Предмет
Вид работы

Тема: Реформування (Реструктуризація) діяльності

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:дипломна
Об’єм роботи:103 стр.
Ціна:550 грн.

Зміст

Вступ…………………………………………………………………….3

Розділ 1. Сутність та процедури реструктуризації операційної діяльності підприємства……………………………………………………...6

1.1.                      Сутність і необхідність реструктуризації операційної діяльності підприємства……………………………………………….……..6

1.2.                      Організаційно-методологічні підходи до розробки програми реструктуризації……………………………………………………………...12

1.3.                      Основні умови ефективної реструктуризації діяльності підприємства………………………………………………………………….23

Розділ 2. Обґрунтування потреби в реструктуризації операційної діяльності підприємства «ТД «Демидівський кар’єр»……………………31

2.1. Аналіз  ринку щебеня та перспектив його розвитку ………….31

2.2.Аналіз обсягів операційної діяльності підприємства та оцінка її ефективності………………………………………………………………….34

2.3. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства та можливості його банкрутства………………………………………………38

2.4. Стратегічний аналіз операційної діяльності підприємства як передумова його реструктуризації…………………………………………54

Розділ 3. Розробка пропозицій щодо реструктуризації операційної діяльності «Торговий дім «Демидівський кар’єр»………………………..65

3.1. Шляхи та інструменти реструктуризації підприємства………65

3.2. Оцінка економічної ефективності реструктуризації виробництва продукції………………………………………………………75

3.3. Шляхи удосконалення логістичної інфраструктури підприємства…………………………………………85

Висновки та пропозиції………………………………………………94

Список використаних джерел……………………………………….99

Додатки……………………………………………………………….103

 

 

Вступ

 

Ефективним засобом реалізації  адаптації підприємств до ринкових умов господарювання, підвищення результативних показників їх діяльності і на цій основі – рівня зайнятості та забезпечення стабільності в українському суспільстві   є реструктуризація в реальному секторі економіки.

Необхідність реструктуризації зумовлена низкою проблем, серед яких: неефективність системи управління, техніко-технологічне відставання виробництва, відсутність власних обігових коштів, низька конкурентоспроможність продукції. Вирішення цих проблем пов’язане, насамперед, із формуванням нових механізмів державного регулювання процесів реструктуризації, які відповідали б внутрішньому стану підприємств і умовам ринку. Особливості перетворень в українській економіці, у тому числі в її реальному секторі, багато в чому пов’язані з масштабністю розпочатих ринкових реформ, упровадженням нових методів організації економічної діяльності, розвитком підприємництва, формуванням економіки, яка базується на приватній власності, але головне, що характерно для нового періоду реформ, – з ініціюванням структурних перетворень на основі інноваційного розвитку економіки й виробництва.

Більшість вітчизняних практиків ставляться до реорганізації як до антикризової процедури, яка супроводжується поділом майнового комплексу, що звужує економічний зміст даного явища. На сучасному етапі  недостатньо повно обґрунтовані методичні підходи до розробки стратегії реструктуризації  підприємств різної галузевої приналежності. У науковій літературі аналіз результатів реструктуризації господарюючих суб'єктів носить епізодичний характер, найчастіше розглядаючи підсумки змін тільки окремих підприємств, без ув'язування із загальним положенням галузі. Практично повна відсутність апробованих рекомендацій із проблем реструктуризації   підприємств і недостатній комплексний аналіз отриманих результатів підтверджують актуальність обраної теми.

Метою дипломної  роботи є дослідження  організаційно-економічного механізму  реструктуризації  операційної  діяльності  підприємства.  

Відповідно до мети в дослідженні поставлені наступні завдання:

- розкрити на основі теоретичного аналізу зміст поняття реструктуризації і обґрунтувати методику її регулювання в реальному секторі економіки;

- проаналізувати техніко-економічний стан  підприємства  та  стану  галузі;

- розглянути тенденції розвитку й основні причини кризи   на підприємстві;

- розробити комплекс   практичних заходів щодо реструктуризації підприємства  на прикладі окремого господарюючого суб'єкта.

Предметом дослідження є теоретичні й практичні питання реорганізації    підприємств в умовах ринкових принципів господарювання.

Об'єктом дослідження взято «Торговий Дім «Демидівський кар’єр».

У процесі дослідження застосовувалися методи: наукової абстракції; індукції й дедукції; монографічного дослідження; балансовий; математичної статистики.

Інформаційною базою є праці вітчизняних і закордонних фахівців, періодичні видання, статистичні збірки, звітні матеріали, надані  адміністрацією ВАТ «ТД «Демидівський кар’єр».

Спеціалізація «ТД  «Демидівський кар’єр» - забезпечення поставок залізобетонним, будівельним, дорожньо-будівельним й іншим підприємствам. Для організації безперебійності й своєчасності поставок Торговий дім «Демидівський кар'єр» забезпечений поставками власного виробничого підрозділу ТОВ «Гранітний кар'єр» (с. Демидівка, Жмеринский р-н, Вінницька обл., Україна).

За недовгий період часу персоналом компанії була проведена велика робота по вивченню і аналізу ринку щебеневої продукції України, а також країн ближнього зарубіжжя. Напрацьована широка клієнтська база серед прямих споживачів щебеню, налагоджені зв'язки з крупними операторами на даному ринку в більшості регіонах  нашої країни. Колектив компанії проводить щоденний моніторинг ринку, направлений на залучення найвигідніших споживачів з урахуванням цінової політики і умов оплати.

В умовах фактичної зупинки промислового будівництва, основними споживачами продукції кар’єрів залишаються будівельники житла та автомобільних доріг. Реальний попит підтримується та росте в столиці України й в меншій мірі в великих обласних промислових центрах. Географія діяльності - більшість областей України, а також споживачі Російської Федерації, Республіки Молдова, Польщі, Литви й інших країн ближнього зарубіжжя. Ми тісно співпрацюємо з рядом українських виробників гранітної продукції, у тому числі є офіційним торговельним представником деяких кар'єрів по регіону Києва й Київської області.

 

...........................................................

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 

1.       Закон України «Про відновлення платоспроможності бор­жника або визнання його банкрутом» (за станом на 22 березня 2000 р.) / Верхов. Рада України. — К.: Парламент. вид-во, 2000. — 83с.

2.       Закон  України „Про  оподаткування  прибутку  підприємств” : Прийнятий на другій сесії Верхов. Ради України 28 грудня 1994 р. — К.: Україна, 1995. — 41, [2] с.

3.       Алексахин А.А. «Логистический подход  к управлению логистической инфраструктурой», Журнал «Логистика и управление цепями поставок» № 1 (6) февраль 2005 г.

4.       Алесинская Т.В. Основы логістики. Общин вопросы логистического управления. Учебное пособие. Таганрог: Изд – во ТРТУ, 2005. - 121 с.

5.       Афонін А.С., Нестерчук В.П. Технологія реструктуризації підприємства: Навч. посібник з курсів "Економіка підприємства", "Планування діяльності підприємств" / Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2001. — 72 с.

6.       Бауерсокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: интегрирорванная цепь поставок / Пер. с англ. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2001. - 640 с.

7.       Бендиков М. Экономическая безопасность промышленного предприятия (организационно-методический аспект) // Консультант директора. – 2000. - № 2. – с. 7-13

8.       Бланк НА. Управление финансовой безопасностью предприя-
тия. — К.: Зльга, Ника-Центр, 2004. — 784 с.

9.       Василенко В. О. Антикризове управління підприємством. — К.: ЦУЛ, 2003. — 503с.

10.   Грачов В. І., Косарева І. П., Прохорова В. В., Кузенко Т. Б. Управління фінансовою санацією. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. — 208с.

11.   Герчикова И.Н.Менеджмент.-М.:Банки и биржи,ЮНИТИ,1995.- 480с.

12.   Глухов В.В. Основы менеджмента.-СПб.:Специальная литература, 1995.-325 с.

13.   Канторович Л.В. Математические проблемы оптимального планирования. – Новосибирск, Наука, 1971. – 187 с.

14.   Клебанова Т. С., Бондар О. М., Мозенков О. В., Раєвнєва О. В., Дубровіна Н. А. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. — 271с.

15.   Коротков Э. М. Антикризисное управление. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 431с.

16.   Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко ОМ. Економічна
безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Моно­
графія. — К.: Лібра. 2003. — 280 с.

17.   Крикавський Є.В. Логістичне управління. – Л.: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005   - 683 с.

18.   Кошкин В.И. и др. Антикризисное управление: 17-модульная програма для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 11. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 560 с.

19.   Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч.посіб.- К.,2001. – 560 с.

20.    Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. – К.: Скарби, 2000. – 336 с.  

21.   Пушкар А., Грицеед А. Стратегическое управление развитием  предприятия / бізнес Информ.-1999. -  №11-12. – с.124-129

22.   Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація  прибутку   підприємства/ Фінанси  України. - 2002. - №2. - с.19-29

23.   Савицкая Г.В. анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 2000. – 688 с.

24.   Салига С. Я., Дацій О. І., Нестеренко Н. В., Серебряков О. В. Управління фінансовою санацією підприємства. — Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2005. — 238с.

25.   Самоукина Н. Антикризисное управление компанией. — СПб.: Питер, 2003. — 188с.

26.   Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. – К.: Вікар, 1999. – 438 с.

27.   Словник іншомовних слів / За ред. О.С.Мельничука. — К.: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії. — 1977. — С. 570-641.

28.   Сухорукова Т.Г. Концептуальный взгляд на экономическую безопасность предприятия // Залізничий транспорт України. – 1998. - №2-3. – с. 9-12

29.   Терещенко О.О. Антикризовий фінансовий менеджмент – вимога „нової економіки” // Ринок цінних паперів України. – 2004. – №9-10. – С. 25 – 32.

30.   Терещенко О.О. Фінансова санация та банкрутство підприємств. – К.:КНЕУ, 2000. – 412 с.

31.   Основи зкономической безопасности (Государство, регион,
предприятие, личность) / Под ред. Е А. Олейникова.
М.: ЗАО «Биз-
нес-школа -Интел-Синтез», 1997. — 288 с.

32.   Павліха Н.В. Застосування логістичного підходу з метою управління потоками відходів в регіоні.: Научные труды ДонНТУ. Серия економическая. Выпуск 75, 2004. – с.139

33.   Чернявский А.Д. Антикризисное управление: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 208 с.: ил. – Библиогр. в конце частей.

34.   Шершньова З.Е., Обрська С.В. Стратегічне  управління: навч.посіб. – К.: КНЕУ, 1999. – 320 с.

35.   Шубін О. Стратегічне управління  як основна   частина  системи менеджменту  підприємства/ Журнал європейської економіки. – 2003. - №2. – с.467-473

36.   Шершньова З. Є., Оборська С. В. Антикризове управління підприємством. — К.: КНЕУ, 2004. — 196с.

37.   Управление крупным промышленным комплексом в транзитивной экономике: Монография / Под общ. ред. проф. Ю.Г. Лысенко, проф. Н.Г. Гузя. – Донецк: ООО “Юго-Восток Лтд.”, 2003. – 670 с.

38.   Фатхудинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. - М.: ИНФРА - М. - 2000.-312 с.

39.   Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2001.

40.   Фомин Я. А. Диагностика кризисного состояния предприятия. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 349с.

41.   Цал-Цалко Ю.С.  Фінансова  звітність   підприємства  та  її  аналіз: Навч.посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300 с.

42.   Экономическая безопасность. Производство. Финансы. Банки. / Под ред. В.К. Сенчагова. - М., 1998. - 615 с.

43.   Экономическая безопасность хозяйственных систем / Под об-
щей ред. А.В.Колосова.
М.: Изд-во РАГС. 2001. — 446 с.

44.   Экономическая безопасность: Производство Финансы Банки / Под ред. В.К.Сенчагова. М.: ЗАО «Финстатинформ», 1998. —621

45.   Юн Г. Б., Таль Г. К., Григорьев В. В. Внешнее управление на несостоятельном предприятии. — М.: Дело, 2003. — 655с. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ