Предмет
Вид работы

Тема: Дослідження системи організації виробництва

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:дипломна
Об’єм роботи:101 стр.
Ціна:595 грн.

Зміст

ЗМІСТ

 

 

Вступ……………………………………………………………………………..  3

Розділ 1 Теоретичні основи вивчення системи організації виробництва на підприємстві…………………………………………………………………….  6

1.1       Сутність і суспільне значення організації виробництва…………………  6

1.2       Виробнича система та її структура………………………………………  13

1.3       Діагностика  та оцінка  рівня системи організації виробництва на підприємстві……………………………………………………………….   26

Розділ 2  Дослідження  системи організації виробництва в Бердичівському ЛВУ МГ……………………………………………………………………….  . 43

2.1 Характеристика організаційно-економічних  показників  діяльності підприємства………………………………………………………………….  . 43

2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства…………….   53

2.3 Аналіз  ефективності системи організації виробництва ………………   65

Розділ 3 Шляхи вдосконалення системи організації виробництва……….    76

3.1 Удосконалення організації, оптимізація структури та процесу функціонування системи виробництва……………………………………...   76

3.2  Визначення економічної ефективності вдосконалення системи організації виробництва………………………………………………………………… ..   88

Висновки…………………………………………………………………… …  93

Список використаної літератури……………………………………………    97

Додатки……………………………………………………………………….   101

 

 

 

Вступ

 

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку економіки України супроводжується низкою невирішених проблем. Розрив господарських зв’язків між підприємствами, слабкий фінансовий стан підприємств, триваюча криза неплатежів, недостача оборотних коштів та їх утворення за допомогою залучення кредитних ресурсів є основними причинами спаду виробництва і реалізації продукції.

З іншого боку, в умовах становлення ринкових відносин наочно проявились недоліки розвитку системи  організації виробництва і реалізації продукції, обумовлені орієнтацією на командно-адміністративне регулювання господарської діяльності, недостатньою гнучкістю системи управління, відсутністю кваліфікованих фахівців, здатних виконувати роботи з переорієнтації внутрішніх резервів підприємства на розвиток найбільш перспективних ринкових пріоритетів.

Забезпечення життєдіяльності людей потребує вироблення величезної кількості видів кінцевої продукції. Така продукція має проміжні компоненти.

Виробництво можна охарактеризувати як систему, де здійснюється цілеспрямований процес перетворення вхідних елементів (сировини, матеріалів) у корисну продукцію. Іншими словами, виробництво являє собою певну технологію, відповідно до якої здійснюється трансформація вкладених ресурсів у кінцевий результат — продукцію (послуги).

Виробництво є важливим компонентом функціонування будь-якої держави, тому що воно визначає її економічну безпеку, сталість фінансової системи і рівень життя людей.

Проблеми розвитку методів організації системи виробництва і реалізації завжди знаходились у центрі економічної науки. Але вітчизняні дослідження цього питання до недавнього часу з об’єктивних причин проводились без урахування особливостей прояву нових форм і принципів господарювання. В сучасних умовах такий підхід до вирішення проблем викликає протиріччя між можливостями підприємств і попитом споживачів. Передумови побудови науково-обгрунтованих рекомендацій щодо розвитку системи організації виробництва  підприємств в ринкових умовах можна знайти у роботах Анікіна Б.А., Гриньової В.М., Іванова Ю.Б., Колобова А.О., Леншина І.А., Неруш Ю.М., Новікова О.М., Осипова Ю.М., Одінцової Г.С., Орлова П.А., Панкратова Ф.Г., Перерви П.Г., Третяк О.О. та ін. Дослідження цих учених переконливо показують, що без формування сучасної системи організації виробництва і реалізації продукції на основі маркетингових та логістичних принципів не можна розраховувати на успіх. У зв’язку з цим розробка і обґрунтування пропозицій щодо розвитку системи організації виробництва набуває актуального значення, що і зумовило необхідність проведення даного дослідження, вибір теми дипломної роботи, визначило її мету і задачі.

Предметом дослідження є організація виробництва як цілісна система.

Об'єктом дослідження обрано підприємство Бердичівський ЛВУ МГ, які реалізує свої послуги  на ринку України.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження  є теоретичне обґрунтування та розробка методичних рекомендацій щодо ефективного розвитку системи організації виробництва та розробка на цій основі основних напрямків вдосконалення.

Відповідно до поставленої мети було вирішено такі задачі:

      розглянуто сутність і суспільне значення організації виробництва;

      розглянуто виробничу систему та визначено її структуру;

      оцінено  рівень системи організації виробництва на підприємстві Бердичівський ЛВУ МГ;

      розглянуто шляхи вдосконалення системи організації виробництва;

      розраховано економічний ефект від впроваджених рекомендацій.

Теоретичною та методологічною основою дослідження виступають фундаментальні роботи вітчизняних і зарубіжних спеціалістів з економічної теорії, маркетингу, менеджменту, економіки підприємств та організації виробництва; нормативні акти України; праці економістів з проблеми, яка досліджується.

Під час роботи над дисертацією були вивчені і використані методичні та статистичні матеріали, періодичні видання з досліджуваних проблем, звітно-статистичні дані підприємства  Бердичівський ЛВУ МГ.

В процесі дослідження застосовані методи логічного узагальнення, системного аналізу, метод порівняльного економічного аналізу, експертних оцінок, статистичні і матричні методи.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені методичні рекомендації забезпечують цільовий системний підхід до системи організації виробництва. Практичне значення дослідження полягає в тому, що запропоновані розробки та одержані результати дозволяють виявити та ввести у дію резерви підвищення ефективності системи організації виробництва.

 

…………………………………….. .  . .

 

 

Висновки

 

В узагальненому вигляді результати проведеного дослідження полягають у визначенні змісту та основних напрямків формування ефективної системи організації виробництва, в розробці методичних підходів до урахування визначальних факторів, які впливають на розвиток цієї системи з метою поліпшення її функціонування.

У першому розділі дослідження розглянуто  теоретичні основи системи організації виробництва на підприємстві.

Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створюються у виробництві. Метою формування та реалізації виробничої політики є пристосування підприємства до вимог ринку з мінімальними витратами, але це потребує від керівників та спеціалістів обізнаності з широкого кола питань за межами сфери виробництва. Виробництво — це тільки частина процесу, що постійно оновлюється, і тому всі техніко-технологічні та організаційно-економічні рішення можна приймати тільки на підставі аналізу достатньо повної і точної інформації про вимоги ринку, що очікуються, можливості і загрози зовнішнього середовища, слабкі та сильні сторони власної діяльності.

Перехід на ринкові відносини суттєво змінив погляд на організацію виробництва, яка створює умови для найефективнішого використання техніки, предметів праці та людей у процесі виробництва і тим самим сприяє підвищенню його результативності.

Методи й умови створення та раціонального функціонування самої структури виробничої системи характеризують організацію виробництва. Практика показала, що традиційні, класичні концепції організації та управління виробництвом, що ґрунтуються на дрібному розподілі праці, стали стримувати розвиток, створювати бар’єр між вимогами своєчасного задоволення потреб споживачів та прагненням отримати якомога більшу економію.

 Консервативне мислення можна і треба змінити тільки шляхом вивчення досвіду успішно працюючих компаній і фірм, підготовки і перепідготовки нових кадрів, закріплення навичок та вмінь організації виробництва світового рівня при розв’язанні власних проблем, створення та втілення в реальні промислові підприємства проектів реструктуризації та реінжинірингу.

У другому розділі здійснено дослідження системи організації виробництва на підприємстві Бердичівський ЛВУ МГ.

Головне завдання ЛВУМГ – надання послуг з транспортування газу, забезпечення безперебійного постачання газу споживачам на ділянці газопроводу, яку експлуатує  ЛВУМГ, за умови дотримання норм і правил охорони праці, техногенної та екологічної безпеки та своєчасне отримання коштів за виконану газотранспорту роботу.

       Для здійснення господарської діяльності, транспортування газу споживачам, отримання доходів і накопичень Бердичівське ЛВУМГ використовує різні види ресурсів: матеріальні, трудові, фінансові, а також кошти.

На підставі проведеного аналізу встановлено, що несвоєчасний вияв дестабілізуючих факторів призводить до погіршення економічної та соціальної ситуації на підприємствах. Підприємства дуже повільно адаптуються до змін у ринковому середовищі, що призводить до виробництва неконкурентоспроможних послуг. Одним з шляхів розв’язання цієї проблеми, на думку автора, є створення ефективної, раціональної цілісної системи організації виробництва.

           Техніко-економічні показники рівня організації виробництва на підприємстві Бердичівський ЛВУ МГ станом на 01.01.2008 р знаходяться на середньому рівні. Це означає, що не всі можливості використані, не всі наявні ресурси задіяні та ефективно працюють на 100 %.

          В цілому, система організації виробництва на Бердичівському ЛВУ МГ потребувала  подальшого вдосконалення.

У третьому розділі розглянуто шляхи вдосконалення системи організації виробництва.

Підвищення ефективності організації виробництва залежить від взаємозв’язку внутрішніх і зовнішніх факторів, що характеризують стан розвитку об’єкта дослідження. Для урахування впливу цих факторів на процес організації виробництва і реалізації послуг пропонується зосередити зусилля на реорганізації даного процесу з метою його пристосування до ринкових умов.

Створення цілісної системи організації виробництва і реалізації послуг зумовлює необхідність здійснення ефективного планування виробничого процесу.

Запропонований методичний підхід до побудови такого плану полягає у використанні принципу участі в процесі планування всіх підрозділів, які впливають на функціонування підприємства. Це дозволяє раціонально розподіляти ресурси підприємства для досягнення стратегічних цілей і забезпечувати гармонізацію інтересів виробника і споживача.

Розвиток методів організації системи виробництва пов’язаний з удосконаленням методів побудови організаційних структур управління цим процесом. Для того, щоб структура управління була націлена на розвиток системи організації виробництва і забезпечувала координацію роботи різних підрозділів, необхідно зосередити управлінську відповідальність за організацію пропонованих послуг в єдиному контролюючому органі. Це дасть можливість розглядати процес реалізації послуг з газопостачання  як самостійну функцію управління досліджуваною системою.

Сучасний етап розвитку економічних відносин потребує розгляду діяльності підприємств у постійному зв’язку з вимогами ринку. З метою реалізації цієї задачі пропонується здійснювати взаємозв’язок організації виробництва і реалізації послуг  (з транспортування газу) та процесу оптимізації рівня сервісного обслуговування, формування виробничої програми підприємства, які в максимальній мірі відповідають структурі попиту споживачів.

Використовуючи наявний виробничий потенціал підприємства Бердичівський ЛВУ МГ та  враховуючі методологічні аспекти  організації ефективної системи виробництва, розглянуто зміну розмірів  прибутку при транспортуванні газу в умовах ефективної системи виробництва,  спрогнозовано техніко-економічні показники рівня організації виробництва.

 

 

Список використаної літератури

 

1.   Актуальные проблемы экономики и организации производства: Сб. науч. тр. / Дальневосточный гос. ун-т путей сообщения / А.П. Гончарук (ред.). — Хабаровск : ДВГУПС, 2001. — 145с.

2.   Афанасьєв М.В., Телишевська Л.І., Бистрова В.В. Організація виробництва: Конспект лекцій / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХДЕУ, 2003. — 168с.

3.   Афанасьєв М.В., Плоха О.Б. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "Інжек", 2007. — 320с.

4.   Ареф'єва О.В., Коренков О.В. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств. — К. : Грот, 2004. — 200с

5.   Арутюнов Ю.А., Смайловская М.С. Оценка экономического потенциала на предприятиях / Хабаровская гос. академия экономики и права; Приамурское географическое общество. — Хабаровск, 2000. — 198 с.

6.   Балабанова Л.В., Мажинський Р.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. Школа маркетингового менеджменту. — Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. — 144 с.

7.   Байнев В.Ф. Экономика предприятия и организация производства: Учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Экономическая теория". — Минск : БГУ, 2003. — 191с.

8.   Білоконенко В.І. Організація виробництва: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2005. — 180с.

9.   Больботенко І. В.  Організація заходів з технічного переозброєння виробництва в сучасних умовах господарювання // Коммунальное хозяйство городов. — К., 2006. — Вып.50: Сер.: Экономические науки. — С.90–94.

10. Бойчик І.М.. Економіка підприємства: навч. посіб.. — Вид. 2-е, доп., перероб. — К. : Атіка, 2007. — 528c.

11. Бузько И.Д., Дмитренко И.Е., Сущенко Е.А. Стратегический потенциал и формирование приоритетов в развитии предприятий / Восточноукраинский национальный ун-т им. Владимира Даля; Донбасский горно-металлургический ин-т. — Алчевск : Издательство ДГМИ, 2002. — 217с.

12. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2003. — 522с.

13. Вейе Гюнтер, Деринг Ульрих. Введение в общую экономику и организацию производства / Красноярский гос. ун-т / Л.И. Иванов (пер.). — Красноярск, 1995. — 510с.

14. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентноспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация / Восточноукраинский национальный ун-т. — Луганск : ВНУ, 2000. — 315с.

15. Глухов В.В. Организация прокатного производства: Учеб. пособие / Санкт-Петербургский гос. технический ун-т. — СПб. : Лань, 2001. — 362 с.

16. Емельянова Ф.Н., Курчаткин Н.Г., Шашкаров Л.Г. Организация производственной инфраструктуры. — Чебоксары, 2000. — 263с.

17. Іщук С. О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л. : ІРД НАН України, 2006. — 278с.

18. Ильченко А.Н., Кузнецова И.Д., Беляева Т.Н., Михайлов В. В., Молоков В. Л. Организация и планирование производства — М. : Академия, 2006. — 207с

19. Кожекин Г.Я., Синица Л.М.. Организация производства: Учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов. — Минск : Экоперспектива, 1998. — 334с.

20. Круш П. В., Подвігіна В. І., Сердюк Б. М., Андрусь О. І., Бойчук Н. Я. Економіка підприємства: навч. посібник. — К. : Ельга-Н; КНТ, 2007. — 777с.

21. Курочкин А.С. Организация производства: Учеб. пособие для студ. вузов / Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП). — К. : МАУП, 2001. — 216с.

22. Лапин Е.В. Оценка экономического потенциала предприятия. — Сумы : Университетская книга, 2004. — 359с.

23. Мец В. О. Экономический анализ: Навч. пособ,- К.: КНЕУ, 2001.-236с.

24. Мяснянкина О.В. Практикум по организации и планированию производства: Учеб. пособ. / Воронежский гос. технический ун-т. — Воронеж : Издательство ВГТУ, 2001. — 80с.

25. Осовська Г.В. та ін. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г.В.Осовська, О.Л.Фіщук, І.В.Жалінська. — К.: Кондор, 2003. —  190, [3] с

26. Осипов П.В. О совершенствовании метода оценки экономической эффективности производства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 68. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2001.

27. Отенко И.П. Методологические основы управления потенциалом предприятия. — Х. : ХНЭУ, 2004. — 216с.

28. Рыжиков В.С., Панков В.А., Добыкина Е.К., Шишкевич О.С. Организация и планирование производства: Учеб. пособие для студ. вузов / Донбасская гос. машиностроительная академия / Вячеслав Сергеевич Рыжиков (ред.). — Краматорск, 2002. — 183с.

29. Скульська В.  Організація професійного навчання робітників на виробництві // Професійне навчання на виробництві. — К., 2006. — Вип.2. — С.141–147.

30. Современные проблемы экономики и организации производства: Сб. науч. тр. студ. / Воронежский гос. технический ун-т. Кафедра экономики, производственного менеджмента и организации машиностроительного производства / О.Г. Туровец (ред.). — Воронеж, 2001. — 172с.

31. Старцев К.С. Организация производственной деятельности: Учеб. пособие для студ., специализирующ. по орг. пр-ва, экономики, и упр. предприятиями машиностроит. отраслей / Нижегородский гос. технический ун-т — Нижний Новгород : НГТУ, 2000. — 160с.

32. Теория и практика организации и управления производством: Сб. науч. тр. / Воронежский гос. технический ун-т / О.Г. Туровец (отв.ред.). — Воронеж, 2000. — 180с.

33. Фатхутдинов Р.А., Сивкова Л.А. Организация производства: Практикум. — М. : Инфра-М, 2001. — 155 с.

34. Федонін О.С,, Рєпіна І.М., Олексюк О.І Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2005. — 261с.

35. Феденя А.К. Организация производства и управление предприятием: Учеб. пособие. — Минск : ТетраСистемс, 2004. — 192с.

36. Харів П. С., Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Гощинський А. В. Економіка підприємства: посіб. з самост. вивчення курсу — Т. : ТІСІТ, 2007. — 312с.

37. Хачатуров С.Е. Организация производственных систем: Теоретическое основание организационной науки. — Тула : Шар, 1996. — 202с.

38. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов. — 5-е изд., доп. и перераб. — М.; Ростов н/Д. : Издательский центр "МарТ", 2004. — 607с.

39. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник / Київ. нац. екон. ун-т. — 2-е вид., перероб. і допов.. — К., 2006. — 699 с On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ