Предмет
Вид работы

Тема: Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:курсова
Об’єм роботи:37 стр.
Ціна:125 грн.

Зміст

Вступ………………………………………………………………………….3

1. Трудові ресурси як елемент  аналізу господарської діяльності підприємства…………………………………………………………………….….6

1.1  Поняття, класифікація та структура трудових ресурсів……………..6

1.2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу трудових ресурсів…………………………………………………………………………….9

2. Економіко-господарська характеристика підприємства………………11

3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства..18

3.1 Методика розрахунку…………………………………………………..18

3.2 Розрахунок ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві………………………………………………………………………..27

4. Висновки та пропозиції………………………………………………….32

Список використаної літератури…………………………………………..34

Додатки………………………………………………………………………37

 

ВСТУП

 

Господарська діяльність підприємств різних галузей матеріального виробництва є основою суспільного відтворення валового внутрішнього продукту. Промислове підприємство є складною системою взаємозв'язаних підрозділів і ланок, які виконують різні функції в процесі виробництва продукції. Економічну характеристику діяльності підприємства надає система показників, шляхом кількісної оцінки ефективності господарських процесів та результатів цієї діяльності.

Фінансово-господарська діяльність виробничого підприємства потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею.

Функціонування виробничого підприємства у ринкових умовах пов’язане з певними обмеженнями:

-     обмеження у ресурсах, обмеження попиту на продукцію,

-     фінансові (бюджетні) обмеження,

-     часові обмеження, пов’язані з інфляцією.

Одночасно ринкові перетворення зумовлюють істотний вплив на діяльність суб’єкта господарювання непередбачуваних факторів, що спонукає підприємство застосовувати гнучку систему регулювання його діяльності.

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємства, організації.

Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх факторів (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо). Вплив останніх конкретизується у таких параметрах макроекономічного характеру, як: чисельність активного (працездатного) населення, загальноосвітній його рівень,  пропозиція  робочої сили,  рівень  зайнятості, потенційний резерв робочої сили. У свою чергу ці характеристики обумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів.

Трудові ресурси - це частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності. Слід відрізняти трудові ресурси реальні (ті люди, які вже працюють) та потенційні (ті, що мають бути залучені до певної праці у перспективному періоді).

Саме трудові ресурси, реальні та потенційні, є одним з головних об'єктів управління на рівні як макросистем (держава,   регіон,   галузь),   так   і   мікросистеми (підприємство).

Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних та зарубіжних науковців, слід зауважити, що економічна оцінка ефективності використання трудових ресурсів зумовлюється конкретними умовами господарювання окремого виробничого підприємства. Це свідчить  про актуальність теми курсової роботи.

Все це зумовило вибір, цільову спрямованість та структуру курсової роботи.

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб на основі нормативно-правових та законодавчих, літературних джерел, практичних матеріалів розкрити методику аналізу та оцінки факторів ресурсів у виробничій діяльності підприємства, за результатами аналітичних розрахунків виявити резерви покращення основних фінансових показників.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань, а саме:

-     визначити сутність та класифікацію трудових ресурсів у загальнонауковій літературі;

-     проаналізувати економіко-господарську діяльність підприємства;

-     проаналізувати ефективність використання трудових ресурсів підприємства.

Об’єктом дослідження є процес організації і методології аналізу трудових  ресурсів виробничого підприємства.

Предметом дослідження є теоретичні та організаційно-методологічні питання ефективного використання трудових ресурсів  на підприємстві.

Суб’єктом дослідження обрано ВАТ „Київський хлібокомбінат”, основним предметом діяльності якого є виробництво хліба та хлібобулочних виробів. Підприємство функціонує на принципах самофінансування,  самоокупності та госпрозрахунку.

У роботі використані загальнонаукові та специфічні методи дослідження: статистичне спостереження;  групування; порівняння; наукова абстракція; розрахунок відносних величин; логічний, системний і структурний аналіз; методи оцінки причинно-наслідкових зв’язків; економіко-математичне моделювання тощо. При проведенні дослідження застосовувалися загальнонаукові та специфічні методи економічного аналізу.

Інформаційною базою дослідження стали закони, нормативно-правові документи Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства статистики, статистичні довідники, підручники, навчальні та практичні посібники, монографії та наукові публікації зарубіжних і вітчизняних фахівців, фінансова звітність ВАТ „Київський хлібокомбінат” за 2005-2006рр. 

 

.................................................... . . .

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.   Господарський кодекс України від 07.02.91р./ www.nau.kiev.ua

2.   Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.99 № 996 р.  / http://www.nau.kiev.ua

3.   П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua

4.   П(С)БО 2 „Баланс” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua

5.   П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua

6.   Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291. http://www.nau.kiev.ua

7.   Баканов Т.М. Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1998.

8.   Бандурка А.М., Червякова И.М., Посылкина О.В. Финансово- экономический анализ. - Харьков: Изд. Харьковского университета внутренних дел, 1999.- 394 с.

9.   Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник / Київський національний торговельно- економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2005. — 411с.

10. Долинський В.П. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарського підприємства. - К.: Вища школа, 1999. - 164 с.

11. Економічний аналіз: Навч. Посіб. /М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.

12. Економічний аналіз: Навч. Посіб. За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП „Рута", 2003. - 680 с.

13. Жуковський М.О. Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства: // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 2. - С.54-59.    

14. Івахненко В.Т., Горбатюк Т.І., Льовочкин В.С. Економічний аналіз: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1999. - 176 с. Іващенко В.І., Болюх М.А.Економічний аналіз господарської діяльності К.: ЗАТ "ШЧЛАВА" 1999. - 204 с.

15. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. - К.: Знание-Прес, 2000. - 207 с.

16. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. Посіб. - К.: КНЕУ, 1999. - 132 с.

17. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Аналіз хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. - М.: ООО „ТК Велби", 2002. - 424 с.

18. Корецька С. Удосконалення системи інформаційного забезпечення кількісно-якісного оцінювання трудових ресурсів// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2004. - №2. - С.76 - 81.

19. Мних Е.В., Будяк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. - Львів: Наука, 1998. - 220 с.

20. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. - Тернопіль: Економічна думка, 1998. - 2000 с.

21. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 454 с.

22. Ричард Томас. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности /пер. с англ. - М.: Изд-во «Дело и сервис», 1999. - 432 с.

23. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. Пособ. - 7-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2002. - 704 с.

24. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - Львів: ЛБІНБУ, 2000. -485 с.

25. Теорія економічного аналізу: Практикум:Для студ. освітньо-кваліфікац. рівня бакалавр напряму підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент" / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Т.А. Кумченко (уклад.). — К. : КНТЕУ, 2003. — 37с.

26. Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1998. — 256 с.

27. Чаюн І.О., Богославець Г.М., Довгаль Н.С., Стасюк Л.Л., Бондар І.Ю. Економіка підприємства: Підручник / Київський національний торговельно- економічний ун-т / Н.М. Ушакова (заг.ред.). — К. : КНТЕУ, 2005. — 569с.

28. Чорномаз В.С. Економічний аналіз використання трудових ресурсів підприємства // Регіон. перспективи. - 2002. - № 2. - С.98 - 100.

29. Юзефович В. Трудові ресурси регіону як багатовимірна категорія управління // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2001. - № 1. - С.111-116.

30. Яценко В.Н. Экономико-математическая модель управления трудовыми ресурсами // Регіон. перспективи. - 2002. - № 1. - С.140 - 141.

31. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. - Львів: Світ, 1993. -215 с.

  On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ