Предмет
Вид работы

Тема: Формування фондів періодичних видань у публічних бібліотеках

Предмет:Бібліотечна справа
Вид роботи:курсова
Об’єм роботи:30 стр.
Ціна:150 грн.

Зміст

ВСТУП…………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ У ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕКАХ……..6

1.1.    Фонди  періодичних видань  та їх характеристика ……………………6

1.2.    Джерела комплектування фондів періодичних видань  у публічних  бібліотеках …………………………………………………………………..9

1.3.    Проблемні питання комплектування фондів періодичних видань  публічних бібліотек ………………………………………………………..13

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ  УКРАЇНИ (НПБУ).16

2.1.    Загальна інформація про  бібліотеку та її фонди ……………………..16

2.2.    Відділ  періодики  та  Підсобний фонд Залу обслуговування періодичними виданнями  НПБУ……………………………………...19

2.3.    Комплектування фондів періодичних видань  НПБУ ……………….20

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДІВ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК………….26

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………28

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………………………..30

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

1.       Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 № 32/95-ВР, із змінами від 12.12.2012 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 7, ст.45

2.       Закон України «Про обов’язків примірник документів» від 09.04.1999 № 595-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст.199

3.       Закон України  «Про здійснення державних  закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 33, ст.471

4.       Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – XXI» // Електронний ресурс. – Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/

5.       Постанова  Кабінету Міністрів України «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів» від 10.05.2002 р. № 608 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-%D0%BF

6.       Наказ Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах» від 03.04.2007 № 22 // МКТ України; Наказ, Інструкція, Картка  від 03.04.2007  № 22

7.       Актуальні питання розвитку бібліотечної справи : Матеріали наук.-практ. конф., Київ, 5-6 жовт. 2000 р. / Держ. наук. мед. б-ка ; [Редкол.: Павленко Р.І. та ін.]. — К., 2000. — 140 с.

8.       Аналіз статистичних показників діяльності бібліотек України за період 2010-2011 роки // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=4302

9.       Артамонова С. С.  Публічні бібліотеки України в умовах політичних і економічних змін // Бібліотека у демократичному суспільстві. — К., 2009. — С.26–29.

10.     Воскобойнікова-Гузєва О. В. Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ в період глобалізації : визначення базових складових / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Наук. праці Нац.    б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – Вип. 33. – С. 7–30

11.     Ворфлік Л. В.  Електронні бібліотеки як один із напрямів організації електронних інформаційних ресурсів // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ. — К., 2010. — С. 70–73.

12.     Гудімова Н. О.  Стан комплектування фондів публічних бібліотек, проблеми та шляхи їх вирішення // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє. — К., 2006. — С. 26–31.

13.     Затока Л.П. Старіння матеріальної основи документа //Українська архівна енциклопедія. Н — Я. Робочий зошит. — К., 2007. — С.107-108.

14.     Коряковцева Н. А. Техники информационно-библиотечной работы [Text] : учеб.-практ. пособие / Н. А. Коряковцева. - М. : "Либерея", 2004. - 135 с

15.     Куценко В. І. Соціальний вектор економічного розвитку : моногр. / В. І. Куценко; ред. : Б. М. Данилишин; НАН України; Рада по вивч. продукт. сил України. – К. : Наук. думка, 2010. – 736 с.

16.     Лемешко О. І. Архівознавство : навч. посіб. / О. І. Лемешко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ : ДонДТУ, 2012. — 208 с.

17.     Массовые и публичные библиотеки // Мир библиотек сегодня. — М., 2010. — Вып.11. — С.13–21

18.     Матвійчук О. Є.  Формування інфрормаційної культури користувачів у бібліотеках // Наукові записки. — Острог, 2011. — Вип.7. — С. 310–316

19.     Матяш І. Б. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Матяш ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К. : Києво-Могил. акад., 2012. — 515 с.

20.     Новікова Г. До питання впровадження системи збереження фондів (в НБУ імені В.І.Вернадського) // Бібліотечн. вісник; 1996. – № 5. –      С.9–11.

21.     Пилко И.С. Технологические процессы в библиотечной работе [Текст] : учеб.-метод. пособие / И.С. Пилко. - М. : Либерея-Бибинформ, 2005. - 176.

22.     Пилко И. С. Библиотечная технология: Общий курс [Text] : учеб. пособ. / И. С. Пилко ; Кемеровская гос. акад. культуры. - Кемерово : КемГАКИ, 2000. - 178 с.

23.     Полякова І. А.  Мережа публічних бібліотек України: проблеми реформування і розвитку // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє. — К., 2007. — С. 12–16.

24.     Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных Библиотек // Электронный ресурс. – Режим доступа:  http://www.ifap.ru/ofdocs/ifla/ifla03.pdf

25.     Фенелонов Е. А. Социально-экономический анализ библиотечного дела как объекта управления : моногр. / Е. А. Фенелонов; Рос. гос. б-ка. – М.:  Пашков дом, 2008. – С. 110–143.

26.     Шапошников А.Е. Библиотекарь и читатель: аспекты общения // Библиотековедение. – 2011. - №1. – С.59-62.

27.     http://nplu.org/  - Національна парламентська бібліотека України (НПБУ) On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ