Предмет
Вид работы

Тема: Дослідження собівартості тратспортних послуг

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:курсова
Об’єм роботи:35 стр.
Ціна:125 грн.

Зміст

 

Вступ…………………………………………………………………….…3

Розділ 1. Теоретичні основи формування собівартості транспортних  послуг  …………………………………………………………………………….5

1.1.  Сутність  витрат  і   собівартості  продукції (робіт, послуг) ……....5

1.2. Особливості формування собівартості транспортних послуг ……..7

Розділ 2. Дослідження  собівартості  транспортних  послуг в  ТОВ «АвтоТрансСервіс»…………………………………………….………………..12

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ………..12

2.2. Формування собівартості  вантажних   перевезень  на  підприємстві……………………………………………………………………...14

2.3. Аналіз  собівартості   вантажних  перевезень ……………………..24

Розділ 3.  Обгрунтування напрямів  зниження  собівартості   вантажних  перевезень ……………………………………………………………………….28

Висновки та пропозиції ……………………………………………….....30

Список   використаної  літератури…………………………...………….33

Додатки…………………………………………………………………... 35

 

Вступ

 

Актуальність теми дослідження. Рівень собівартості є головним результатом виробничої діяльності підприємства.  На сучасному етапі розвитку автомобільного транспорту склалась ситуація, коли ефективність суспільного виробництва перш за все визначається ефективністю використання транспортного засобу, від якого залежить продуктивність праці, собівартість перевезень, величина прибутку та рівень рентабельності роботи автотранспортного підприємства. Але єдиного універсального критерію ефективності не існує, його вибір залежить від конкретних умов перевезень і задачі, що вирішується. В основі економічної ефективності автотранспортних підприємств    лежить єдиний принцип зіставлення витрат і отриманого корисного результату. Оскільки приріст прибутку   відбувається приблизно на одну третину за рахунок зростання обсягу виробництва і на дві третини за рахунок зниження собівартості продукції, то саме собівартість, тобто шляхи її зниження,  є основою вирішення великого кола проблем, пов'язаних з ефективною діяльністю підприємства.  Тому  актуальним є дослідження собівартості  транспортних послуг.

Низка методик використовується в управлінні виробництвом на різних рівнях. Наслідком цього процесу стала поява досить великої кількості робіт, присвячених питанням аналізу, обліку, планування, контролю собівар¬тості, починаючи з робіт Луки Пачолі і закінчуючи сучасними роботами українських науковців М. Г. Чумаченко, С. Ф. Голова, С. Ф. Покропивного, В. О. Меца, І. Ф. Бутинця, Є. В. Мних, В. М. Івахненко, М. І. Горбаток, Г. Г. Кірейцева.

 Мета дослідження  полягає в теоретичному обґрунтуванні і практичному дослідженні собівартості автомобільних вантажних перевезень автотранспортом. 

Реалізація поставленої мети знайшла відображення у вирішенні такого комплексу задач:

      визначено основні положення формування собівартості транспортних послуг;

      досліджено  класифікацію витрат автотранспортних підприємств;

      вивчено організаційно-технологічні особливості транспортного підприємства;

      проаналізовано   собівартість  автоперевезень і визначено основні напрямки її зниження.

Об’єктом  дослідження обрано  ТОВ «АвтоТрансСервіс», що спеціалізується  на вантажних  перевезеннях.

Предметом  дослідження є теоретичні і методичні питання формування собівартості вантажних перевезень.

Методологічною основою є сукупність принципів, загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів досліджень, використання яких зумовлено метою та завданнями. Основою дослідження є базові принципи, наукові положення та сучасні здобутки в даному розділі  науки.

 

………………………………………………..

 

 

Список   використаної  літератури

 

1.   Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджені Наказом Міністра транспорту України від 05.02.2002. р. № 65.

2.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зі змінами і доповненнями.

3.   Байдик О. Нормативний метод обліку витрат на виробництво продукції. //Баланс.– 2001.– №7 (спецвипуск).– С.50-61

4.   Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Вид. 2-е, доп. і перероб.- Житомир: ЖІТІ, 2000.- 640 с.

5.   Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Економічний ана¬ліз. Практикум: Навч. посібник для студентів вузів.- Житомир: ЖГП, 2000.-416с.

6.   Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006. - 350 с.

7.   Внукова С.М. Ефективність моніторингу перевезень вантажів на базі автоматизації інформаційних потоків // Проблеми економіки транспорту. III Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. – Дніпропетровськ. ДІІТ, 2003. – С. 55.

8.   Внукова С.М., Пасічник В.І. Підвищення ефективності перевезень вантажів в міждержавному сполученні // Залізничний транспорт України. – 2003. – № 2. – С. 32-33.

9.   Воронин В.С. Информационное обеспечение перевозок // Автомобильный  транспорт. – 2006. – № 5. – С. 65-66.

10. Грузовые автомобильные перевозки / А.В.Вельможин, В.А.Гудков,

11. Л.Б.Миротин, А.В.Куликов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 560 с.

12. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. Центр «Академия», 2004. – 288 с.

13. Дикань В.В. Державне регулювання розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УДАЗТ. – 2003. - Вип. 3. – С. 59-62.

14. Дикань О.В. Державне регулювання управління транспортом в умовах здійснення комбінованих контейнерно-контрейлерних перевезень в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УДАЗТ. – 2003.-Вип. 3. – С. 63-66.

15. Івахненко В. М., Горбаток М. І. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2005. — 238 с.

16. Козлов П.А. Пути оптимизации эксплуатационной работы // Автомобильный  транспорт. – 2002. – № 9. – С. 12-21.

17. Кізима Т.О. Аналіз  „витрати-обсяг-прибуток”  у  діяльності спільних  підприємств / Фінанси України. – 2005. - №4, с.37-41

18. Кміть В.М. Системний підхід  до  управління  накладними  витратми  підприємств/ Фінанси  України. - 2002. - №7. - с.51-55

19. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз  діяльності  підприємств: Навч.посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 378 с.

20. Мішечкін В.Г., Юрченко О.В., Пасічник В.І. Підвищення якості інформаційного забезпечення управління транспортом // Залізничний транспорт України. – 2002. – № 6. – С. 2-4.

21. Орлов  О.О. Планування  діяльності  підприємства.  Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

22. Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація  прибутку   підприємства//Фінанси  України. - 2002. - №2. - с.19-29

23. Череп А. В. Управління собівартістю й ціною в умовах ринкової економіки // Держава та регіони. Сер. Державне управління.- За¬поріжжя, 2003.- № 1.- С. 119 - 120.

24. Шашурин Ю.С., Черезов А. В. Себестоимость в оперативном управлении предприятием. - М.: ООО Издательско-Консалтинговая Компания "ДеКА", 2000. - 212 с. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ