Предмет
Вид работы

Тема: Реформування операційної діяльності

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:дипломна
Об’єм роботи:62 стр.
Ціна:450 грн.

Зміст

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. Сутність та процедури реформування операційної діяльності підприємства ………………………………………………………..5

1.1.  Суть і   необхідність реформування операційної діяльності підприємства ……………………………………………………………………5

1.2.  Організаційно-методологічні підходи  до розробки програми реформування……………………………………………………………….…..8

1.3. Основні   умови  ефективного реформування діяльності підприємства …………………………………………………………………...13

РОЗДІЛ 2. Обґрунтування потреби в реформуванні операційної діяльності підприємства «ТД «Демидівський кар’єр»………………………16

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства …….16

2.2.  Діагностика фінансово-економічного стану підприємства та можливості  його  банкрутства ……………………………………………….19

2.3.  Стратегічний аналіз  операційної діяльності підприємства  як передумова його реформування…………………………………………..…..35

РОЗДІЛ  3.  Розробка  заходів реформування операційної діяльності «Торговий Дім «Демидівський кар’єр»……………………………………... 44

3.1.  Програма реформування операційної діяльності

підприємства …………………………………………………………..44

3.2. Оцінка економічної ефективності  модернізації  виробництва  щебеню ………………………………………………………………………....47

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ……………………………………...55

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………………..59

ДОДАТКИ ……………………………………………………………..62

 

ВСТУП

 

Актуальність дослідження. Реформування окремо взятих підприємств у розвинених країнах - процес, спрямований на приведення їх  стратегії у відповідність із умовами, що змінюються, з метою досягнення значного поліпшення результатів діяльності. Однак у вітчизняній практиці він використовується  відносно недавно й при цьому здійснюється недостатньо ефективно. Причиною цьому, крім некоректно проведеної приватизації, послужила нездатність зрозуміти сутність реформування підприємств у ринкових умовах. Більшість вітчизняних практиків ставляться до реформування як до антикризової процедури, яка супроводжується поділом майнового комплексу, що звужує економічний зміст даного явища. На сучасному етапі  недостатньо повно обґрунтовані методичні підходи до розробки стратегії реформування підприємств різної галузевої приналежності. У науковій літературі аналіз результатів реформування господарюючих суб'єктів носить епізодичний характер, найчастіше розглядаючи підсумки змін тільки окремих підприємств, без ув'язування із загальним положенням галузі. Практично повна відсутність апробованих рекомендацій із проблем реформування   підприємств і недостатній комплексний аналіз отриманих результатів підтверджують актуальність обраної теми.

Метою  курсової  роботи є дослідження  організаційно-економічного механізму  реформування підприємства.  

Відповідно до мети в дослідженні поставлені наступні завдання:

- вивчити основні вітчизняні й закордонні підходи до понять «реформування»;

- проаналізувати техніко-економічний стан  підприємства;

- розглянути тенденції розвитку й основні причини кризи   на підприємстві;

- розробити комплекс   практичних заходів щодо реформування підприємства  на прикладі окремого господарюючого суб'єкта.

Предметом дослідження є теоретичні й практичні питання реформування   підприємств в умовах ринкових принципів господарювання.

Об'єктом дослідження взято «Торговий Дім «Демидівський кар’єр».

У процесі дослідження застосовувалися методи: наукової абстракції; індукції й дедукції; монографічного дослідження; балансовий; математичної статистики.

Інформаційною базою є праці вітчизняних і закордонних фахівців, періодичні видання, статистичні збірки, звітні матеріали, надані  адміністрацією ВАТ «ТД «Демидівський кар’єр».

 

 

…………………………………………….

 

 

ВИСНОВКИ  ТА  ПРОПОЗИЦІЇ

 

Комплексне оздоровлення підприємства має назву реорганізація підприємства або реструктуризація.

Першим етапом реструктуризації підприємства, що знаходиться у кризовому становищі, є оперативний напрям, або санація підприємства (оздоровлення). Другим етапом є стратегічний напрямок, метою якого є стратегічна орієнтація підприємства, розробка стратегії його довгострокового розвитку, тобто забезпечення довгострокового успішного розвитку підприємства.

Перед тим, як підприємство буде здійснювати заходи по оздоровленню, на підприємстві повинне бути проведене дослідження, яке має на меті аналіз реального становища підприємства, дослідження причин, що привели до кризи та можливостей оздоровлення підприємства.

Після проведення попередніх досліджень і прийняття рішення про необхідність та можливість оздоровлення підприємства, починається розробка програми реструктуризації підприємства.

Першим етапом розробки програми реструктуризації є дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, проведення SWOT-аналізу підприємства. Після визначення сильних та слабких сторін підприємства, встановлення можливостей, які є перед підприємством та загроз у коротко- та довгостроковому періоді, керівництво підприємства або зовнішній консультант, який здійснює розробку програми реструктуризації, досліджують можливість покращення слабких сторін, реакції на загрози та використання можливостей та сильних сторін підприємства.

На основі отриманої інформації керівництво приймає рішення про ті зміни, які мають бути здійснені на підприємстві, розробляє програму реструктуризації, календарний план, встановлює виконавців, відповідальних, розробляє та затверджує бюджет.

Результати аналізу основних показників діяльності ТД «Демидівський кар’єр» показали, що від господарської діяльності в  2006 р.  підприємством  отримано  84 тис.грн.  збитку. Господарська діяльність підприєсмства  харакетризується    нестабільністю, має місце  погіршення фінансового стану підприємства. Головними причинами цього є  неконкурентоспроможність продукції підприємства, що пов'язано з великими матеріальними витратами на її виробництво, а також невідповідність  технології  виробництва суча сним стандартам якості.

Проведений аналіз  активів  та  пасивів дозволив зробити висновок,  що структура фінансових ресурсів підприємства за останні  роки  була задовільною (це пов'язано з перевищенням власного капіталу в структурі пасивів), незважаючи на наявність значної дебіторської заборгованості, яка пов'язана з традиційними труднощами збуту продукції в нашій економіці.

Аналіз  фінансового  стану підприємства  показав,  що ТД «Демидівський кар’єр»  має недостатню фінансову стійкість. Про це свідчить ряд показників. Зокрема, коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує на те, що підприємство в змозі негайно погасити лише 0,4% поточної заборгованості. Значення коефіцієнту миттєвої ліквідності також має низьке значення, вдвічі менше нормативного. Лише значення коефіцієнту загальної ліквідності знаходиться в межах норми, навіть перевищує її. Але   високі показники загальної ліквідності свідчать не про стабільний фінансовий стан підприємства і про ефективність його діяльності, а про наявність у нього понаднормативних виробничих запасів. Загальний коефіцієнт покриття свідчить, що на кожну гривню короткострокових зобов'язань припадає 5,33 грн. поточних активів на початок року та 3,02 грн. – на кінець року. Коефіцієнт автономії має велике значення, оскільки засвідчує високу ступінь незалежності підприємства від зовнішнього фінансування. ЗАТ ”Світанок”  має значний запас фінансової стійкості – про це свідчить коефіцієнт фінансової стійкості. Згідно коефіцієнту співвідношення власних та позикових коштів на кожну гривню власних коштів припадало 3 коп. позикових (на початок звітного періоду) та 8 коп. – на кінець періоду.

Незважаючи на те, що підприємство має добрі результати по деяких показниках, воно знаходиться в нестійкому фінансовому стані через нестачу грошових коштів. Великі обсяги готової продукції на складі свідчать про те, що щебень  не  користується попитом через високу ціну, яка, в свою чергу, обумовлена великою собівартістю.

Проведене  дослідження  фінансово-економічного  становища  ТД «Демидівський кар’єр»  дозволило виявити  дві великі проблеми – проблема застарілої технології виробництва  та висока собівартість виробництва , на них потрібно звернути особливу увагу.

Технічні характеристики  щебеню, що виробляється  в «ТД  «Демидівський кар’єр», не відповідають  міжнародним стандартам, як для житлового, так і для дорожнього будівництва.

Зростання попиту на щебень дрібних фракцій кубовидної форми  для дорожнього будівництва й виробництва  надійних  залізобетонних конструкцій підштовхнуло провести реконструкцію  виробництва.

Модернізація окремих виробничих вузлів, а також установка роторної дробарки дозволить  отримувати щебінь фр. 0-5, 5-10, 10-20 з високими показниками якості, що користується  попитом  як на внутрішньому  ринку, так і  на  зовнішньому.

Програма модернізації  виробництва забезпечує зниження  матеріальних,   трудових  витрат, а також  витрат на транспортування готової продукції. Реалізація  намічених  заходів  дозволить   знизити собівартість продукції на  18-20%.

Реформування операційної  діяльності ТД «Демидівський кар’єр» передбачає реконструкцію  технологічного процесу  виробництва, а саме:

1. повне переналагодження всіх елементів виробничого ланцюга:

  встановлення нових грохотів й відновлення існуючих дробильних установок;

  встановлення відцентрованої дробарки, що забезпечить випуск дрібних фракцій щебеню поліпшеної форми з мінімальною піщаністю.

2.  відновлення автотранспортного цеху;

3. організація навантажувальної ділянки залізниці для поставки продукції залізничним транспортом.

Загальна вартість  модернізації   виробництва  становить за підрахунками  фахівців  1900 тис.грн.,  або  380 тис.дол.  При  цьому  обсяг  виробництва  продукції  планується  збільшити в 2008 році  на 80 тис.куб.м., порівнянно з базовим, 2006 р. 

Оцінка економічної ефективності модернізації виробництва дозволила зробити висновок, що  від інвестиційного проекту буде отримано прибуток - чистий приведений доход дорівнює 6182,2 тис.грн..

Рентабельність проекту = 3,68, це свідчить про дуже високу ефективність цього інвестиційного проекту. Тобто на одну вкладену гривню підприємство буде  мати 3,68  копійок  валового прибутку.

Проект  окупиться  наприкінці  другого року   реалізації – в 2008 році.

Окрім економічної ефективності  реформування операційної діяльності  забезпечить високий соціальний ефект: 1) поліпшення виробничого середовища,  насамперед умов  праці;   2) поліпшення  стану навколишнього природного середовища;    3) підвищення кваліфікації  робітників.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 

1.   Афонін А.С., Нестерчук В.П. Технологія реструктуризації підприємства: Навч. посібник з курсів "Економіка підприємства", "Планування діяльності підприємств" / Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2001. — 72 с.

2.   Бендиков М. Экономическая безопасность промышленного предприятия (организационно-методический аспект) // Консультант директора. – 2000. - № 2. – с. 7-13

3.   Бланк НА. Управление финансовой безопасностью првдприя-

тия. — К.: Зльга, Ника-Центр, 2004. — 784 с.

4.   Василенко В. О. Антикризове управління підприємством. — К.: ЦУЛ, 2003. — 503с.

5.   Грачов В. І., Косарева І. П., Прохорова В. В., Кузенко Т. Б. Управління фінансовою санацією. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. — 208с.

6.   Герчикова И.Н.Менеджмент.-М.:Банки и биржи,ЮНИТИ,1995.- 480с.

7.   Глухов В.В. Основы менеджмента.-СПб.:Специальная литература, 1995.-325 с.

8.   Клебанова Т. С., Бондар О. М., Мозенков О. В., Раєвнєва О. В., Дубровіна Н. А. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. — 271с.

9.   Коротков Э. М. Антикризисное управление. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 431с.

10. Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко ОМ. Економічна

безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Моно¬

графія. — К.: Лібра. 2003. — 280 с.

11. Кошкин В.И. и др. Антикризисное управление: 17-модульная програма для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 11. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 560 с.

12. Крыжановский В.Г. Реструктуризация предприятия. Конспект лекций. — М.: Издательство ПРИОР, ИВАКО Аналитик, 1998. — 48 с.

13. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. Справочное пособие для специалистов и предпринимателей. — М.: Высшая школа, — 2000. — 587 с.

14. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч.посіб.- К.,2001. – 560 с.

15. Пушкар А., Грицеед А. Стратегическое управление развитием  предприятия / бізнес Информ.-1999. -  №11-12. – с.124-129

16. Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація  прибутку   підприємства/ Фінанси  України. - 2002. - №2. - с.19-29

17. Реформирование предприятий. Типовая программа. Методические рекомендации. Опыт реструктуризации. Сб. документов. — М.: Издательский центр «Акционер», 1998. — 151 с.

18. Савицкая Г.В. анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 2000. – 688 с.

19. Салига С. Я., Дацій О. І., Нестеренко Н. В., Серебряков О. В. Управління фінансовою санацією підприємства. — Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2005. — 238с.

20. Самоукина Н. Антикризисное управление компанией. — СПб.: Питер, 2003. — 188с.

21. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. – К.: Вікар, 1999. – 438 с.

22. Сухорукова Т.Г. Концептуальный взгляд на экономическую безопасность предприятия // Залізничий транспорт України. – 1998. - №2-3. – с. 9-12

23. Терещенко О.О. Антикризовий фінансовий менеджмент – вимога „нової економіки” // Ринок цінних паперів України. – 2004. – №9-10. – С. 25 – 32.

24. Терещенко О.О. Фінансова санация та банкрутство підприємств. – К.:КНЕУ, 2000. – 412 с.

25. Типовая (примерная) программа реформы предприятия. Утверждена приказом Минэкономики РФ № 118 от 01.10.97 г.

26. Тренев В.Н., Ириков В.А., Ильдеменов С.В., Леонтьев С.В., Балашов В.Г. Реформирование и реструктуризация предприятия. Методика и опыт. — М.: Издательство ПРИОР, 1998. — 320 с.

27. Одинцов М.В., Ежкин Л.В. Корпоратизация и реструктуризация как две стороны реформирования предприятия / Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. - №6. – С.10-12

28. Основи зкономической безопасности (Государство, регион,

предприятие, личность) / Под ред. Е А. Олейникова. — М.: ЗАО «Биз-

нес-школа -Интел-Синтез», 1997. — 288 с.

29. Чернявский А.Д. Антикризисное управление: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 208 с.: ил. – Библиогр. в конце частей.

30. Шершньова З.Е., Обрська С.В. Стратегічне  управління: навч.посіб. – К.: КНЕУ, 1999. – 320 с.

31. Шубін О. Стратегічне управління  як основна   частина  системи менеджменту  підприємства/ Журнал європейської економіки. – 2003. - №2. – с.467-473

32. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Антикризове управління підприємством. — К.: КНЕУ, 2004. — 196с.

33. Управление крупным промышленным комплексом в транзитивной экономике: Монография / Под общ. ред. проф. Ю.Г. Лысенко, проф. Н.Г. Гузя. – Донецк: ООО “Юго-Восток Лтд.”, 2003. – 670 с.

34. Фатхудинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. - М.: ИНФРА - М. - 2000.-312 с.

35. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2001.

36. Фомин Я. А. Диагностика кризисного состояния предприятия. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 349с.

37. Цал-Цалко Ю.С.  Фінансова  звітність   підприємства  та  її  аналіз: Навч.посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300 с.

38. Экономическая безопасность. Производство. Финансы. Банки. / Под ред. В.К. Сенчагова. - М., 1998. - 615 с.

39. Экономическая безопасность хозяйственных систем / Под об-

щей ред. А.В.Колосова. — М.: Изд-во РАГС. 2001. — 446 с.

40. Экономическая безопасность: Производство — Финансы —Банки / Под ред. В.К.Сенчагова. — М.: ЗАО «Финстатинформ», 1998. —621

41. Юн Г. Б., Таль Г. К., Григорьев В. В. Внешнее управление на несостоятельном предприятии. — М.: Дело, 2003. — 655с. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ