Предмет
Вид работы

Тема: Управління кредитним портфелем 1,2 розділ

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:розділи диплома
Об’єм роботи:71 стр. + додатки та література
Ціна:300 грн.

Зміст

Розділ 1 Теоретико-методологічні проблеми кредитування підприємств в умовах трансформації економіки

1.1       Об’єктивні причини існування кредитних відносин

1.2       Основні джерела формування зобов’язань підприємства

1.3       Розвиток сучасних форм фінансування інвестиційної діяльності підприємства

 

Розділ 2 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

 

2.1 Характеристика основних видів діяльності підприємства

2.2 Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства

2.3 Аналіз ефективності використання кредитів підприємством

 

 

Вступ

 

 

Актуальність теми дослідження. На сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей у сти¬мулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банків¬ський кредит як головне джерело забезпечення грошовими ре¬сурсами поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання для здійснення підприємством внутрішньої економічної політики. Незважаючи на те, що кризові явища в економічній системі практично підірвали фінансово-економічну стійкість більшості вітчизняних підприємств, внаслі¬док чого різко скоротилась кількість надійних фірм-позичаль¬ників (на фоні падіння прибутковості банківських операцій), кре¬дитні операції залишаються головним видом активних операцій комерційних банків, в який вкладається переважна більшість за¬лучених банками ресурсів.

Механізм кредитування склався історично на основі неспівпадіння періодів виробництва і реалізації виробленої продук¬ції, розривів у часі надходження і видатків товаровиробників, се¬зонності виробничих і збутових періодів. Внаслідок цього у одних товаровиробників тимчасово вивільняються кошти, а в інших ви¬никає нагальна потреба у додаткових ресурсах для задоволення потреб підтримання безперервності виробничих процесів. Так на основі реальних процесів склалася система мобілізації тимчасово вільних коштів та їх спрямування туди, де склалася тимчасова не¬стача або виникла потреба у додаткових коштах на розширення виробництва і реалізації товарів, що в сукупності складає економі¬чну суть одного з найскладніших понять - кредиту. Передумовами виникнення кредитних відносин були достатньо високий рівень розвитку про¬дуктивних сил і товарного виробництва, що забезпечило високу ефективність господарювання економічних агентів і сформувало високу довіру взаємовідносин між ними. Можливості для викорис¬тання чужої власності у господарському обороті іншого суб'єкту економічних відносин сформувалися на основі здатності капіталу в процесі свого руху розділятися на капітал-власність, який і поро¬див суб'єкта кредитних відносин - кредитора, та капітал-функцію, що творить позичальника

В умовах тривалої економічної, особ¬ливо інвестиційної, кризи в Україні кредит відіграє значну роль у відновленні діяльності підприємств, які тривалий час просто¬ювали, допомагає їм змінити асортимент продукції, що випус¬кається, та поліпшити її якість, зробити цю продукцію конку¬рентоспроможною на внутрішньому і світовому ринках. За ра¬хунок кредиту організовується виробництво нової продукції, багато з якої раніше не випускалось в Україні, створюються під¬приємства сфери послуг населенню.

Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів.

Одним з головних завдань, що постають перед менеджментом у сфері кредитування, є розробка ефективної кредитної політики підприємства. Кредитна політика охоплює найважливіші елементи та принципи організації кредитної роботи на підприємстві, визначає пріоритетні напрями кредитування, а також перелік кредитів, які не повинні входити до кредитного портфеля. Один і той самий кредит може не відповідати основним вимогам кредитної політики одного підприємства, але бути цілком прийнятним для іншого.

Питання  управління кредитною політикою сучасних підприємств, зокрема   пошук  шляхів удосконалення методів управління кредитною політикою досить актуальні у наш час.

Управління кредитною політикою підприємств розглянуто  у працях   Ареф’єва О.В., Баканова М., Бланка І.А., Вишнякова І.В., Воробйової І.А., Грищенко О.В., Грідчиної М.В., Гуцала І., Коваленко Л.О., Корецької С.О., Крейніна М.Н., Кропівцової О.М., Ляшенко Г.П., Румянцевої А., Топоркової О.В., Черненко Л.В., Поддєрьогіна А.М.., Ширягіної О.Е., Шелудько В.М., Якимова А.М. та ін.

 

Мета дослідження -  розглянути теоретико-методологічні аспекти управління кредитною політикою підприємства.

Об’єкт дослідження -   кредитні відносини, що виникають з приводу кредитування підприємств в умовах трансформації економіки.

Предмет дослідження – управління кредитною політикою підприємства  ТОВ "Юридична фірма "Імператор".

Для реалізації мети дослідження необхідно вирішити ряд задач:

      розглянути об’єктивні причини існування кредитних відносин;

      визначити основні джерела формування зобов’язань підприємства;

      охарактеризувати розвиток сучасних форм фінансування інвестиційної діяльності підприємства;

      здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "Юридична фірма "Імператор";

      проаналізувати  ефективність використання кредитів підприємством;

      визначити головні задачі бізнес-планування;

      розглянути удосконалення методів управління кредитним портфелем підприємства;

      запропонувати бізнес-план  на предмет отримання кредиту підприємством.

У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити абстрактно-теоретичний, діалектичний, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, що були використанні при визначенні та узагальненні теоретико-методологічних практичних рекомендацій щодо розрахунково-кредитних відносин між підприємством і банком в сучасних умовах.

Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, опублікована у наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, науково-практичних конференціях, періодичних виданнях, інформаційно-аналітичних бюлетенях галузевих інтеграційних утворень, мережі Інтернет, а також фінансово-господарська документація підприємства ТОВ "Юридична фірма "Імператор" за 2003-2007 роки.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні цілісної теоретичної бази аналізу кредитного портфеля  ТОВ "Юридична фірма "Імператор"  та розробленні  бізнес-плану  на відкриття нового філіалу.

 

 

…………………………………………………..

 

Список використаної літератури

 

     

 

1.   Агеева Е.И. Кредитная политика как инструмент управления дебиторской задолженностью // Финансовый менеджмент. – 2004. - №6. – с.22-35.

2.   Ареф'єва О.В. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2006. — 94с

3.   Баканов М., Шеремет А. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 416 с.

4.   Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств // фінанси України. – 2003. - №12. – с.24-36.

5.   Благодир Я.Я. Аналіз впливу кредитного ризику на прибутковість банку // Галицький економічний вісник, 2007. - № 4.

6.   Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-Центр Эльга, 2004. – 624 с.

7.   Бланк І.О., Ситник Г.В. Управління фінансами підприємств: підруч. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2006. — 780с.

8.   Бочаров В.В. “Финансовый менеджмент”. Учебное пособие. “Питер” 2005. – 465 с.

9.   Ван Хорн Дж. К., Вахович Дж. М. (мл.) Основи финансового менеджмента. – 12-е изд. / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2006.

10. Васюренко О. Ціна кредитних ресурсів як ключова складова системи управління кредитним ризиком // Банк. справа. - 2008. - № 1. - С.28-34.

11. Вишняков И. В. Методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков. – СПб.: Изд-во СПбГИЭА. – 2005.- 354 с.

12. Власова Н. О.  Економічний погляд на процес управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємства // Економічні проблеми торгівлі. — Х., 2004. — Ч.2, т.1. — С. 227–234.

13. Воробйова І. А., Погорєлова О. В. Практикум з фінансового менеджменту. — Миколаїв: УДМТУ, 2004. — 125с.

14. Галасюк В.В., Галасюк В.В. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників //Вісник НБУ.-2007.-N2.-С.39-45.

15. Гринькова В.М., Когода В.О. Фінанси підприємств. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424 с.

16. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с.

17. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.:МАУП, 2002. – 232 с.

18. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І.Савлука.– К.: КНЕУ, 2001.–602 с.

19. Гуляєва Н. М.  Регламентація управлінських рішень як складова кредитної політики підприємств // Економіка і підприємництво: стан та перспективи. — К., 2002. — С.252–256.

20. Гуцал І.  Методичні аспекти управління кредитним портфелем // Наукові записки. — Тернопіль, 2006. — Вип.20. — С.121–124.

21. Дугін І. Врахування чинників зовнішнього середовища в процесі управління кредитним портфелем  // Вісн. НБУ. - 2006. - № 6. - С.32-36.

22. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

23. Карлин Т.Р. Макмин А.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): Учебник-М.: ИНФРА-М, 1999.-448с.

24. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М., Фінансовий менеджмент. – К.: Знання, 2005. – 485 с.

25. Ковальов О. Світовий досвід управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 3. - С.11-18.

26. Ковальов О. Стратегічне управління кредитними ризиками// Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 5. - С.21-30.  

27. Ковтун С.Є. “Кредитная политика предприятия как основа управления дебиторской задолженостью” // Управленческий учет и финансы - № 2.- 2007

28. Кобилкін О. М.  Обґрунтування методики визначення показників ефективності використання позикового капіталу // Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні. — Запоріжжя, 2003. — [Вип.3]. — С.333–343.

29. Корецька С.О. Можливості використання в Україні світового досвіду управління кредитними ризиками // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2007. - № 3. - С.115-118.

30. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2000.-215с.-(Вища освіта XXI століття).

31. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. - М: Дело и сервис, 2004. – 304 с.

32. Кривенко К.  Оцінка та управління кредитним ризиком // Торгівля і ринок України. — Донецьк, 2003. — Т.2, вип.8. — С.256–261.

33. Кропівцова О. М.  Основи управління кредитним ризиков в сучасних умовах // Економіка: проблеми теорії та практики. — Д., 2004. — Вип.197, т.1. — С.107–113.

34. Кудрявцева П.М. Оцінювання та управління кредитним ризиком // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 6. - С.364-367.

35. Ляшенко Г. П. Управління капіталом підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. — 346с.

36. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. — К.: Вища школа, 2003. — 278с.

37. Мілай А. О. Кредитно-розрахункові операції : Навч. посіб. — К.: МАУП, 2006. — 204 с.

38. Національний банк і грошово-кредитна політика/ Підручник. За ред. д.ек.н, проф. А.М. Мороза та к.ек.н., доц. М.Ф.Пуховкіної.-К:КНЕУ. 2003.- 368с.

39. Подчесова В. Ю.  Управління кредитними ризиками та шляхи їх мінімізації // Економіка: проблеми теорії та практики. — Д., 2005. — Вип.205, т.4. — С.967–972.

40. Пономаренко Є.Д. Фінансовий аналіз Конспект лекцій, К., 2005. – 123 с.

41. Потійко Ю. А. Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 118–123.

42. Русанов Ю.Ю. Факторы и условия формирования рисков кредитного предпринимательства // Финансы и кредит (рус.).- 2004.- № 6.- C.24-31

43. Румянцев А. Кредитный рейтинг // Финансовый директор.-2006.-1.-с.5-11

44. Слобода Л.Я. Зарубіжний досвід регулювання кредитних ризиків та перспективи його застосування у вітчизняних підприємствах // Регіональна економіка (укр.).- 2004.- № 3.- C.209-218

45. Стовба О. О.  Сучасний стан кредитування малого і середнього бізнесу та управління ризиками кредитної діяльності // Вісник. — Х., 2007. — N6. — С.114–119.

46. Топоркова О. В.  Кредитна політика управління дебіторською заборгованістю // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. — Х., 2005. — Вип.1. — С.152–160.

47. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2006. — 328 с.

48. Фінансовий менеджмент / За ред.. А.М. Поддєрьогіна. – К., КНЕУ, 2005. – 432 с.

49. Фінансовий аналіз / За ред.. М.Д. Білик, О.В. Павловської.- К.: КНЕУ, 2005. – 386 с.

50. Фінанси підприємств / Кер. авт. кол. і наук. ред. А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2004. – 546 с.

51. Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / Ю.О. Болейко (уклад.). — Чернівці : Рута, 2006. — 44с.

52. Черненко Л. В.  Оцінка кредитоспроможності в системі управління дебіторською заборгованістю підприємства // Вісник. — Х., 2005. — N3. — С.213–218.

53. Ширягіна О.Е. Методика аналізу фінансових результатів підприємства // Формування ринкових відносин в Україні (укр.).- 2004.- № 5.- C.60-65

54. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент. – К.: Знання, 2006. – 439 с.

55. Якимова А. М.  Політика комерційного кредитування й управління дебіторською заборгованістю підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. — Д., 2004. — Вип.197, т.1. — С.131–140. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ