Предмет
Вид работы

Тема: Шляхи зниження собівартості продукції. ЗАТ «Київмлин»

Предмет:Економіка підприємства
Вид роботи:курсова
Об’єм роботи:42 стр.
Ціна:150 грн.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………           3

Розділ 1 Теоретичні аспекти аналізу собівартості продукції………….          5

1.1       Сутність собівартості продукції……………………………………..  5

1.2       Особливості формування собівартості………………………………...          8

Розділ 2  Аналіз  собівартості  продукції на підприємстві ЗАТ «Київмлин»………    13

2.1       Характеристика підприємства ЗАТ «Київмлин»……………………….         13

2.2       Аналіз фінансового стану  та оцінка ефективності  діяльності підприємства……     14

2.3       Заходи зі зниження собівартості продукції.............................................        26

Розділ 3 Обґрунтування доцільності  проекту зі зниження собівартості продукції     32

Висновки………………………………………………………………………. 38

Список використаної літератури…………………………………………......  40

Додатки………………………………………………………………………....           42

 

 

 

Вступ

 

Актуальність дослідження. У системі показників, що характеризують ефективність виробницт¬ва, одне із провідних місць належить собівартості продукції. У ній як у синтетичному показнику відбиваються всі сторони ви¬робничої й фінансово-господарської діяльності підприємства: рі¬вень використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, якість роботи окремих працівників і керівництва в цілому.

Положенням про склад витрат визначено, що собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використаних у процесі вироб¬ництва природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основ¬них фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво.

Визначення собівартості необхідно з багатьох причин, у тому числі для визначення рентабельності окремих видів продукції й виробницт¬ва в цілому, визначення оптових цін на продукцію, здійснення внут¬рішньовиробничого планування, визначення національного доходу в масштабах країни. Собівартість продукції - один з основних факто¬рів формування прибутку. Якщо вона підвищилася, то за інших рівних умов розмір прибутку за цей період обов'язково зменшиться за рахунок цього фактора на таку ж величину. Між розмірами величини прибутку й собівартістю існує зворотньо-функціональна залежність. Чим менша собівартість, тим більший прибуток, і навпаки. Собівартість є однією з основних частин господарської діяльності й відповідно одним з най¬важливіших елементів цього об'єкта управління.

Низка методик використовується в управлінні виробництвом на різних рівнях. Наслідком цього процесу стала поява досить великої кількості робіт, присвячених питанням аналізу, обліку, планування, контролю собівар¬тості, починаючи з робіт Луки Пачолі і закінчуючи сучасними роботами українських науковців М. Г. Чумаченко, С. Ф. Голова, С. Ф. Покропивного, В. О. Меца, І. Ф. Бутинця, Є. В. Мних, В. М. Івахненко, М. І. Горбаток, Г. Г. Кірейцева.

Мета дослідження - обґрунтування концептуальних засад щодо управління собівартістю продукції та розробка на цій основі рекомендацій методологічного та практичного спрямування, спрямованих на пошук шляхів зниження собівартості продукції в умовах непередбачуваного зовнішнього середовища.

Об’єктом дослідження є теоретичні, методико-методологічні та практичні аспекти управління собівартістю підприємства.

Предметом дослідження є ключові фактори успіху, їх роль у системі  управління підприємством, процес оволодіння ними та практичне значення.

Для досягнення зазначеної мети нами були поставлені наступні завдання:

-     розглянути сутність  собівартості продукції;

-     визначити особливості  формування собівартості продукції;

-     надати характеристику підприємству ЗАТ «Київмлин»;

-     дослідити зміст аналізу собівартості продукції;

-     встановити заходи зі зниження собівартості продукції;

-     проаналізувати фінансовий стан суб’єкта господарювання

-     оцінити ефективність діяльності підприємства;

-     економічно обґрунтувати доцільність проекту.

Методологічною основою є сукупність принципів, загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів досліджень, використання яких зумовлено метою та завданнями. Основою дослідження є базові принципи, наукові положення та сучасні здобутки в даному розділі  науки.

Інформаційною базою є законодавчо-нормативна база України, праці вітчизняних і закордоних фахівців, періодичні видання, статистичні збірки, звітні матеріали  ЗАТ «Київмлин».

 

 

 

………………………………………….

 

 

 

Cписок використаної літератури

 

1.   Закон України «Про оплату праці» від 24. 03. 95 р. № 108/95-ВР // Все о бухгалтерском учете. - 1999.- 1№ 12.

2.   Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-Х1У від 16. 07. 99 р.

3.   Закон України від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР «Про оподатку¬вання прибутку підприємств».

4.   Абрютина А. С. Экономический анализ торговой деятельности.- М.: Дело и сервис, 2000 - 512 с.

5.   Артеменко В. Г., Белендир М. В. Финансовый анализ: Учеб. по-соб.- М.: Изд-во «Дис», НГАЗиУ, 1997.- 128 с.

6.   Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативних документон.- X.: ООО «Каус», 2001.- 192 с.

7.   Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа.- М.: Финансы и статистика, 1999.- 416 с.

8.   Баканов М. И., Шеремет А. Л. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальних решений, финансовое пропозирование: Учеб. пособ.- М.: Финансы и статистика, 2001.-656с.

9.   Безруких П. С., Вербов Г. Д., Кашаев А. Н. Бухгалтерский учет.-М.: Финансы, 1991.- 357 с.

10. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособ.- М.: ИНФРА-М, 2001.-215с.

11. Болюх М. А. Горбаток М. І. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз»: Навч. посіб,- К., 2002.- 232 с.

12. Боліох М. А., Бурчевський В. 3., Горбаток М. І. Економічний ана¬ліз: Навч. посібник // За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка.-К.:КНЕУ, 2001.-540с.

13. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Вид. 2-е, доп. і перероб.- Житомир: ЖІТІ, 2000.- 640 с.

14. Бутинець Ф. Ф. та ін. Аудит і ревізія підприємницької діяльно¬сті.- Житомир: ГІН «Рута», 2001.- 416 с.

15. Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Економічний ана¬ліз. Практикум: Навч. посібник для студентів вузів.- Житомир: ЖГП, 2000.-416с.

16. Васильченко С. М. Теоретичні основи інвестування // Фінанси України.- 2001.- № 1,- С. 93-98.

17. Волков О. И., Скляренко В. К. Экономика предприятия: Курс лекций.- М.: ИНФРА-М, 2003.- 484 с.

18. Голов С. Ф. Управлінський облік.- К.: Лібра, 2003.- 704 с.

19. Грицак М. Г., Колот В. М., Наливайко А. П. и др. Экономика пред-приятий // Под ред. С. Ф. Покропивного,- К.: КНЗУ- 608 с.

20. Економіка підприємства: Підручник / За заг. рсд. С. Ф. 1 Покро-пивного.- Вид. 2-е, перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2001.- 528 с.

21. Зозульов 0.І Про посилення конкурентних переваг підприємств // Економіка України.- 2003.- № 8.- С. 33 - 38.

22. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу. - К.: Знання, 2000.- 207 с.

23. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Знання-Прес, 2002.- 190 с.

24. Іващенко В. І., Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності.- К.: КНЕУ, 1999.- 204 с.

25. Ізмайлова Е. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.- 2-е вид.- К: МАУП, 2001.- 147 с.

26. Череп А. В. Сучасні напрямки формування інвестиційного про¬цесу в Україні // 3б. наук. праць наук.-практ. конф. - Запоріжжя: ЗН'ГУ- 2003.- С. 39 - 42.

27. Череп А. В. Управління собівартістю й ціною в умовах ринкової економіки // Держава та регіони. Сер. Державне управління. - За¬поріжжя, 2003.- № 1.- С. 119 - 120. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ