Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Серия Професиональный учебник: Экономика /Под ред. Т.Г. Морозовой , А.В. Пикулькина .- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 .-279 с

48.               Прогнозування і розробка програм / За ред. В.Беседіна .-Житомир: Науковий світ,2000 .- 468 с.

49.               Пройда-Носик Н.Н., Грабарчук С.С. Финансовые ресурсы предприятия. // Финансы Украины. – 2003. - № 1. – С. 103.

50.               Пушкар М.С., Пушкар Р.М. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004 .-370 с.

51.               Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства.:Навчальний посібник .-2-ге вид., виправлене і доповнене.- Київ: Знання, 2005.- 662 с.

52.               Сенгаров В.К. Финансовые ресурсы народного хозяйства. – М.: Финансы и статистика. – 1982.

53.               Стельмащук А.М. Економічна діагностика: Навч.видання.-Тернопіль: ТАНГ, 2006 .

54.               Тарасенко Н.В. Економічний аналіз:Навчальний посібник .-4-тє вид. доп. перер.-Львів: Новий Світ-2000,2006 .-344 с.

55.               Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів .-Тернопіль: Економічна думка, 2005 . – 356 с.

56.               Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод.посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. Терещенка О.О .-Київ: КНЕУ,2006 .-312 с.

57.               Фінанси підприємств: Навчальний посібник / За ред. Г.Г. Кірейцев. - 2-ге
вид., перероб. та
доп. К.: ЦУЛ, - 2002. - 268 с.

58.               Цигилик І.І. Контролінг: Навчальний посібник .- Київ: ЦУЛ, 2004 .- 74 с.

59.               Чего не знал Альфред Маршал: вклад ХХ столетия в економическую теорію // Вопросы економики. – 2/2001.

60.               Шило В.П., Верхоглядова С.Б., Темченко А.Г., Брадул О.М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. підручник .-Київ: Кондор, 2005 .-240 с.

61.               Шепітко Г.Ф. Контролінг: посібник для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання .- Київ: В-во Євр. ун-ту, 2004 .-136 с.

62.                Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1995. – С. 343.

63.               Экономикс. Принципы, проблемы и политика: Реферат - дайджестучебника
по рыночной экономике./ Кемлелл Р. Макконел; Л. Брю Стенли. - М.:
„Менеджер", 1993.

64.               Экономическая теория: Учебник / Е.Ф. Борисов. - М.: Юристь, 2001. - 568 с.

65.               Экономика организации: Учебник/ Н.Л. Зайцев. - М.: Экзамен, 2000. - 768 с.

66.               Экономическая азбука: Учебник/ М.В. Машина  - М.: Мирос – Международные отношения, 1995. - 320 с.

67.               Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій.-Київ:ЦНЛ,2006.

68.               Ярощук О.В. Аналіз формування капіталу підприємства: Спец.08.06.04-Бух.обл., аналіз та аудит .-Тернопіль, 2004 .-214 с.

www.ukrstat.gov.ua On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ