Предмет
Вид работы

Тема: Управління основним капіталом підприємства

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:курсова
Об’єм роботи:44 стр.
Ціна:150 грн.

Зміст

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП …………………………………………………..……………………3

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи управління основним  капіталом  ……...….5

1.1. Суть  і  роль  основного  капіталу  в  діяльності підприємства  ……...5

1.2. Зміст та основні напрями політики управління     основним капіталом. ………………………………………………………………………….8

1.3. Правове  регулювання  управління основним капіталом на державних підприємствах ……………………………………………………………………11

РОЗДІЛ ІІ. Сучасний стан  управління  основним капіталом в ДП “Канівський лісгосп ”……………………….………...…15

2.1. Загальна характеристика організаційно виробничої діяльності ДП “Канівський лісгосп ”..................................…………………………………..….15

2.2. Аналіз  фінансово-господарської діяльності  підприємства………... 17

2.3. Оцінка  рівня  управління основним капіталом  на підприємстві  ….26

РОЗДІЛ ІІІ.  Шляхи  вдосконалення  управління основним капіталом  підприємства …………………………………………………………………..…32

ВИСНОВКИ    ………………………………………………………………40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………...…42

ДОДАТКИ…………………………………………………………………...44

 

 

 

ВСТУП

 

Основний капітал є головною складовою сукупного капіталу і потребує у сучасних умовах вирішення проблеми формування оптимальних структурних пропорцій, що забезпечують життєздатність підприємства.   У теперішній час рівень зносу активної частки основного капіталу складає близько 70 %. Середній термін служби устаткування у промисловості перевищує у 2,5 разів нормативний.

В останні роки виявилася інвестиційна та технологічна відсталість більшості промислових підприємств, згортання державних і власних вкладень у модернізацію основних виробничих фондів, освоєння нових виробів. На даний момент багато підприємств знаходяться в ситуації, коли капітальний ремонт не може врятувати положення, оскільки потрібні капіталовкладення в нове обладнання. Потрібно більш ефективно використовувати резерви, поширювати можливості технічного переос- нащення та модернізації виробництва за рахунок внутрішніх джерел.

Дослідженню проблем ефективного управління капіталом підприєм- ства присвячені наукові праці   Бланка І.О., Бригхема Ю., Брюховецької Н.Ю., Ван Хорна Д.,   Єгорова П.В., Ковалева В.В.,   Чумаченко М.Г., Швець І.Б. та інших.

Актуальності набуває необхідність розробки ефективних механізмів управління основним капіталом підприємства з метою створення конкурентноздатної продукції і формування підприємства з високою ринковою вартістю. Актуальность теми визначається також розвитком інвестиційних процесів в Україні з метою впровадження сучасних виробничих технологий.

Метою курсової  роботи є дослідження процесу  управління основним капіталом  підприємства  для прийняття управлінських рішень,  що сприяють зниженню витрат на виробництво і підвищенню конкурентноздатності продукції. При цьому поставлені і вирішені наступні задачі:

визначено основні теоретичні основи   управління основним капіталом підприємства;

здійснено  аналіз  фінансово-господарської  діяльності  підприємства;

здійснено аналіз стану основного капіталу  та особливостей його використання і відновлення на  підприємстві;

визначено шляхи  вдосконалення  управління основним капіталом  підприємства.

Об'єктом дослідження є  ДП „Канівське  лісове  господарство”.

Предмет дослідження – механізми управління формуванням та використанням основного капіталу підприємства.

В  процесі  дослідження  використовувались  наступні  методи:   статистико-економічний  метод,  розрахунково-конструктивний   метод, монографічний  і  графічний   методи.

 

 

……………………………………………………

 

 

ВИСНОВКИ

 

Категорія „основний капітал”, притаманна капіталістичному способу господарювання, набула поширення в Україні у зв’язку із запровадженням засад приватної власності й ринкових відносин. Вона включає матеріальні та нематеріальні активи з очікуваним строком корисного використання понад один рік, зокрема земельні угіддя, які аграрні формування утримують з метою здійснення виробництва, заготівлі, переробки та збуту продукції. Необхідною ознакою функціонування основного капіталу в системі економічних відносин є його відтворення, що забезпечує ефективність та соціально-економічний розвиток сільського господарства. Основними ознаками капіталу стосовно сучасного етапу розвитку сільського господарства в Україні є вартість, рух вартості, наявність суб’єкта власності, ідентифікація суб’єкта власності як фізичної особи, специфіка руху вартості, зміна своєї форми на іншу тощо.

В  роботі  проаналізовано  фінансово-господарську  діяльність  ДП “Канівський  лісгосп”,  що спеціалізується  на  виробництві  і  реалізації  деревини.     

 На  підставі  проведеного  дослідження  виявлено, що  в  2006-2007 рр.   фінансово-господарська   ситуація  на   підприємстві  значно  покращилась:   зросли  темпи   росту  обсягу  господарської діяльності,  а  також  темпи  росту  валового  і  чистого  прибутку.  Підвищились  і  показники  використання  ресурсів  підприємства:  продуктивність   праці,  фондовіддача,  коефіцієнт  оборотності   оборотних  засобів.

Структура фінансових ресурсів підприємства є задовільною (це пов'язано з перевищенням власного капіталу в структурі пасивів), незважаючи на наявність значної дебіторської заборгованості, яка пов'язана з традиційними труднощами збуту продукції    і  кредиторської  заборгованості,  що  в  свою  чергу  пов’язано  з  відсутністю  грошових  коштів  у  суб’єктів  підприємницької  діяльності.

Аналіз технічного  стану основних засобів показав, що рівень  зносу основних засобів за останні роки  зріс  з 37,6% до 38,3%, що засвідчує  незначний рівень зносу. 

Показники  руху  основних  засобів  харакетризують  інтенсивний  приріст  основних  засобів  на  підприємстві,  внаслідок  чого  забезпеченість  основними  засобами   зростає,  що  оцінюється позитивно.

Зростання   їх  вартості відбувається по  всім  групам  основних  засобів.     В  2007 році порівнянно  з  2005 р.  найбільший  приріст  вартості   спостерігався по обладнанню і  транспортним засобам.   Вкладення  грошових  коштів  в машини та обладнання, а також  в транспортні   засоби  для  виробничого підприємства  характеризується  позитивно  і  засвідчує  прагнення  підприємства  до удосконалення  процесів  постачання, виробництва та  збуту,  що  в   свою  чергу   забезпечить  підвищення   його   ділової активності.

Управління основним капіталом  здійснюється  під  керівництвом  головного  інженера, який визначає науково-технічну політику, перспективи розвитку підприємства і шляхи реалізації комплексних програм з усіх напрямів удосконалення, реструктуризації, реконструкції і технічного переозброєння виробництва, його спеціалізації та кооперування.

Аналіз сучасного стану процесу управління основним  капіталом  в  ДП “Канівський  лісгосп” показав , що основний капітал підприємства  використовується  ефективно, його  склад  і технічний  рівень  відповідають    нормативним вимогам. Проте в умовах  ДП “Канівський  лісгосп”  спостерігається  відсутність належної уваги до посилення ролі технічних служб у формуванні кінцевих результатів виробничої діяльності,  основні фонди на сьогодні не розглядаються як фактор активізації товарно-грошових відносин підприємства. Цьому сприяє недостатність оперативної інформації щодо резервів використання основних фондів, внаслідок чого не приділяється належної уваги джерелам можливого росту ефективності використання основних фондів.

Тому  з метою   вдосконалення  управління  основним  капіталом   в  ДП “Канівський  лісгосп”   пропонується  інформаційна система   управління  основними засобами, а також  алгоритм обробки інформації з руху інвентарних об'єктів,  розрахунку суми зносу й варіанти подання інформації про інвентарні об'єкти з метою управління  виробництвом.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 

1.   Закон  України  “Про  оподаткування  прибутку  підприємства” від 22.05.97 р. №238/97-ВР зі змінами і доповненнями

2.   Положення (стандарт) бухгалтерського  обліку 7 “Основні  засоби”, затв. наказом  Мінфіну від 27.04.2000 р. №92 зі змінами і доповненнями

3.   Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств. - К.: Знання-Прес, 2007. – 287 с.

4.   Антонов В.М., Яловий Г.К.  Фінансовий  менеджмент: сучасні інформаційні технології. - К.: ЦУЛ, 2007. – 432 с.

5.   Аранчій В.І. Фінанси підприємств. - К.: Професіонал, 2006. – 304 с.

6.   Ареф'єва О.В.  Фінансовий  менеджмент. - К.: ЄУФІМБ, 2006. – 94 с.

7.   Багров В.П., Багрова І.В. Економічний аналіз. - К.: ЦУЛ, 2007. – 160 с.

8.   Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбатюк М.І. Економічний аналіз / За ред. Чумаченко М.Г. - К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

9.   Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. посіб. для студ. ВУЗів/. - К.: ЦУЛ, 2003. – 532 с.

10. Васильков В.Г. Організація  виробництва: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

11. Загородній А.Г., Вознюк Г., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Львів: Видавництво “Центр Європи”, 1997. – 576с.

12. Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін B.C. Економічний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2003. - 176 с.

13. Дєєва Н.М., Дедіков О.І.  Фінансовий  аналіз. - К.: ЦУЛ, 2007. – 328 с.

14. Єлейко Я.І., Кандибка О.М., Лапішко М.Л., Смовженко Т.С. Основи  фінансового  аналізу. – Львів: ЛБУ, 2000. – 141 с.

15. Клиновий Д.В., Петровська І.О. Основи  фінансової  діяльності. - К.: Ун-т "Україна", 2007. – 344 с.

16. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М.  Фінансовий  менеджмент. - К.% Знання, 2007. – 485 с.

17. Крайник О.П.  Фінансовий  менеджмент. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 256 с. Крамаренко Г.О.  Фінансовий  аналіз і планування. - К.: ЦУЛ, 2005. – 224 с.

18. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є.  Фінансовий  менеджмент. - К.: ЦУЛ, 2007. – 520 с.

19. Лайко П.А., Мних М.В. Фінанси підприємств. - К.: Знання України, 2006. – 428 с.

20. Матюшенко І.Ю. Основи  фінансового  менедженту / За ред. Божко В.П. - К.: ЦУЛ, 2005. – 220 с.

21. Мельник Л.Г. Экономика предприятия: Учебное пособие/ Л.Г.Мельник, А.И.Каринцева. – С.: Университетская книга, 2002. – 398с.

22. Мних Є.В., Ференц І. Д. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – Львів: «Армія України», 2000 – 240с.

23. Нестеренко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. - К.: ЦУЛ, 2007. – 122 с.

24. Онисько С.М., Марич П.М. Фінанси підприємств. – Львів: Магнолія плюс, 2007. – 367 с.

25. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств. - К.: Знання, 2007. – 379 с.

26. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Захарчін Г.М., Кіндрацька Г.І. та ін. Економіка підприємства / За заг.ред. Петровича Й.М. – Львів: Магнолія плюс, 2007. – 580 с.

27. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - К.: Алеута, 2005. – 485 с.

28. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. – Львів: Новий світ, 2007. – 344 с.

29. Фінанси підприємств / Кер.авт.кол. Поддєрьогін А.М. - К.: КНЕУ, 2007. – 546 с.

30. Шелудько В.М.  Фінансовий  менеджмент. - К.: Знання, 2007. – 439 с. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ