Предмет
Вид работы

Тема: Аналіз капіталу підприємства

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:курсова
Об’єм роботи:53 стр.
Ціна:150 грн.

Зміст

           

Вступ................................................................................................................       3

1.Теоретичні  основи аналізу та планування капіталу підприємства........        5

1.1.      Сутність та класифікація капіталу підприємства...............................       5

1.2.      Методичний  інструментарій аналізу капіталу підприємства...........      20

1.3.      Методичні  підходи до визначення потреби у капіталі підприємства......        

24

2.Аналіз капіталу ВАТ "Говер".....................................................................          29

3.Планування обсягу формування капіталу ВАТ "Говер" в майбутньому періоді....    

41

Висновки..........................................................................................................       48

Список використаної літератури...................................................................       51

Додатки............................................................................................................       53

 

ВСТУП

 

За ринкових умов господарювання у народногосподарському комплексі України виникає значна потреба у капіталі для забезпечення нормально¬го процесу фінансування підприємницьких структур незалежно від їхніх форм власності й організаційно-правового статусу. Вихідним моментом у процесі наукового дослідження капіта¬лу підприємств як економічної категорії, на нашу думку, має бути визначен¬ня поняття "капітал підприємства". Формулювання цього поняття не розкриває цілком природи й основних характеристик цієї категорії, але дає змогу відокремити капітал від інших понять, пов'язаних із фунда¬ментальною і багатогранною економічною категорією "капітал", дослідженню якої присвячено значну кількість наукових праць протягом досить тривалого історичного періоду.

В історії економічної думки існує багато визначень капіталу. Але виділяючи те, що є спільним, можна сказати, що капітал, – цінність, яка може мати форму грошей, землі, речей. Цінність, що в процесі застосування має властивість самозростання.

Отже, капітал підприємства як економічна категорія існує об'єктивно і його природа визначається не суспільно-економічною формацією або типом економічної системи держави, а реальним процесом формування підприємницьких структур і механізмом здійснення фінансування їхньої ді¬яльності. Тому капітал підприємств формується і використовуєть¬ся суб'єктами господарювання в будь-якій економічній системі відповідно до стратегічних і тактичних цільових настанов цієї системи. Рух фінансових ресурсів на промислових підприємствах розглядається як опосередкований кругообіг капіталу, де формування, регулювання й оптимальне співвідно-шення джерел його покриття визначає всі життєво важливі сторони діяль-ності підприємства: ефективність використання ресурсів, платоспро-можність, рентабельність і фінансову стійкість.

Актуальність теми. Об'єктивна  необхідність  подальшого поглиблення   теоретичних досліджень і практичних розробок з проблем аналізу ефективності функціонування капіталу на мікрорівні з метою забезпечення стабільності функціонування економічної системи України обумовила вибір об'єкта, теми дослідження та її актуальність.

Дослідженню теорії та практики аналізу капіталу на підприємстві в умовах ринкових стандартів господарювання сприяють праці вчених-економістів Буковинського С.А., Ареф’єва О.В., Андрійчука В., Галузин-ського С., Коваленка В.В., Марченка А.А., Лихоти У.П., Петленка Ю.В., Пшеніцина І.В., Спасіва Н.Я., Тарасенка Н.В., Терещенка О. О.,              Фролової Т.О. та ін.

Раціональне й ощадливе використання як власного, так і запозиченого капіталу є першочерговим завданням підприємства. Тому метою роботи є дослідження поняття та сутності, а також аналіз ефективності і шляхів покращення використання капіталу підприємств в сучасних ринкових умовах господарювання .

Об’єктом дослідження виступає вітчизняне підприємство ВАТ „Говер”.

Відповідно до поставленої мети у роботі вирішуються наступні завдання:

   дослідження сутності та класифікації капіталу підприємства;

   з’ясування методичного інструментарію аналізу капіталу підприємства;

   вивчення методичних  підходів до визначення потреби у капіталі підприємства;

   аналіз капіталу ВАТ „Говер”;

   розгляд планування обсягу формування капіталу ВАТ „Говер” в майбутньому період.

Курсова робота складається з: вступу, трьох розділів, загальних висновків та пропозицій, переліку використаної літератури, додатків.

 

 

………………………………………………..

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.   Андрійчук В., Галузинський С. Власний та позичковий капітал підприємств та критерії їх раціонального співвідношення // Економіка України. – 2005. - № 6. – C.45 – 49

2.   Ареф’єва О.В. Реструктуризація системи управління фінансовими ресурсами підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - № 11-12. – C.32-35

3.   Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз: Нанч. посіб. — 2-ге вид., без змін. — К.:КНЕУ, 2007. — 592 с.

4.   Буковинський С.А. Капітальні видатки бюджету // Фінанси України. – 2004. - № 9. – С. 3-8.

5.   Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємства // Фінанси України. – 2006. - № 2. –С.31 - 38

6.   Воробйов Ю.М. Теоретичні основи фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. – 2001. - № 7. – C.20-28

7.   Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посібник / Болюх М.А. та ін. -К.: КНЕУ. - 2001. – 204 с.

8.   Економічний аналіз: Навчальний посібник. / За ред. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 496 с.

9.   Коваленко В.В. Регулятори фінансової рівноваги підприємства // Фінанси України. – 2002. - № 2. – c.21-24

10. Лихота У.П. Фінансова стратегія управління підприємством // Фінанси України. – 2004. - № 2. – c. 71-77

11. Марченко А.А. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів // Фінанси України. – 2002. - № 9. – С. 102-108

12. Мец В.О.. Економічний аналіз. Навч. Посібник. – К.:КНЕУ.  2001. – 394 с.

13. Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С. Фінансовий аналіз. – К: 2002. – 407 с.

14. Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів // Фінанси України. – 2006. - № 6. – C.40-48

15. Пшеницын И.В. О природе капитала // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2002. - № 2. – С. 3-12

16. Сокириська А.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства // Фінанси України. – 2003. - № 1. – С. 88-95

17. Спасів Н.Я. Теоретичні аспекти сутності основного капіталу підприємницьких структур // Фінанси України. – 2004. - № 8. – С. 126-131

18. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Львів. –ЛБІ НБУ. – 2005. – 485 с.

19. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

20. Товстиженко О.В. Фінанси в системі кругообігу капіталу підприємства: нові підходи // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - № 10. – С. 12 – 19

21. Фінанси підприємств: Підручник / Ред. А.М. Піддерьогін. – К.: КНЕУ, 2006. – 537 с.

22. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

23. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник / А.М.Піддєрьогін та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 597 с.

24. Фролова Т.О. Фінансовий аналіз. – К. – Видавництво „Європейського університету”. – 2006. – 253 с.

25. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М. Аналіз ефективності використання виробничих потужностей та основних виробничих фондів у підприємницькій діяльності // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – 5. – С. 110-120 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ