Предмет
Вид работы

Тема: Податкова політика і її вплив на фінансовий стан суб'єктів господарювання

Предмет:Фінанси підприємств
Вид роботи:дипломна
Об’єм роботи:94 стр.
Ціна:550 грн.

Зміст

ВСТУП           3

РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОДАТКОВОЇ  ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ         5

1.1.  Поняття  податків,  їх   суть,  зміст  та  функції. Характеристика    податкової  політики  України       5

1.2.  Види податків  і  платежів   юридичних осіб в Україні   14

1.3.  Механізм  оподаткування  підприємства            17

РОЗДІЛ  2.  ВПЛИВ  ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ    НА  ФІНАНСОВИЙ СТАН ПП "АРХІТЕКТОНІКА"        28

2.1. Організаційно-виробнича  та  економічна  характеристика   підприємства         28

2.2.  Організація   фінансово-економічної  роботи  на  підприємстві   41

2.3. Об’єкти оподаткування та формування витрат на податкові платежі підприємства       47

2.4. Аналіз впливу  податкової  політики держави на  господарську  діяльність   підприємства        50

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ  ВДОСКОНАЛЕННЯ  СИСТЕМИ  ОПОДАТКУВАННЯ  ПП  "АРХІТЕКТОНІКА"     56

3.1.  Оцінка  податкового  навантаження    та  його впливу на фінансове  становище  підприємства            56

3.2. Основні  шляхи  оптимізації  оподаткування  на підприємстві     59

3.3. Напрями вдосконалення  податкової  політики  на  державному  рівні    69

ВИСНОВКИ  ТА  ПРОПОЗИЦІЇ      89

СПИСОК   ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ         94

ДОДАТКИ      97

 

 

 

ВСТУП

 

 

Актуальність теми дослідження. Кожне   підприємство   має  справу   зі  сплатою   різних   податків  і  платежів   до  бюджету   і  позабюджетних   фондів   з  моменту   його  створення.

Для  підвищення   ефективності   виробництва   дуже  важливо,  щоб  при   розподілі   доходу   було   досягнуто   оптимальність   в  задоволенні   інтересів   держави,   підприємства   і  працівників.   Держава   зацікавлена   отримати   якомога   більше    надходжень   в  бюджет  і   позабюджетні  фонди.   Керівництво  підприємства   намагається  спрямувати   більшу   частку  доходу   на  розширене   відтворення.  Працівники,  в   свою  чергу,  зацікавлені  в  підвищенні   оплати  праці.

На  сьогодні  податки  в  економіці   України   перетворились   на  одну   з   найсуттєвіших   “статей  витрат”   із  виробництва  продукції, тому  неплатежі податків  до  бюджету  с  кожним роком зростають.  Таке  становище   пояснюється   падінням   рівня  виробництва   та  економіки  господарюючих  суб’єктів,  відсутністю   достатньої   кількості   грошових  коштів   для  своєчасних   розрахунків   з  бюджетом.

До  цієї   проблеми   додається   ще  одна  проблема: податкове  законодавство  в  Україні  є  нестабільним і  змінюється  досить  швидко. Саме  необізнаність  в  податковому  законодавстві  і  небажання  сплачувати   податки,  при  цьому  завищуючи  збитки, пояснюють  ситуацію  з  заборгованістю  по  податкам  в  бюджет. Дуже  часто  у  керівництва   підприємств   виникають   питання,  пов’язані  з  оподаткуванням,     на  яких не   має  відповіді.

Тому  актуальність   і  необхідність  вдосконалення  податкової  політики в  Україні  не  викликає  сумнівів  і  потребує   додаткового  дослідження  як     з   теоретичної   так  і   з   практичної   точок   зору.

У західній фінансовій науці проблеми впливу оподаткування прибутку підприємств  на їхню  діяльність досліджуються достатньо активно. Зокрема, варто відзначити роботи таких вчених, як Е. Аткінсон, А. Ауербах, Д. Йоргенсон, М. Кінг, В. Лейбфріц, Е. Мендоза, Дж. Мінц, Дж. Стігліц, М. Фелдстайн, Д. Фулертон, А. Харбергер та ін. В той же час у дослідженнях зарубіжних фахівців відсутня одностайність щодо розуміння необхідності цього податку та в доцільності застосування інвестиційних податкових пільг.

Окремі аспекти цієї проблеми ґрунтовно висвітлені в сучасній економічній літературі: це стосується, зокрема, праць вітчизняних науковців В. Андрущенка, В. Вишневського, А. Даниленка, О. Данілова, Л. Демиденко, Я. Жаліла, Ю. Іванова, С. Каламбет, А. Крисоватого, В. Мельника, П. Мельника, С. Онишко, А. Скрипника, А. Соколовської, Л. Тарангул, В. Федосова, Л. Шаблистої, К. Швабія, С. Юрія та інших

Метою  даної   роботи  є    вивчення  теоретичних  аспектів   податкової політики     і   застосування  набутих  навичок  у  практичній  діяльності  підприємства.

Виходячи  з  поставленої   мети  визначено   наступні  завдання:

   вивчити   теоретичні  аспекти   податкової  політики  в  Україні;

   проаналізувати   поточні   економічні    показники  господарської  діяльності  підприємства;

   оцінити  податкове    навантаження  на  підприємство

   визначити  напрями    вдосконалення      системи  оподаткування  підприємства.

Предметом  дослідження   є  вивчення і  аналіз  податкової  політики  України.

  Об’єктом  дослідження  є  приватне підприємство „Архітектоніка”,  основним   видом  діяльності  якого  є   проектно-кошторисні  роботи, а також  оптова  торгівля  будівельними  матеріалами.   

Методологічною і теоретичною основою написання дипломної роботи послужили   літературні   і  періодичні   джерела, Закони України, Постанови Уряду з питань оподаткування  підприємств. 

 

 

 

…………………………………

 

 

 

СПИСОК   ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

1.   Закон  України  “Про  систему  оподаткування””  зі  змінами і  доповненнями  від 18.12.1997 р.

2.   Закон  України “ Про  ПДВ”   від  3.04.97 р.  зі  змінами  і  доповненнями

3.   Закон  України  “Про  оподаткування  прибутку  підприємств”  від  22.05.97 р №283/97-ВР,  зі  змінами  і  доповненнями

4.   Закон України №2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва в Україні" від 19.10.2000 р

5.   Указ "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого  підприємництва" від 3 липня 1998 року N 727/98

6.   Амоша О., Вишневський В. До питання про оцінку рівня податків в Україні / Економіка України. — 2002. — № 8. — С. 11-19.

7.   Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Учебное пособие.М.: Финансы и статистика, 2005.-512с.

8.   Барановська В. Суча сна податкова система  Украъни з точки  зору  пыдприэмця / Актуальны проблеми економыки. – 2008. – 172-182

9.   Бараулін С.В, Податки як ціна послуг держави. Підручник. – К.: НІОС. – 2000. – 242 с.

10. Білостоцька В.О., Островецький В.І. Податкове  навантаження  в  Україні/ Фінанси  України. – 2002. - №12. - с.75-79

11. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. — К.: Вища школа. - 2003. - 432 с.

12. Вишневський В.П., Рибак В.В. Місцеві податки і збори у ринковій економіці/ Фінанси України, №1. - 2001, с.11-20

13. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер з анг. О.Мінін, О.Ткач. - К.: Основи, 2001. - 943 с.

14. Воробйов Ю.М.  Податкова  політика  держави  та  її  вплив  на   формування  фінансового  капіталу  підприємств / Фінанси  України. – 2007. - №9, с.115-120

15. Єлисєєв А., Підлужний М. Мінімізація податків законними способами. Галицькі контракти. – 2006. №37.- с.12-14

16. Єлисєєв А., Підлужний М. Податкове планування. Мінімізація податків законними способами. –Львів, Центр Бізнес-Сервісу, 2003, - 320 с.

17. Історія економічних вчень. За ред. В.Д. Базилевича.  Підручник. Київ: Знання. -  2004. - 1300 с.

18. Каламбет С.В. Податковий потенціал: теорія, практика, управління.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – 304с.

19. Калина А.В.. Конева М.И. Ященко В.О. Современньй зкономический анализ й прогнозирование. - К.: МАУП, 2001. - 256с

20. Калюжний В.В. Вплив  податків   на  процес  ринкового  ціноутворення  й  економіку  підприємств/ Фінанси  України. – 2002. - №6. - с.17-25

21. Ковальчук К.Ф., Рева Т.М. Податковий менеджмент на промисловому підприємстві / Фінанси України, №5. - 2001, с.87-94

22. Конторщикова О. Податковий  менеджмент  як  інструмент  мінімізації   податкових  платежів / Економіка,  фінанси,  право. – 2002. - №8, с. 25-27

23. Лисюк В.С. Особливості   методики розрахунку податкового   тягаря/ Фінанси У країни, №11. - 2005. - с.79-85

24. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2003. – 224 с.

25. Луніна І.     Податкова   політика      України    у  контексті    створення умов   для    економічного зростання / Економіка України. - 2000. - №9

26. Макконелл Л., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. - К.: Хагар-Демос, 1993. - 785 с.

27. Мещерякова О.   Налоговые системы   развитых стран мира: Справ. -М.: Финансы и статистика, 2005.-400с.

28. Налоги : Учебное   пособие / Под ред. Д.Г.Черника. -- М.: Финансы    и статистика,  1995. - 400 с.

29. Онишко С.В., Жеребних А.М. Виконання податкових   зобов"язань в Україні / Фінанси України, №7 . - 2001, с. 104-114

30. Податки : Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : Пороги,  1998.-642с.

31. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.

32. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 192 с.

33. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 282 с.

34. Савицкая Г.В. Анализ   хозяйственной     деятельности предприятия. -Минск : ООО "Новое знание", 2005. - 688 с.

35. Соколовська А. Яким   бути    Податковому кодексу  України? / Вісник НБУ, №12. - 1999

36. Стоян В.І.   Удосконалення     податкової   системи   України / Фінанси України, №7. – 2001. -  с. 115-118

37. Субботович Ю.Л. Податок на прибуток -  регулятор  підприємницької  діяльності / Фінанси  України. – 2001. - №12. - с.81-83

38. Сутормша. В.М., Федосов В.М.. Андрущенко В.Л. Держава - податки--бізнес. - К.: Либідь, 1992. - 328 с.

39. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.

40. Тимошенко Ю., Турчинов О. Основні напрямки удосконалення системи оподаткування в Україні. - К.: Либідь, 2005. - 78 с.

41. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський   облік  на  підприємствах   України з різними формами власності: Підручник.- К.: А.С.К., 2001. - 784 с.

42. Філімоненков  О.С.   Фінанси     підприємств.  Навчальний     посібник. Житомир: ЖІТІ, 2000. - 440 с.

43.   Федосов В.М.,   Опарін В.М.,     Пятаченко Г.А.    та   ін.      Податкова система України. - К.:   Либідь, 1994. — 464 с.

44. Цал-Цалко Ю.С.  Фінансова  звітність   підприємства  та  її  аналіз: Навч.посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300 с.

45. Цал-Цалко Ю.С. Холод І. Економіка   підприємства. Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ,  2000. – 388 с.

46. Юткина Т.Ф.  Налоги й налогообложение : Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2001.-576с.

  On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ