Предмет
Вид работы

Тема: Комплекс соціальної інфраструктури України та регіональні особливості його розвитку

Предмет:Розміщення продуктивних сил
Вид роботи:курсова
Об’єм роботи:35 стр.
Ціна:125 грн.

Зміст

ВСТУП     3

 

1. ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННІ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В УКРАЇНІ         5

 

2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ   І ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ         10

 

3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 13

 

4. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГАЛУЗЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ   17

 

5. УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА НОВОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ  26

 

ВИСНОВКИ         30

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

 

ДОДАТКИ 35

 

 

ВСТУП

 

Актуальність роботи. Суспільство і його економіка потребують структурних змін, без яких зростання її ефективності та високого рівня життя народу практично неможливо. Довгий час навколо цієї проблеми точаться лише розмови. Для того щоб поставити вирішення проблеми у практичну площину, нам слід концептуально окреслити фундаментальні провалини структурних перетворень, визначити цілі, пріоритети і методи здійснення їх.

…………

Соціальна інфраструктура набуває все більшого значення, стає важливим комплексом галузей застосування суспільної праці. Тут затрачають значні матеріальні, трудові і фінансові ресурси суспільства. Не випадково у проекті програми "Україна-2010", який є першим за роки незалежності стратегічним прогнозом розвитку держави на найближчі 10 років, зазначається: «Протягом усього прогнозного періоду головною структурною тенденцією виробленого ВВП буде випереджаюче зростання сфери послуг по відношенню до виробництва товарів». Сьогодні актуальними стають питання розміщення й розвитку соціальної інфраструктури. Йдеться насамперед про обґрунтування та розв'язання цілого ряду актуальних питань територіального характеру, які стосуються удосконалення житлових відносин, регіональних особливостей розвитку громадського харчування та побутового обслуговування, охорони здоров'я та ряду інших питань.

Об’єктом  дослідження є соціальна інфраструктура України.

Мета роботи полягає у дослідженні сучасного рівня розвитку і особливостей розміщення соціальної інфраструктури України на підставі комплексного аналізу наукової літератури з цього питання.

Завданнями даної роботи виступають:

   визначення значення інфраструктури у розвитку і розміщенні продуктивних сил України,

   дослідження особливостей розвитку і факторів розміщення інфраструктури,

   огляд матеріальної бази інфраструктури,

   вивчення територіальної організації галузей інфраструктури,

   розгляд основних напрямків удосконалення розвитку і розміщення інфраструктури.

Методи дослідження: описово-аналітичний, порівняльний, статистичний, картографічний та ін.

При написанні роботи нами було підібрано та проаналізовано літературні та наукові джерела з РПС, регіональної економіки тощо, зроблено узагальнення отриманих даних та оформлення результатів дослідження у вигляді дійсної курсової роботи.

 Робота складається зі вступу, п’яти розділів, списку використаної літератури та додатків.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.  Архангельський Ю. Основні умови переходу до ринкових відносин в Україні // Економіка України. - 2001 . -№8.-С. 81-83.

2.  Барабан С.С., Німко В.Р. Відродження соціальної інфраструктури села: шляхи і перспективи // Науковий вісник Національного аграрного університету. - 2004. - №76. - С.50-52.

3.  Голубенко Р.І. Ефективність утримання об'єктів соціальної інфраструктури сільськогосподарськими підприємствами // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 12. - С. 72-76

4.  Грицишин В. Організаційно-економічне забезпечення керування підприємствами інфраструктури міста // Регіональна економіка. - 2002. - № 4. - С.119-127

5.  Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України. Посібник. – К., 2005. -368 с.

6.  Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва : Навч. посіб. для студ. екон. та геогр. спец.вищ. навч. закл, -К., 2006. - 260 с.

7.  Клиновий Д.В.Регіональні фактори сталого розвитку України // Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку. - Львів, 2006. – 229 c.

8.  Круковський А.М. Соціальна інфраструктура та ефективність сільськогосподарського виробництва області // Економіка АПК. - 2000. - № 1. - C. 76-77

9.  Курочкін Г.Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навч.посібник.  – К: Нацакадемія. – 2007 р. – 409 c.

10. Мельник П.В., Старостенко Г.Г. Концептуальні засади формування регіональної політики соціально-економічного розвитку регіонів України // Україна к XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку. - Львів, 2000.-С. 139-143.

11. Москаленко М. Соціальна інфраструктура села потребує не менше 30 відсотків видатків // Віче. - 2004. - № 8. - C. 7-8.

12. Окіпний Б. Соціальна інфраструктура на селі - наш пріоритет // Віче. - 2003. - № 6. - C. 55-57

13. Орлатий М.К. Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури сільських населених пунктів // Управління сучасним містом. -2002. -№ 4-6 (6). - С.40-45

14. Полозенко Д. Соціальна інфраструктура села та джерела ії фінансування // Фінанси України. - 2002. - № 1. - C. 3-12

15. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. — 6-тевид., випр. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. — 350 с.

16. Розміщення продуктивних сил України: Підручник/ За ред. Є.П. Качана.- К: ВД “Юридична книга”, 2006. – 609 c.

17. Розміщення продуктивних сил. Навч.-метод. посібник / С.І. Дорогонцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б.Олійник та ін. – К., 2006. – 517 c.

18. Розміщення продуктивних сил: Підручник // В. В. Ковалевсь-кий, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенов та ін. — К.: Знання, КОО, 2004. —  285 c.

19. Соціальна інфраструктура села / Відпов. за вип. М.К. Орлатий. -К.: УАДУ, 2003. -81 с.

20. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. Шаблія О.І. – Львів, 2003. – 685 с.

21. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К.: Техніка, 2006.

22. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: навч.посібник. – К.: 2001р. – 428 c.

23. Тарасіков О. Проблеми розвитку соціальної інфраструктури // Українська Академія державного управління при Президентові України: зб. наук. праць. Вип. 2 Част. І. -Киiв, 1999. - С.309-313

24. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України. Навчальний посібник. – К., 2006. – 644 с.

25. Яковлева С.И. Формирование понятия "инфраструктура " // География в школе. - 2003. - № 4. - C. 36-45. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ