Предмет
Вид работы

Тема: Особливості перекладу художніх текстів на прикладі художнього твору

Предмет:Англійська філологія
Вид роботи:курсова
Об’єм роботи:44 стр.
Ціна:175 грн.

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………3

Розділ 1. Сутність, завдання  та проблеми теорії перекладу........................6

1.1. Зміст поняття “переклад”. Предмет та завдання лінгвістичної теорії перекладу…….6

1.2. Загальна та часткова теорії перекладу. Види  перекладу………………...11

1.3. Проблеми сучасного перекладознавства  (Комісаров В.Н.)……………...16

Розділ.2. Художній переклад як проблема порівняльного літературознавства…..20

2.1. Художній текст та особливості його перекладу…………………………..20

2.2. Основні проблеми перекладу художніх текстів…………………………..22

2.3. Стилістичні особливості перекладу художніх творів…………………….23

Розділ 3. Аналіз художнього твору О.Генрі “Останній лист”…………….27

3.1. Перекладацькі трансформації……………………………………………...27

3.2. Правила застосування лексико-семантичних трансформацій…………...29

3.3. Правила застосування лексико-семантичних трансформацій…………...37

Висновки………………………………………………………………………...39

Список використаної  літератури……………………………………………41

Додатки………………………………………………………………………….44

 

 

 

                                                Вступ

 

Високий ступінь розробки проблем перекладу не може бути достатньою підставою для того, щоб вважати її вирішеною в контексті перекладознавства, а дозволяє усвідомлювати переклад у його інтердисциплінарній сутності. Переклад поетичного тексту має свою специфіку, яка пов’язана з унікальністю поетичного жанру.

Лінгвістичні характеристики художньої прози розглянуто у працях відомих лінгвістів (англістів, русистів, україністів) та перекладознавців, таких як І.В. Арнольд, В.В. Коптілов, В.Н. Комісаров, А.В. Кухаренко, В.Б. Бурбело, В.С. Виноградова, Г. Гачечиладзе, Р.П. Зорівчак, Рецкер Я.И., М.О. Новикової, А.В. Федоров, Кадс О., Мейс Дж., Топер П. М., Еванс Д.  та ін.

         Переклад творів художньої літератури – один з важливих засобів збагачення скарбниці національних літератур. Відносно молода американська література подарувала світові вже в ХІХ столітті чималу плеяду зірок першої величини: Вашінгтон Ірвінг, Фенімор Купер, Натаніель Готорн, Герман Мелвілл, Генрі Лонгфелло, Уолт Уїтмен та багато інших. Серед них далеко не останнє місце посідає й ім'я О.Генрі – поета, новеліста, критика.

Вітчизняні дослідники (І.Корунець, Р.Зорівчак [8;17]) відзначають, що перекладів американської літератури українською мовою небагато. Тим вагомішим є звертання одного з українських перекладачів – М.Дмитренка, до творчості О.Генрі.

Зв’язок кожної мови з певним лінгвокультурним простором, у якому функціонують особливі норми й традиції вживання мовних одиниць, призводить до того, що при відтворенні змісту іншомовного тексту перекладачі вдаються до різноманітних трансформацій, які спричиняють  часткову або повну зміну структури речень тексту оригіналу. М.Дмитренко,  при  перекладі оповідання О.Генрі “Осінній лист” з англійської мови на українську, вдало застосовує один з видів перекладацьких трансформацій -  лексико-семантичні трансформації.

Актуальність дослідження зумовлена недостатнім вивченням лексико-семантичних особливостей перекладу українською мовою англомовної художньої прози, а також сучасними вимогами до цих видів перекладу, коли йдеться про передачу не лише змісту оригіналу, а й про оптимальне відтворення стилістичних характеристик тексту. Художня проза розв’язує певні вузькі, часткові проблеми художнього  перекладу, тому ми зосередили увагу на лексико-семантичних трансформаціях, що є надзвичайно актуальним на сучасному етапі розвитку перекладознавства, адже перекладачі вдаються до різноманітних трансформацій, щоб якнайповніше відворити зміст іншомовного тексту.

          Об’єктом дослідження є даного дослідження є переклад твору О.Генрі “Останній лист”,виконаний М.Дмитренком.

Предметом дослідження є особливості перекладу художніх текстів.

         Мета роботи:   дослідити особливості перекладу художнього тексту, зокрема на прикладі твору О.Генрі “Останній лист”. В даній роботі досліджено які саме лексико-семантичні трансформації використано М.Дмитренком при перекладі цього твору з англійської мови на українську.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання:

- розглянути сутність, завдання, види та проблеми теорії перекладу;

- проаналізувати особливості перекладу художнього тексту взагалі;

- визначити які існують перекладацькі трансформації;

- зосередити увагу саме на лексико-семантичних трансформаціях;

-визначити правила застосування лексико-семантичних трансформацій.

        Для розв'язання поставлених завдань застосовано комплексну методику дослідження.

Основними методами аналізу у текстах оригіналу та перекладу є лінгвостилістичний аналіз, комплексний контрастивно-перекладознавчий аналіз, із залученням елементів контекстуального, компонентного, трансформаційного аналізів.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що, хоча англійська та українська мови перебувають у відносно тривалому культурно-історичному та перекладацькому контактах, у перекладознавстві не було ще комплексного  дослідження тих проблем, що з ними стикаються перекладачі – застосування перекладацьких трансформацій при перекладі художніх текстів.

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що дана робота  може становити певний внесок для  розвитку теоретичних аспектів перекладознавства, зокрема жанрово-стилістичних теорій перекладу, контрастивної стилістики англійської та української мов.

Практична цінність роботи визначається тим, що її результати можна застосовувати для розв’язання практичних проблем, пов’язаних з англо-українським перекладом, зокрема перекладом текстів різних стилів. Матеріал та висновки курсової роботи можуть бути використані в нормативних курсах вступу до перекладознавства, теорії перекладу, контрастивної стилістики англійської та української мов, у спецкурсі із жанрових проблем перекладу, на заняттях з практики перекладу, а також можуть бути корисними для перекладачів-практиків.

 

……………………………………………..

 

 

Список використаної  літератури

 

1.   Алєксєєва І.С. "Профессиональный тренинг переводчика", Издательство "Союз", С.-П., 2001.

2.   Бархударов Л. С. Некоторые проблемы перевода английской поэзии на русский язык. // Тетради переводчика. - М.: Высшая Школа, 1984, вып. 21. - С. 38-48.

3.   Виноградов В. С. Перевод. Общие и лексические вопросы.-- М.:КДУ, 2004.-240 с. - C. 38-41.

4.   Генри О. Рассказы / O. Henry: Stories.-К.: Айрис-Пресс, 2007.- 208 с.

5.   Гольдентрихт С. С., Гречко П. К. К вопросу о диалектику теории и практики. // Философские науки. - М.: Высшая Школа, 1991, N 2. - С. 49-60.

6.   Горбачевский А. А. Оригинал и его отражение в тексте перевода.-- Челябинск, 2001.- C.39-47.

7.   Дюришин Д. Художественный перевод в межлитературном процессе. //Проблемы Особых межлитературных общностей. (Под общей редакцией Д.Дюришина) М., 1993.

8.   Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). — Л.: Вид-во Львів, ун-ту, 1989. — 216 с.

9.   Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. - Львів: Вища школа. Вид-во при Львівському університеті, 1983.

10. Іванов Ю., О.Логвиненко, М.Дмитренко, В.Мусієнко, М.Рябова, М.Тупайло, Т.Тихонова (переклад з англійської) //Питання теорії  художнього перекладу — К., 1983.– C. 39-54, 111-114.

11. Кадс О. Проблемы перевода в свете теории коммуникации. // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. - М.: Международные отношения, 1978. - С. 69-90.    №14.

12. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську: Навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 608 с.

13. Кэтфорд Дж. К. Лингвистическая теория перевода. // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. - М.: Международные отношения, 1978. - С. 91-114.

14. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода.- М., 2002. - 207с.

15. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. Учебное пособие — М.: "ЧеРо" 2000.

16. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. –Київ: Вища школа, Вид-во при Київському університеті, 2001.-166с.

17. Корунець Ілько Вакулович. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підруч. / О.І. Терех (ред.). — Вінниця : Нова Книга, 2000. — 448с.

18. Лазаренко Л.М. Курс лекцій з дисципліни "Вступ до перекладознавства"м. Маріуполь 2004. – С.27-31, 38-39.

19. Лингвокультурологическая и межкультурная интерпретация коммуникативного текста // Язык и культура. – XII Международная научная конференция им. проф. С. Бураго. – Киев: Институт филологии Киевского национального университета; Институт языкознания НАН Украины; Институт психологии АПН Украины. – 2003. – С. 206-213.

20. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. - М.:Высшая школа,1995. – C.16, 37-43.

21. Найда Ю. А. Процедура аналізу компонентної структури референційного значення. - М., 1983.

22. Новикова М.А.  Микола  Лукаш:  миф  и антимиф // Теорiя і практика перекладу. - К.: Вища школа, 1991. -Вип.17. -С.98-107.

23. Павилёнис Р. И., Петров В. В. Язык как объект логико-методологического анализа: новые тенденции и перспективы. // Вопросы философии. - М.: Высшая Школа, 1987, N 7. - С. 54-61.

24. Паршин А. Теорія і практика перекладу.- М.: Російська мова, 2000. - 161 с.

25. Пшенкина Т. Г. Культурологические аспекты перевода // Лингво-синергетика: проблемы и перспективы: материалы 1й школы семинара.- Барнаул, 2000.- С. 56

26. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Международные отношения,  2001. – C.42-48.

27. Сорокин Ю. Переводоведение: статус переводчика и психогерменевтические процедуры.-- М: ИТДГК "Гнозис", 2003.-- 160 с.

28. Топер П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения.- М.: Наследие, 2001.

29. Федоров А. В. О художественном переводе. - Л.: ОГИЗ гос. изд-во художественной литературы, 1991. – C.64-75, 109-111.

30. Флорин С. Муки переводческие. - М.: Высшая школа,1983. - 184 с.

31. Чужакин А. Общая теория перевода и переводческой скорописи. Курс лекций. — М., 2002 г.

32. Чучин-Русов А. Е. Культурно-исторический процесс: форма и содержание. // Вопросы философии. - М.: Высшая Школа, 1996, N 4. - С. 3-14.

33. Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода. // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. - М.: Международные отношения, 1978. - С. 16-24.

34. Якушкина Т. В. Петрарка и Батюшков // Интерпретация литературного и культурного текста: традиция и современность.- Биробиджан, 2004.-- С. 121-135.

35. Abbs Brian, Freedbairn Ingrid Blueprint two - Pearson Education Limited, 2000. - 142 р.

36. Evans David Powerhouse.- Pearson Education Limited,2001.-160 c.

37. The Oxford Advanced Learner's Dictionary. - Oxford University Press, 1995. - 1428 р. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ