Предмет
Вид работы

Тема: Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:курсова
Об’єм роботи:52 стр.
Ціна:175 грн.

Зміст

ЗМІСТ

 

 

Вступ…………………………………………………………………………       3

Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи відтворення основних засобів на підприємстві……………………………………………………       6

1.1       Сутність основних засобів та їх відтворення………………………        6

1.2       Показники стану та ефективності використання основних засобів.     11

1.3       Методологічні аспекти процесу відтворення основних засобів…..      17

Розділ 2. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів на підприємстві ВАТ „Київський хлібокомбінат”…………………    20

2.1       Характеристика фінансово-господарської  діяльності підприємства.20

2.2       Аналіз відтворення основних засобів на підприємстві……………     28

2.3       Джерела фінансування відтворення основних засобів……………     36

Розділ 3. Застосування лізингу як альтернативного варіанту  відтворення основних засобів……………………………………………………      43

Висновки……………………………………………………………………..      50

Список використаної літератури…………………………………………..       52

Додатки

 

 

 

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. Економічні перетворення в Україні зумовлюють розробку стратегії розвитку народного господарства в умовах формування ринку, змін пропорцій відтворення, поступового інтегрування країни до світового господарства. Набуває пріоритетного значення відтворення основних засобів підприємств з урахуванням використання науково-технічного прогресу та формування суверенної економіки в умовах конкуренції. Становлення нового господарського механізму передбачає нові підходи до дослідження окремих економічних категорій. До них належить і категорія відтворення основних засобів. Останні складають важливу частину національного багатства країни.

За останні роки спостерігаються негативні тенденції у відтворенні основних засобів. Так, питома вага основних засобів промисловості в економіці України щорічно зменшується і складає лише 30% до загальної суми основних фондів народного господарства. Ступінь їх зносу зростає і становить майже 50%, в тому числі у промисловості – 48,2%.

Значний внесок у дослідження відтворення основних засобів підприємств та ефективності інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання внесли провідні вчені-економісти: Бочаров В.В., Володарський В.П., Іванов М.І., Кайгородов А.Г., Каменецький Л.Є., Ковальов О.Ф., Куренков Ю.В., Малигін О.О., Палтерович Д.М. Пересада А.А., Фукс А.Є. та інших. Разом з тим, можна стверджувати, що в їх роботах не знайшло відображення галузеві аспекти відтворення основних засобів. Існує потреба в дослідженні відтворення основних засобів в хлібопекарській промисловості, яка є однією з базових галузей економіки України.

Важливим фактором покращення формування і використання основних засобів підприємств є достатнє фінансове забезпечення їх відтворювального процесу. Доцільність оновлення і розвитку основних засобів підприємств України  визначили цільову спрямованість роботи.

Необхідність розв’язання вказаних проблем з врахуванням специфіки відтворення основних засобів підприємства визначає актуальність даного дослідження.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є комплексне дослідження відтворення основних засобів та розроблення практичних рекомендацій щодо його фінансового забезпечення на підприємствах України.

Відповідно до зазначеної мети поставлені наступні задачі дослідження:

      розглянути сутність основних засобів та процес їх відтворення;

      охарактеризувати показники стану та ефективності використання основних засобів;

      визначити методологічні аспекти процесу відтворення основних засобів;

      охарактеризувати фінансово-господарську  діяльність підприємства ВАТ „Київський хлібокомбінат”;

      проаналізувати стан  відтворення основних засобів на підприємстві;

      дослідити  джерела фінансування відтворення основних засобів;

      розглянути застосування лізингу як альтернативного варіанту  відтворення основних засобів.

Предметом дослідження виступає процес відтворення основних засобів та його фінансове забезпечення на підприємствах.

Об'єкт дослідження – підприємство хлібопекарської  промисловості України.

Методи дослідження. В основу дослідження покладено діалектичний підхід до вивчення економічних явищ та процесів, який передбачає виявлення закономірностей, тенденцій і взаємозалежностей, що постійно змінюються і розвиваються. В роботі витримано системний підхід, який складає теоретичну і методологічну базу функціонально-елементного моделювання досліджуваних процесів. При проведенні дослідження використані методи порівняльного економічного аналізу, економіко-математичного моделювання, багатофакторного прогнозування.

             Інформаційною базою дослідження є теоретико-методичні розробки вчених, нормативно-правові акти, статі зі збірок наукових праць та періодичних видань, статистичні дані Державного комітету статистики України та Лізингу в Україні.

Практичне значення дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо використання результатів проведеного дослідження для подальшого удосконалення відтворення основних засобів на підприємствах хлібопекарської  галузі України.

 

…………………………………………….

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.   Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта.–2-е изд., доп.–М.: Финансы и статистика, 2000.–208 с.

2.   Бондаренко О. А.  Сучасні напрямки відтворення основних засобів // Економіка: проблеми теорії та практики. — Дніпропетровськ, 2005. — Вип.115. — С.120–127.

3.   Вакуленко В. Л.  Методологічні аспекти процесу відтворення основних засобів // Вісник. — Х., 2004. — Вип.9. — С.197–201.

4.   Гриньова В.М., Корда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 3-тє вид, Знання-Прес, 2006. – 423 с.

5.   Дем'яненко М.Я., Левченко Н.М., Шевчик В.П., Пилявець В.М., Макарець С.М.. Фінанси підприємств: навч. посіб. — К., 2007. — 371c.

6.   Економіка підприємства: Підручник/За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. –К.: КНЕУ, 2006. – 528с.

7.   Жданов В. В.  Методичні засади відтворення основних виробничих засобів переробних і харчових підприємств // Зб. наук. пр. — Донецьк, 2004. — Т.5: Сер.: Економіка, вип.42: Маркетинг і логістика в управлінні суб’єктами господарювання. — С.80–91.

8.   Котковський В.С. Роль капітальних вкладень у відтворенні основних фондів і стратегії фінансового забезпечення // Проблеми формування ринкової економіки: Збірн. наук. праць, випуск 7. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 183-190.

9.   Кудь Л. І.  Джерела відтворення основних засобів суб’єктів господарювання // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. — Львів, 2005.— С.267–271.

10. Лігоненко Л.О., Гуляєва Н.М., Гринюк Н.А., Ситник Г.В., Докієнко Л.М.. Фінанси підприємства: Підручник / Київський національний торговельно- економічний ун-т. — К., 2007. — 491с.

11. Нахаба М. П.  Проблеми відтворення основних засобів на підприємствах України // Теоретичні та прикладні питання економіки. — К., 2004. — Вип.4. — С.164–169.

12. Осовська Г.В. та ін. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г.В.Осовська, О.Л.Фіщук, І.В.Жалінська. — К.: Кондор, 2003. —  190, [3] с

13. Пасько О.В., Михайлов М.Г.  Методологічні підходи до оцінки основних засобів // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Фінанси та кредит”. – 2001. – №2 (11). – С.26-32.

14. Пасько О. В.  Амортизація як джерело розширеного відтворення основних засобів // Сучасні проблеми економіки сільського господарства та АПК. — Суми, 2003. — Ч.2. — С.106–111.

15. Пасько О.В. Ендогенні і екзогенні фактори відтворення основних засобів // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Фінанси та кредит” ”. – 2002. – №2 (13). – С.43-46.

16. Сівашенко Т. Методичні підходи до використання лізингу як інструменту відтворення основних фондів авіакомпанії: // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 5. - С.39-45. 

17. Сойфер В.Г. Лізинг: проблеми правового забезпечення // Економіка України. – 2006. – № 11. – 66 с.

18. Тулай О. Економічні переваги та особливості лізингового механізму // Вісн. Тернопільського нац. екон. ун-ту. - 2007. - № 3. - С.88-98.  

19. Філатов А.А. Лізинг: правові аспекти // Гроші і кредит. – 2005. – № 8. – 65 с.

20. Фінанси підприємств: метод. вказівки до практ. занять / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / Ю.О. Болейко (уклад.) — Чернівці : Рута, 2007. — 34с.

21. Федорчук О. М.  Економічна ефективність використання та відтворення основних засобів в аграрних підприємствах // Таврійський наук. вісн. — Херсон, 2005. — Вип.42. — С.247–253.

22. Фукс А.Е. Амортизація і оновлення основного капіталу: проблеми теорії і практики.-  К.: 2005. – 345 с..

23. Харві М. Лізинг // Економіка і життя. – 2006. – № 26. – 45 с.

24. Хомяков В.І., Бакум І.В.. Управління потенціалом підприємства. — Черкаси : ЧДТУ, 2005. — 323с.

25. Цал-Цалко Ю. С.  Статистика основних засобів та їх фінансового відтворення // Економіка: проблеми теорії та практики. — Д., 2003. — Вип.182, т.2. — С.269–276.

26. Шевцов В.Н., Акімова Є.М., Осипов А.С. Лізинг: значення, сутність, можливості. – К.: Вища школа, 2005. – 390 с.

27. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник / Київ. нац. екон. ун-т. — 2-е вид., перероб. і допов.. — К., 2006. — 699 с

28. Швец Н.В. Проблемы организации процесса воспроизводства основных фондов // Организатор производства. Теоретический и научно-практический журнал. – 2004. - №1(20). – С.27-30.

29. Швец Н.В. О системе формирования эффективности основных производственных фондов предприятия // Стратегія економічного розвитку України. Наук. зб. – Вип. 14. – К.: КНЕУ, 2003. – С.220-224.

30. Що заважає розвитку лізингу в Україні / Орлов О.О., Рясних Є.М. // Фінанси України. – 2005.– № 7.– 49 с.

31. Юсупова А.Т. Економічна природа лізингу // ЕКО. – 2005. – № 6.   – 168 с.

32. Юсупова А.Т. Особливості розвитку лізингу в країнах Західної Європи // ЕКО. – 2005. – № 10. – 165 с.

33. Яновенко Н.М. Подолання інвестиційної кризи й розвиток лізингу в Україні // Фінанси України. – 2006. – № 10. – 61 с.

34. Яценко О. В.  Використання лізингу в оновленні основних засобів на підприємстві // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. — Черкаси, 2002. — С.204–205.

35. www.leasing.org.ua On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ